Cultureel erfgoed - Archeologie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het "archeologisch verhaal van de stad’’.

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. De werkzaamheden hebben door covid-19 nauwelijks hinder ondervonden. Wel is vanwege de coronacrisis het vertellen van het archeologisch verhaal belemmerd door uitstel van tentoonstellingen en annulering van lezingen en schoollessen. Er worden in samenwerking met Stadsarchief Rotterdam enkele digitale lessen voor geschiedenislokaal 010 gemaakt.

Ontwikkelingen 2022-2025

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder ''Wat willen we bereiken'' en ''Wat gaan we daarvoor doen'' zijn in de periode 2022-2025 nog actueel. Daarbij zal voor het toetsen van grondwerkzaamheden het Omgevingsplan Archeologie (OPA) gebruikt en verder ontwikkeld worden. Samen met erfgoedpartners zal aandacht besteed worden aan de vroege prehistorie van Rotterdam. Verder zal het oudste bootje (punter) van Rotterdam enkele jaren geëxposeerd worden in de centrale bibliotheek. In 2022-2023 vindt naar verwachting een grootschalige opgraving plaats in de bouwput van Rotta Nova, gelegen in het oudste deel van de stad

Wat willen we bereiken

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat gaan we daar voor doen

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - ArcheologieRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves323207207207207207

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 323 207 207 207 207 207
Lasten exclusief reserves1.1361.4011.4101.4101.4101.410

Apparaatslasten 1.066 1.162 1.172 1.172 1.172 1.172
Inhuur 1 2 2 2 2 2
Overige apparaatslasten 26 43 52 52 52 52
Personeel 1.039 1.117 1.118 1.118 1.118 1.118
Intern resultaat -3 14 14 14 14 14
Intern resultaat -3 14 14 14 14 14
Programmalasten 74 224 224 224 224 224
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 74 224 224 224 224 224
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -813 -1.193 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202
Saldo voor reserveringen -813 -1.193 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202
Saldo -813 -1.193 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Cultureel erfgoed - ArcheologieBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -1.186 -1.185 -1.186 -1.186 -1.186
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -7 -17 -17 -17 -17
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 2 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -9 -17 -17 -17 -17
Begroting na wijzigingen -1.193 -1.202 -1.202 -1.202 -1.202

Toelichting financiële bijstellingen

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen                         

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest.

Omschrijving taakveld

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.