Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn in verband met Covid-19 hebben een grote impact op de hotelbranche. De bezettingsgraad is aanzienlijk afgenomen en dat betekent dat de opbrengsten voor logiesbelasting een stuk lager worden dan begroot.

 

Samenwerking met Airbnb

Vanaf 1 mei 2021 gaat het innen van logiesbelasting bij Airbnb verhuurders automatisch en rechtstreeks. De gemeente Rotterdam heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met verhuurplatform Airbnb. Hierdoor is het voor de verhuurders (hosts) op Airbnb makkelijker de belasting af te dragen. Na het succes in Amsterdam en Haarlem is Rotterdam de derde gemeente waar dit gebeurt.

 

Ontwikkelingen 2022-2025

De logiesbelasting is zowel afhankelijk van binnenlandse als buitenlandse vakantiegangers. De verwachting is dat in 2022 de effecten van Covid-19 op het aantal overnachtingen door buitenlandse vakantiegangers nog zichtbaar zal zijn. Ook is een economisch aspect bij zowel binnenlandse als buitenlandse vakantiegangers niet ondenkbaar. Daarnaast is door de pandemie de verwachte groei voor 2022 en 2023 in logiesopbrengsten van circa 14% onderbroken. De verwachting is dat deze groei per 1 januari 2022 nog niet op het oude niveau zal zijn.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves3.8237.31610.54112.54114.24114.241

Bijdragen rijk en medeoverheden 1 0 0 0 0 0
Belastingen 3.822 7.316 10.541 12.541 14.241 14.241
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves319331326327327327

Apparaatslasten 314 328 326 326 326 326
Inhuur 16 11 10 10 10 10
Overige apparaatslasten 12 12 11 11 11 11
Personeel 287 306 305 305 305 305
Intern resultaat 5 2 0 0 0 0
Intern resultaat 5 2 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 3.504 6.986 10.215 12.214 13.914 13.914
Saldo voor reserveringen 3.504 6.986 10.215 12.214 13.914 13.914
Saldo 3.504 6.986 10.215 12.214 13.914 13.914

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 12.891 13.915 13.915 13.915 13.915
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -5.905 -3.700 -1.700 0 0
Logiesbelasting Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -5.900 -3.700 -1.700 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Onttrekking bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -5 0 0 0 0
Begroting na wijzigingen 6.986 10.215 12.214 13.914 13.914

Toelichting financiële bijstellingen

Logiesbelasting

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn in verband met Covid-19 hebben een grote impact op de hotelbranche. Als gevolg hiervan worden voor 2021 - € 5,9 mln, 2022 - € 3,7 mln en 2023 - € 1,7 mln minder logiesopbrengsten verwacht.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Economische promotie – Opbrengsten logiesbelasting is een aantal technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van de claim basisregistraties (- € 3) en overheveling vanuit taakveld Openbare orde en veiligheid - Veiligheid voor de aanpak van ondermijning in de stad (- € 2).

 
 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.