Maatschappelijke Ondersteuning

We streven naar een stad in balans

We geven ruimte aan zelfredzame Rotterdammers

Rotterdammers leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving

We staan klaar voor hen die extra (financiële) ondersteuning nodig hebben

(Nieuwe) Rotterdammers doen mee naar vermogen

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien

TAAKVELD 1

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

TAAKVELD 2

Samenkracht en burgerparticipatie

1. Nieuw Rotterdams Welzijn: Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten

2. Integratie en Samenleven: In Rotterdam vinden we het belangrijk dat alle mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers- werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament

3. Statushouders: Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders, die zich richt op alle basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving: woning, scholing, zorg en toeleiding naar werk

4. Minderjarige Rotterdammers: kinderen en jongeren groeien kansrijker veiliger en gezonder op

TAAKVELD 3

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

1. Daling van het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft

2. Kinderen die in armoede leven, krijgen meer mogelijkheden om mee te doen met sport, cultuur uitjes of andere activiteiten

TAAKVELD 4

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

1. Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek

2. Jongerenloket: het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs

3. Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben

4. Jongerenloket: Wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school

TAAKVELD 5

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers

Omschrijving programma

Dit programma richt zich op veel verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven, samenwerken en meedoen naar vermogen en waarin iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen; gelijkwaardigheid en vrijheid zijn belangrijk waarden. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.

Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra (financiële) ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. Daarom ondersteunt de gemeente dat inwoners informele zorg en ondersteuning, waaronder mantelzorg, verlenen. Specifieke aandacht is er voor jongeren en ouderen. We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien. Voor ouderen wordt de integrale inzet vorm gegeven in het Masterplan ouderen.

We gaan uit van de kracht van Rotterdammers, ook als zij niet zelfredzaam zijn. Rotterdammers weten zich gezien. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, of op een andere manier maatschappelijk participeert als leren of werken niet kan. Rotterdammers leveren daarom een tegenprestatie naar vermogen. We zetten in op kansen voor kinderen en jongeren, door begeleiding naar werk en/of onderwijs en door financiële ondersteuning voor sport, cultuur en uitjes, als ouders daar zelf niet voldoende middelen voor hebben. Stevige inzet vindt ook plaats op het verminderen van het aantal huishoudens in armoede en op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

 

We vinden het belangrijk dat Rotterdammers mee kunnen doen. We zetten daarom actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten. We werken aan een ontspannen samenleving, met Nederlandse waarden als basis.

Voor nieuwe Rotterdammers zetten we in op de basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke OndersteuningRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves26.88119.37510.53010.39710.38310.383

Bijdragen rijk en medeoverheden 20.079 11.432 3.935 3.802 3.788 3.788
Financieringsbaten 580 565 565 565 565 565
Overige opbrengsten derden 6.222 7.378 6.030 6.030 6.030 6.030
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves193.144198.241182.583186.150189.527187.010

Apparaatlasten 41.143 46.920 34.546 34.576 34.583 34.383
Inhuur 6.538 6.614 2.349 2.349 2.349 2.361
Overige apparaatslasten 783 1.037 341 382 389 385
Personeel 33.822 39.269 31.857 31.845 31.845 31.636
Interne resultaat -663 1.568 1.451 1.435 1.435 1.435
Interne resultaat -663 1.568 1.451 1.435 1.435 1.435
Programmalasten 152.664 149.752 146.586 150.140 153.509 151.193
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 75.109 62.265 62.857 65.326 68.926 66.610
Kapitaallasten 313 440 0 0 0 0
Overige programmalasten 472 230 86 86 86 86
Sociale uitkeringen 37.587 47.348 48.560 49.617 49.604 49.604
Subsidies en inkomensoverdrachten 39.183 39.469 35.084 35.111 34.893 34.893
Saldo voor vpb en reserveringen -166.263 -178.866 -172.053 -175.753 -179.144 -176.628
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -166.263 -178.866 -172.053 -175.753 -179.144 -176.628
Reserves9185.0770000
Onttrekking reserves 900 5.077 0 0 0 0
Vrijval Reserves 18 0 0 0 0 0
Saldo -165.346 0 -172.053 -175.753 -179.144 -176.628

Baten

De baten op het programma Maatschappelijke Ondersteuning betreffen voornamelijk opbrengsten uit de verkoop van de Rotterdampas, ESF-bijdrage ten behoeve van de dekking van de personele lasten bij het Jongerenloket en bijdrage van werkgevers om werknemers op te nemen in de schulddienstverlening.
 

Lasten

Het grootste deel van de programmalasten wordt besteed aan het Nieuw Rotterdams Welzijn. Dit heeft ten doel het versterken van de wijknetwerken en het bieden van meer mogelijkheden om bewoners te ondersteunen zonder een maatwerkvoorziening te verstrekken. Daarnaast wordt een deel ingezet voor armoedebestrijding, waaronder individuele verstrekkingen, armoedebeleid, schulddienstverlening en kwijtschelding van afvalstoffenheffing. Verder worden middelen ingezet ten behoeve van integratie en taal. Een deel van de middelen is bestemd voor jongerenparticipatie.
 

Meerjarig verloop

Ten opzichte van 2018 is er sprake van een daling van de baten en de lasten van ruim € 7 mln. Op het moment van het schrijven van de begroting is de hoogte van de ontvangen middelen vanuit het rijk voor uitvoering van de Wet Educatie Beroepsonderwijs nog niet bekend. We verwachten dat de bijdrage in de komende jaren ongeveer op het zelfde niveau blijft als 2018.

De baten blijven gedurende de jaren 2019 tot en met 2022 ongeveer op hetzelfde niveau. De lasten vertonen een stijging in 2020 en verdere jaren door de middelen uit het Coalitieakkoord.