Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Geëscaleerde zorg 18- gaat het om situaties waarbij de sociale en/of fysieke veiligheid van een jeugdige in het geding kan zijn. In die gevallen kan het nodig zijn effectieve en efficiënte jeugdhulp te bieden en/of samenhangende hulp te organiseren rond de jeugdige en/of het gezin. In sommige situaties is het zelfs noodzakelijk dat de jeugdige naar een residentieel verblijf (24-uurs verblijf + jeugdhulp) gaat.

Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen worden uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond. Het gaat dan om o.a. Jeugdbescherming, Veilig Thuis, crisishulp, gesloten Jeugdzorg, jeugd-GGZ.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Effect indicatoren

Beschrijving effectindicatorRealisatie 201720182019202020212022
1. Van 2019 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen in instellingen, door meer kinderen op te vangen in een thuissituatie. (collegetarget)Streefwaarde405*392378365365
Realisatien.v.t
2. Daling aantal jongeren met jeugdbeschermings-maatregel OTS (% van alle jongeren tot 18 jaar)Streefwaarde1.3331.3051.2851.2621.248
Realisatie1.365
3. Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg Streefwaarde≤ 8mnd7 mnd7 mnd6 mnd6 mnd
Realisatie9 mnd
4. Daling aantal delicten gepleegd door R’damse jeugdigen per 1.000 inwonersStreefwaarde
Realisatie24 (2016)

Toelichting effect indicatoren

1. Van 2019 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen in instellingen

Te veel kinderen worden geholpen in een instelling. Door beter en eerder aan te sluiten op de leefsituatie van de jeugdige kunnen meer kinderen in de thuissituatie geholpen worden. Of, wanneer dit niet mogelijk is, in een situatie die de thuissituatie zoveel mogelijk benaderd, zoals een kamertraining of pleegzorg. Dit is beter voor het kind omdat hij daardoor zo gewoon mogelijk opgroeit, in een leefomgeving met ouders/verzorgers, vrienden, onderwijs en verenigingsleven. Ook wordt daardoor voorkomen dat een kind (soms verschillende keren) van de ene naar de andere instelling wordt verhuisd. Dit vraagt om een transformatie van het aanbod van jeugdhulp en is de kern van het plan dat eind september zal worden ingediend bij VWS. Om deze belangrijke omslag bij de jeugdhulp goed te kunnen volgen is de volgende target vastgesteld:
De jeugdhulp moet zoveel mogelijk gaan aansluiten op de leefsituatie van de jeugdigen. Daarom wordt gewerkt aan een verschuiving van jeugdhulp in instellingen naar jeugdhulp in de thuissituatie: Van 2019 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen (ten opzichte van 2018) in instellingen, door meer kinderen op te vangen in een thuissituatie.

*Voor 2018 kan nu een prognose gegeven worden van het aantal cliënten in instellingen. De nulmeting (daadwerkelijke realisatie 2018) wordt in het eerste kwartaal 2019 bekend. Dit kan van invloed zijn op de streefwaardes.

 

2. Daling aantal jongeren met jeugdbescherming

Het aantal jongeren met een jeugdbeschermingsmaatregel ‘ondertoezichtstelling’ (OTS), afgegeven door een kinderrechter. Het betreft een maatregel die de rechter dwingend oplegt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan ‘onder toezicht gesteld’. Streven is een daling van het aantal jongeren waarvoor een OTS nodig is, waarbij dit streven uiteraard niet ten koste mag gaan van de gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen.

 

3. Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg

Het uitgangspunt “open, tenzij” moet continu toetsbaar zijn. De ambitie van zowel Haaglanden als Rijnmond is dat jeugdigen zo min mogelijk en zo kort mogelijk in een gesloten setting verblijven. Hiervoor zijn nieuwe behandel- en begeleidingsstrategieën nodig.
Voor 2018 en verder wordt toegewerkt naar kleinschalige voorzieningen met een differentiatie in de mate van (mogelijkheden tot) geslotenheid en het inzetten van intensieve ambulante trajecten (al startend voorafgaand aan - of in aansluiting op geslotenheid).

 

4. Daling aantal delicten gepleegd door R’damse jeugdigen per 1.000 inwoners

Streven is een daling van het aantal delicten dat gepleegd wordt door Rotterdamse jeugdigen. Dit draagt bij aan de doelstelling van het beleidskader Rotterdam Groeit om het aantal jeugdigen dat zich schuldig maakt aan criminaliteit te verminderen.
Streefwaarden volgen nog, hierover vindt nog overleg plaats met oa. Directie Veilig.

