Specifieke arrangementen en passend werk bieden aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking.

Binnen Rotterdam Inclusief wordt er alles aan gedaan om kwetsbare doelgroepen waarmee gewerkt wordt veilig en gezond aan het werk te houden. Omdat het aantal beschikbare werkplekken door de Corona-maatregelen hierin een beperkende factor is, is gekeken of medewerkers op andere werksoorten, wellicht vanuit huis kunnen werken of bij externe werkgevers geplaatst kunnen worden. Ook wordt er nog gezocht naar een extra locatie waarmee het aantal werkplekken op korte termijn kan worden uitgebreid. De verwachting is dat door de aanhoudende crisis de omzetdoelstelling ook dit jaar niet zal worden behaald, maar op dit moment is de omzetverwachting nog onzeker. Op dit moment is een groot deel van alle 2.300 uitvoerende medewerkers conform de richtlijnen van de RIVM aan het werk binnen de infrastructuur van Rotterdam Inclusief, bij gemeentelijke en/of externe opdrachtgevers. Aan collega’s die door de crisis niet meer werkzaam kunnen zijn in hun eigen functie zijn waar mogelijk passende andere werkzaamheden geboden. De kwetsbare medewerkers met een verhoogd risico, die nog thuis zijn, worden zorgvuldig begeleid naar een terugkeer naar het werk. Rotterdam Inclusief biedt ook diverse werkervaringstrajecten aan werkzoekenden. Ook deze waren het eerste kwartaal door de Coronamaatregelen vrijwel niet mogelijk maar zijn vanaf april weer voorzichtig gestart.

 

Bouwen aan een arbeidsontwikkelbedrijf

Vanaf januari 2021 is de nieuwe organisatiestructuur van Rotterdam Inclusief ingericht en is het een volwaardige directieportefeuille binnen Werk en inkomen. We blijven doorbouwen om de komende jaren een duurzaam mens- en arbeidsontwikkelbedrijf neer te zetten. Diverse transitielijnen zijn hiervoor in uitvoering gebracht. Alle werksoorten en activiteiten die tot en met 2020 binnen OMR BV/Magis werden uitgevoerd zijn per 1 januari 2021 ondergebracht bij Rotterdam Inclusief.

 

Ontwikkelingen 2022-2025

Ontwikkeling naar een Sociaal Ontwikkelbedrijf

In Rotterdam wordt nagedacht over de manier waarop Wsw en het nieuwe beschutte werken in de toekomst uitgevoerd kunnen worden, passend bij de ambitie van Rotterdam Inclusief als arbeids- en mensontwikkelbedrijf van de gemeente Rotterdam. Dat past ook goed bij het plan voor een sociaal ontwikkelbedrijf zoals CDA en SP dat op landelijk niveau hebben gepresenteerd en dat nu steun krijgt in de Tweede Kamer. Onderdeel van deze verkenning is kijken naar toekomstig passende werksoorten, het verdelen van werkplekken over de stad en samenwerking met ondernemers.

 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

1.1 Meer mensen met een loonwaarde < 100% WML vinden werk (extra banen).

1.2 Arbeidsontwikkeling

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

1.1 a Werksoorten en arrangementen aanbieden passend bij de (ontwikkel)capaciteit en inzetbaarheid van de mensen.

1.1 b Een optimale infrastructuur bieden qua ontwikkelfunctie en rendement

1.2 Inzetten op professionele, methodische arbeids en mensontwikkeling

Effectindicatoren 201820192020202120222023
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 95% 100% 100,4% 89,1%    
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond) Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 86,1% 88% 83,5%      
2. Gerealiseerde doelstelling Nieuw Beschut Rotterdam Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 31% 42% 41% 76%    
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) Streefwaarde   102%   104%    
Realisatie n.v.t. 101%        

De genoemde realisatie cijfers over 2021 zijn cijfers t/m eerste tertaal 2021, tenzij anders aangegeven.

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk Streefwaarde 304 340 384,7 409  442  475
Realisatie 287,5 341,7 396,6 394,9    
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal Streefwaarde 10.243 10.691 11.666 12.716 13.702  
Realisatie 8.820 9.411 9.739      
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut Streefwaarde 172 224 276 190    
Realisatie 54 93 131 145    

De genoemde realisatie cijfers over 2021 zijn cijfers t/m eerste tertaal 2021, tenzij anders aangegeven.

