Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, toezicht en ruiming van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit WOII.

In 2019 wordt door het Rijk een landelijke kenniscentrum opgericht dat gemeenten gaat ondersteunen bij vragen rondom het opsporen en ruimen van NGE. Het kenniscentrum krijgt ook de opdracht een normenkader te ontwikkelen hoe om te gaan met NGE.

Wat willen we bereiken

Er worden geen toevalsvondsten gedaan van NGE bij werkzaamheden in verdachte gebieden binnen de gemeente

Stakeholders van projecten in verdachte gebieden zijn op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van NGE en hebben voorzorgsmaatregelen genomen

Bij functiewijziging van een verdachte locatie is het streven om de risico’s van NGE weg te nemen en daarmee de beperkingen op het gebruik van de verdachte locaties op te heffen

Gevonden NGE kunnen op een veilige manier binnen de gemeente worden vernietigd

Wat gaan we daar voor doen

Er worden geen toevalsvondsten gedaan van NGE bij werkzaamheden in verdachte gebieden binnen de gemeente.

Stakeholders van projecten in verdachte gebieden zijn op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van NGE en hebben voorzorgsmaatregelen genomen

Bij functiewijziging van een verdachte locatie is het streven om de risico’s van NGE weg te nemen en daarmee de beperkingen op het gebruik van de verdachte locaties op te heffen

Gevonden NGE kunnen op een veilige manier binnen de gemeente worden vernietigd.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOIIRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves-1.579-1.237876876876876

Bijdragen rijk en medeoverheden -1.579 -1.237 876 876 876 876
Lasten exclusief reserves2.371876874874874874

Interne resultaat 459 494 492 492 492 492
Interne resultaat 459 494 492 492 492 492
Programmalasten 1.913 382 382 382 382 382
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 541 382 382 382 382 382
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.372 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -3.951 -2.113 2 2 2 2
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -3.951 -2.113 2 2 2 2
Reserves000000
Saldo -3.951 -2.113 2 2 2 2

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-31-31-31-31
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar3333

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 20193333
Technische wijzigingen30303030

Diverse mutaties30303030
Begroting na wijzigingen2222

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Trend

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.

Technische wijzigingen

Diverse mutaties

Diverse geringe mutaties.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 4.10 lid 2 (Staatsblad nr. 142, 7 maart 2006)
  • Arbeidsomstandighedenregeling, artikel 4.17f (Staatscourant nr. 4230, 16 maart 2012)
  • Circulaire Vliegtuigberging (Staatscourant nr. 54987, 19 oktober 2016)
  • Beheer- en beleidsplan niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog