Overige baten en lasten - Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - VerzekeringRealisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves4.3593.2823.3193.3193.3193.319

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.895 3.115 3.319 3.319 3.319 3.319
Overige baten 1.465 167 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves4.2905.2715.3005.3005.3005.300

Apparaatlasten 664 648 678 678 678 678
Overige apparaatslasten 0 14 13 13 13 13
Personeel 664 634 664 664 664 664
Interne resultaat -4.422 -3.486 -3.486 -3.486 -3.486 -3.486
Interne resultaat -4.422 -3.486 -3.486 -3.486 -3.486 -3.486
Programmalasten 8.047 8.109 8.108 8.108 8.108 8.108
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.056 8.109 8.108 8.108 8.108 8.108
Overige programmalasten 991 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 69 -1.989 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981
Vennootschapsbelasting
Saldo voor reserveringen 69 -1.989 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981
Reserves000000
Saldo 69 -1.989 -1.981 -1.981 -1.981 -1.981

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting -1.965 -1.965 -1.965 -1.965
Coalitieakkoord: Basispad-11-11-11-11

Actualisatie loonkostenmodel -11 -11 -11 -11
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar0000

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 0 0 0 0
Coalitieakkoord: Bezuinigingen1111

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord 1 1 1 1
Technische wijzigingen-6-6-6-6

Technische Wijziging Afstemming Levering -6 -6 -6 -6
Begroting na wijzigingen -1.981 -1.981 -1.981 -1.981

Coalitieakkoord: Basispad

Actualisatie loonkostenmodel

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot. Het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019

Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%. Het effect op het taakveld Verzekeringen is hierbij nihil.

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Invulling structurele stelpost coalitieakkoord

Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln. in 2019 oplopend naar € 8 mln. in 2022.

Technische wijzigingen

Technische Wijziging Afstemming Levering

Dit betreft een gering saldo na afstemming  binnen de gemeente inzake interne leveringen, zowel binnen het programma overhead als daarbuiten.