Toelichting indicatoren

Gemeentelijke garantiebanen

Het aantal gemeentelijke garantiebanen (GGB) is eind april 394,9. Hiermee is in het 1e tertaal een kleine afname van 1,7 gerealiseerd. In het 1e tertaal zijn 13 GGB’ers via natuurlijk verloop, zoals pensionering, uitgestroomd. De ontstane vacatures zijn nu nog niet allemaal opgevuld, vooral vanwege de gevolgen van Covid-19. De crisis heeft gezorgd voor een pas op de plaats op nieuwe instroom. Daar waar tijdens de versoepelingen na de 1e lockdown in 2020 binnen de gemeente snel weer garantiebanen werden aangenomen, merken we in het 1e tertaal het tegenovergestelde. Er lijkt een zekere Coronavermoeidheid te zijn ontstaan waardoor men terughoudend is met het aannemen van nieuwe garantiebanen. Daar komt bij dat het op afstand inwerken van nieuwe collega’s vanuit een thuiswerksituatie niet goed mogelijk blijkt te zijn. Echter, verwacht wordt dat na het (gedeeltelijk) opheffen van het verplicht thuiswerken, instroom op vacatures direct weer toe zal nemen. De verwachting is dat de in de komende tertalen bestaande vacatures opgevuld zullen worden en er weer nieuwe garantiebanen gecreëerd zullen worden . Hierdoor zal vermoedelijk de taakstelling 2021 volledig gerealiseerd worden.

Nieuw Beschut Werk

Vanaf deze P&C rapportage wordt gewerkt met een aangepaste Rotterdamse doelstelling: we willen tenminste de jaarlijkse stijging in de landelijke taakstelling realiseren, plus de eventueel opgelopen achterstand in het vorige jaar. Voor 2021 stijgt de taakstelling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor Rotterdam met 45 (van 276 naar 321). Daar bovenop zetten we de in 2020 opgelopen achterstand: de taakstelling in 2020 was een stijging van 52, waarvan er 38 zijn gerealiseerd (tekort van 14). Zo wordt de doelstelling voor 2021 een toename met 59 Nieuw beschut werkplekken in 2021 (van 131 naar 190). In de eerste vier maanden van 2021 zijn er, ondanks Covid-19, toch nog 14 werkplekken Nieuw beschut gerealiseerd. De verwachting en de intentie is dat in de resterende maanden het aantal werkplekken Nieuw beschut verder zal toenemen, zodat de afgesproken toename met 59 werkplekken, uiteraard onder voorbehoud van de gevolgen van Covid-19, gerealiseerd zal kunnen worden.

Regionale garantiebanen

De ontwikkeling van het aantal regionaal gerealiseerde garantiebanen kende in 2020 een bijzonder verloop. Na de gebruikelijke daling in het eerste kwartaal (Q1) is het aantal garantiebanen in Q2 -anders dan andere jaren- opnieuw gedaald. UWV geeft geen duiding van de oorzaak, maar de oorzaak lijkt helder: vanaf medio maart is het een aantal maanden niet mogelijk geweest nieuwe banen te realiseren. Bij veel werkgevers konden kandidaat-werknemers niet in een proefplaatsing starten of deze afmaken vanwege de coronacrisis. En dus kregen zij aansluitend geen arbeidsovereenkomst. En ook zijn er werkgevers geweest die vanwege alle onzekerheid een aflopend contract aansluitend niet hebben verlengd. In Q3 en Q4 is er in Rijnmond echter weer sprake van groei geweest. In Q4 betrof dat een groei met 465 banen ten opzichte van Q3, waardoor over het gehele jaar de groei in regio Rijnmond uiteindelijk uitkomt op +328 banen (=9.739).

 

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Begeleide participatieRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.56313.75915.50915.50915.50915.509

Bijdragen rijk en medeoverheden 246 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.313 13.759 15.509 15.509 15.509 15.509
Overige baten 4 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves76.38689.41192.43892.57592.89493.072

Apparaatslasten 25.645 29.711 29.254 30.353 30.385 30.549
Inhuur 4.407 3.053 861 875 882 882
Overige apparaatslasten 524 767 743 801 812 817
Personeel 20.714 25.891 27.649 28.677 28.691 28.850
Intern resultaat -4.669 -6.210 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
Intern resultaat -4.669 -6.210 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
Programmalasten 55.410 65.910 69.384 68.421 68.708 68.723
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.330 5.970 7.848 7.261 7.689 9.607
Kapitaallasten 41 40 16 0 0 0
Overige programmalasten -23 225 225 225 225 225
Salariskosten WSW en WIW 51.746 51.896 52.180 50.936 49.642 46.887
Sociale uitkeringen 765 811 811 811 811 811
Subsidies en inkomensoverdrachten 551 6.967 8.303 9.188 10.341 11.193
Saldo voor vpb en reserveringen -69.823 -75.652 -76.929 -77.066 -77.385 -77.564
Saldo voor reserveringen -69.823 -75.652 -76.929 -77.066 -77.385 -77.564
Reserves57570000

Onttrekking reserves 57 57 0 0 0 0
Saldo -69.766 -75.595 -76.929 -77.066 -77.385 -77.564

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Begeleide participatieBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -78.465 -81.242 -81.969 -82.117 -82.117
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 2.870 4.313 4.903 4.732 4.553
Kasschuif steunpakketten Rijk voor begeleiding naar werk Kasschuiven 0 -202 0 0 0
Actualisatie BUIG 2021-2022 Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 1.547 2.585 2.897 2.900 1.474
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 30 0 0 0 0
Integratie-uitkering Participatie Taakmutaties 0 0 0 0 1.411
Rijksgelden steun- en herstelpakket Taakmutaties -153 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 1.445 1.930 2.006 1.832 1.668
Begroting na wijzigingen -75.595 -76.929 -77.066 -77.385 -77.564

Toelichting financiële bijstellingen

Kasschuif steunpakketten Rijk voor begeleiding naar werk

Met de decembercirculaire 2020 heeft het rijk € 12,6 mln aan extra middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021 als onderdeel van het steun- en herstelpakket. Deze middelen zijn bedoeld om de dienstverlening voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden op peil kunnen houden en te intensiveren.  De extra dienstverlening is ook in 2022 hard nodig terwijl er voor dat jaar minder extra middelen beschikbaar zijn. Daarom worden de gelden deels doorgeschoven naar 2022.

 

Actualisatie BUIG 2021-2022

Vanuit de gebundelde uitkering (BUIG) verstrekt de gemeente loonkostensubsidie aan werkgevers van Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor Rotterdammers die werkzaam zijn bij de gemeente zelf (gemeentelijke garantiebanen en nieuw beschut werk), wordt de loonkostensubsidie verantwoord op het taakveld Begeleide participatie. Het aantal te realiseren gemeentelijke garantiebanen, nieuw beschut werkplekken en de daaraan gerelateerde loonkostensubsidie zijn geactualiseerd voor de jaren 2021 tot en met 2025. In de Voorjaarsnota vertaalt zich dat in een budgetneutrale verschuiving van dit taakveld naar taakveld Inkomensregelingen- Inkomen (€ 1,5 mln in 2021 tot € 1,5 mln in 2025).

 

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Integratie-uitkering Participatie

Door afbouw van de Wsw populatie neemt de integratie-uitkering Participatie voor deze groep ook jaarlijks af. In de decembercirculaire is de daling in jaarschijf 2025 ten opzichte van 2024 verwerkt (- € 1,4 mln in 2025).

 

Rijksgelden steun- en herstelpakket

Met de decembercirculaire 2020 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor 2021, als onderdeel van het steun- en herstelpakket. Voor dit taakveld gaat het om een bedrag van € 153. Deze middelen zijn bedoeld om de dienstverlening voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden op peil te kunnen houden en te intensiveren.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Begeleide Participatie zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

Het neerzetten van een nieuwe organisatiestructuur heeft tot gevolg dat er een verschuiving plaatsvindt vanuit taakveld Arbeidsparticipatie-Werk (- € 713 in 2021 tot - € 679 in 2025) en een budgetverschuiving naar programma Overhead (€ 1,6 mln in 2021 tot € 2,3 mln in 2025). Daarnaast worden er diverse kleine bijstellingen (€ 558 in 2021 tot € 47 in 2025) doorgevoerd.

 

 

Omschrijving taakveld

Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
 
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, waaronder de doelgroep die op een beschutte werkomgeving is aangewezen.

 

Tot dit taakveld behoren niet:

  • participatievoorzieningen gericht op (her)integratie in het arbeidsproces, die vallen onder Arbeidsparticipatie - Werk en Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk
  • de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
  • doelgroep dagbesteding. Dagbesteding zelf valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
  • maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+)

 

Er zijn twee prioritaire doelgroepen:

  • primair de mensen voor wie de gemeente Rotterdam als werkgever vanuit diverse wettelijke regelingen en/of verplichtingen altijd werk heeft gecreëerd (vooral wet sociale Werkvoorziening), Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, HPK 1 t/m 3), gericht op duurzame inzetbaarheid
  • secundair voor Rotterdammers om vanuit een werkende positie hun mogelijkheden met betrekking tot werk optimaal te ontdekken, ontwikkelen en benutten

 
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.

Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.