Prestatie indicatoren

Beschrijving prestatie-indicator Realisatie 201720182019202020212022
1. Terugbrengen wachttijden jeugdbescherming (bij toewijzing casusregie aan jeugdbescherming binnen 5 werkdagen face-to-face contact) Streef-waarde50%75%90%95%95%
Realisatie25,5%
2. Doorlooptijden verminderen crisishulp: residentiele plaatsingen terugbrengen naar de vastgestelde norm van gemiddeld 4 weken Streef-waarde8 tot 10 weken5-7 weken0-4 weken0-4 weken0-4 weken
Realisatie9 tot 12 weken
3. Verminderen totale duur ondertoezichtstelling (OTS) (in maanden) Streefwaarde27,627,427,227,026,8
Realisatie27,8

Toelichting prestatie indicatoren

Verminderen totale duur ondertoezichtstelling (OTS) (in maanden)

Over voorgestelde streefwaarden vindt nog overleg met JBRR plaats; deze kunnen nog wijzigen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18-Realisatie
2017
Begroting
2018
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves01.5291.9361.5411.5411.541

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 1.529 1.936 1.541 1.541 1.541
Lasten exclusief reserves0107.516102.273104.791104.792104.792

Apparaatlasten 0 0 1.564 1.738 1.740 1.740
Inhuur 0 0 51 131 131 131
Overige apparaatslasten 0 0 -23 -90 -88 -88
Personeel 0 0 1.536 1.696 1.696 1.696
Programmalasten 0 107.516 100.709 103.053 103.053 103.053
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 107.516 100.709 103.053 103.053 103.053
Saldo voor vpb en reserveringen 0 -105.987 -100.337 -103.249 -103.251 -103.251
Vennootschapsbelasting000000
Saldo voor reserveringen 0 -105.987 -100.337 -103.249 -103.251 -103.251
Reserves02.5000000
Onttrekking reserves 0 2.500 0 0 0 0
Saldo 0 -103.487 -100.337 -103.249 -103.251 -103.251

Bijstellingen

Bijstellingen (x1000)2019202020212022
Oorspronkelijke begroting-97.931-101.147-101.147-101.147
Coalitieakkoord: Basispad-9-9-9-9

Loonkostenproblematiek-9-9-9-9
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar0000

Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 20190000
Coalitieakkoord: Intensiveringen-105-278-280-280

Intensivering Onderwijszorgarrangementen-153-394-394-394
coalitieakkoord intensiveringen overhead49116114114
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk0000

Bijdrage GR Jeugdhulp0000
Technische wijzigingen-2.292-1.815-1.815-1.815

Verdeling stijging IUSD Jeugd in meicirculaire 2018 over taakvelden jeugd-842-365-365-365
Invoeren taakvelden-1.450-1450-1.450-1.450
Begroting na wijzigingen-100.337-103.249-103.251-103.251

Coalitieakkoord: Basispad

Loonkostenproblematiek

De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Intensivering onderwijszorgarrangementen

De coalitie heeft besloten het budget voor onderwijszorgarrangementen te verhogen.
In 2019 gaat het om een ophoging van in totaal € 700; onderverdeeld in programmalasten (€ 490) en apparaatslasten (€ 210). Hiervan heeft € 153 (alleen apparaatslasten) betrekking op dit taakveld.
Vanaf 2020 gaat het om een ophoging van € 1.800; onderverdeeld in programmalasten (€ 1.260) en apparaatslasten (€ 540). Hiervan heeft € 394 (ook alleen apparaatslasten) betrekking op dit taakveld.
Het grootste deel van de intensivering OZA valt onder het taakveld 6.72 maatwerkdienstverlening 18- (2019: € 528; vanaf  2020: € 1.359).

Coalitieakkoord intensiveringen overhead

De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.

Technische wijzigingen

Inzet stijging rijksbijdrage Integratie Uitkering Sociaal Domein decentralisatie jeugdzorg

De stijging van deze rijksbijdrage (meicirculaire gemeentefonds) wordt deels gebruikt om de druk op de budgetten voor de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond op te vangen.

Invoeren taakvelden

Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden.