Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere taakvelden) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

TAAKVELD 1

Overhead - Concernondersteuning

TAAKVELD 2

Overhead - Clusterondersteuning

TAAKVELD 3

Overhead - Audit & Control

TAAKVELD 4

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Verzekering

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de begroting 2019 is het programma overhead opgebouwd uit de taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit & Control, Van Werk Naar Werk en Verzekeringen. Dit is niet vergelijkbaar met de opbouw van het programma overhead in de periode t/m de begroting 2018. Hierin maakte het product Van Werk Naar Werk nog geen onderdeel uit van het programma overhead maar van het programma algemene middelen. Nieuw is ook dat het taakveld Concernondersteuning bestaat uit het voormalige product Concernondersteuning plus het product Concernhuisvesting.

Als gevolg van een wijziging in de productenstructuur in 2018 sluiten de jaarcijfers 2017 voor twee programma’s en twee taakvelden niet aan met de gepresenteerde jaarcijfers in de jaarrekening 2017. Het betreft verschuivingen tussen de programma’s Overhead en Ruimtelijke ontwikkeling van. Ca. € 87 mln. Binnen deze programma's gaat het om een verschuiving van het taakveld Concernondersteuning naar Beheer overige gebouwen en gronden.

BBV indicatoren

De verplichte BBV indicatoren die betrekking hebben op de bedrijfsvoering zijn opgenomen in de Paragraaf Bedrijfsvoering.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OverheadRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves10.70612.70613.40713.20313.05113.051

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.175 491 342 138 138 138
Dividenden 1.000 1.000 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.066 11.048 13.065 13.065 12.913 12.913
Overige baten 1.465 167 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves380.710468.172469.664463.689458.402459.006

Apparaatlasten 319.324 341.049 345.399 340.409 335.189 335.399
Inhuur 32.154 33.618 26.246 25.682 25.515 25.990
Overige apparaatslasten 13.448 13.277 13.450 11.579 11.636 11.620
Personeel 273.722 294.155 305.703 303.148 298.038 297.790
Interne resultaat -18.322 21.523 20.588 19.107 18.526 18.501
Interne resultaat -18.322 21.523 20.588 19.107 18.526 18.501
Programmalasten 79.708 105.600 103.677 104.174 104.688 105.105
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 64.593 90.074 85.890 84.883 88.300 90.722
Kapitaallasten 11.468 13.182 15.244 16.748 13.846 11.841
Overige programmalasten 1.331 64 64 64 64 64
Salariskosten WSW en WIW -1 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.316 2.280 2.479 2.479 2.479 2.479
Saldo voor vpb en reserveringen -370.004 -455.465 -456.258 -450.486 -445.351 -445.955
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen -370.004 -455.465 -456.258 -450.486 -445.351 -445.955
Reserves13.41314.3513.3464.29500
Onttrekking reserves 16.164 18.854 4.769 4.295 0 0
Toevoeging reserves 6.000 5.519 1.423 0 0 0
Vrijval Reserves 3.249 1.016 0 0 0 0
Saldo -356.592 0 -452.912 -446.191 -445.351 -445.955

Baten

De opbrengsten derden hebben voornamelijk betrekking op detacheringen van personeel bij derden. Daarnaast is er op het gebied van verzekeringen sprake van externe premie-inning van alle verzekeringssoorten en opbrengsten uit de afhandeling van schades.

Lasten

De apparaatslasten betreffen voornamelijk inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de andere programma's. Programmalasten zijn enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, verzekeringspremies, onderhoudskosten, ICT kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit kapitaallasten, zoals rente en afschrijving.

Zoals in de bijstellingen aangegeven zijn de onderdelen van het coalitieakkoord geraamd inclusief overhead, de overhead is als een reservering overgeheveld naar het programma overhead, taakveld concernondersteuning. Bij de omissieregeling zal de precieze begroting van het coalitie akkoord begrotingstechnisch verder worden uitgewerkt en worden ingevuld naar de verschillende ondersteunende processen, dit zal ook van invloed zijn op de ICT- en Huisvestingskosten zoals die zijn opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Reserves

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

De middelen van deze bestemmingsreserve worden aangewend voor de digitalisering van werkprocessen, het doorzetten van zaakgewijs werken en het verder ontwikkelen van informatie gestuurd werken (door het uitvoeren van pilots en het beschikbaar stellen van noodzakelijke techniek).

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie

Op basis van het opnieuw ingerichte beheer van de reserve doorontwikkeling organisatie worden lasten en baten overgeheveld naar de producten waarop de daadwerkelijke verantwoording plaatsvindt.

Bestemmingsreserve Financiële processen

Voor de projecten Financiële processen op orde is er een bestemmingsreserve beschikbaar, hiermee wordt het financiële proces verbeterd door verder te automatiseren.

Bestemmingsreserve Informatie beveiliging

De samenleving en het concern Rotterdam digitaliseren in snel tempo. Informatiebeveiliging en privacy worden steeds belangrijker en krijgen daarbij ook steeds meer aandacht. Om te voldoen aan wetgeving en de verwachting van burgers is een bestemmingsreserve gevormd.

Meerjarig verloop

De vergelijkende cijfers van de jaarrekening 2017 zijn € 87 mln. te laag gepresenteerd. Als gevolg van een aanpassingen in de hiërarchieën, heeft een verschuiving plaatsgevonden naar het programma Ruimtelijke Ontwikkeling. De vergelijkbare totale lasten exclusief reserves voor 2017 bedragen € 467 mln.
De onder de baten gepresenteerde oploop vanaf 2019 betreft o.a. Rotterdamse Interim-managers (BRIM). Die verschuiven naar interne baten zodra de definitieve opdrachten bekend zijn.
De apparaatslasten laten eerst een stijging zien en vervolgens een daling. De stijging is het gevolg van een verwachte toename van personeelskosten, voortvloeiend uit de intensiveringen uit het coalitie akkoord. Daar tegenover staat een daling van de inhuurkosten, enerzijds het gevolg van meer incidentele opdrachten in 2018 en anderzijds het moeilijk in kunnen schatten van deze opdrachten voor de komende jaren. Als deze opdrachten zich voordoen is dit meestal het gevolg van intensiveringen of aanvullende interne opdrachten. Daarnaast dalen de apparaatslasten in 2020 vanuit het taakveld clusterondersteuning en in 2021 in het taakveld Van Werk Naar Werk als gevolg van de verwachte uitstroom van herplaatsingskandidaten .
De programmalasten blijven meerjarig grosso modo gelijk.