Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten ConcernRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves3.481.4663.538.3713.515.7783.409.8423.353.3273.361.967

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.322.755 2.429.710 2.422.266 2.343.920 2.310.547 2.325.959
Belastingen 321.689 329.053 342.874 348.845 354.133 358.969
Dividenden 112.000 145.816 108.785 111.387 110.901 110.739
Financieringsbaten 9.690 8.821 6.938 6.394 5.827 5.228
Overige opbrengsten derden 697.309 672.301 629.916 594.162 575.568 561.033
Overige baten 18.023 -47.330 5.000 5.135 -3.648 40
Lasten exclusief reserves3.515.3363.583.4853.633.0403.459.2503.396.7053.273.614

Apparaatlasten 959.724 1.015.148 1.022.650 1.007.490 1.005.612 991.229
Inhuur 123.233 115.217 93.315 87.252 87.619 82.477
Overige apparaatslasten 28.767 28.522 19.096 18.895 18.075 20.325
Personeel 807.723 871.410 910.238 901.343 899.919 888.426
Interne resultaat -46.669 -58.926 -56.043 -57.214 -55.466 -57.183
Interne resultaat -46.669 -58.926 -56.043 -57.214 -55.466 -57.183
Programmalasten 2.602.282 2.627.262 2.666.433 2.508.974 2.446.559 2.339.568
Financieringslasten 41.000 38.728 43.232 60.017 63.803 67.281
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 801.328 784.771 859.354 737.896 688.605 591.511
Kapitaallasten 182.117 130.450 138.708 142.080 146.503 151.379
Overige programmalasten 78.613 68.522 69.531 71.918 75.934 80.582
Salariskosten WSW en WIW 57.793 56.812 55.601 58.758 59.414 60.078
Sociale uitkeringen 881.277 868.528 832.582 789.961 768.895 760.381
Subsidies en inkomensoverdrachten 560.154 679.451 667.425 648.345 643.406 628.357
Saldo voor vpb en reserveringen -33.870 -45.113 -117.262 -49.408 -43.378 88.353
Vennootschapsbelasting728800800800800800

Saldo voor reserveringen -34.597 -45.913 -118.062 -50.208 -44.178 87.553
Reserves91.91845.913118.06250.20844.178-87.553

Onttrekking reserves 123.534 193.821 212.322 140.886 100.447 39.274
Toevoeging reserves 273.265 231.685 133.431 108.891 77.439 144.127
Vrijval Reserves 241.648 83.777 39.171 18.213 21.170 17.300
Saldo 57.320 0 0 0 0 0

Baten en lasten per programma en taakveld

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma/taakveld gepresenteerd voor het begrotingsjaar 2020.

Programma / TaakveldBatenLastenOnttrekking reservesToevoeging reservesVrijval reservesSaldo
Bestuur en dienstverlening 10.068 72.342 285 1.4590- 63.449

Bestuur - College 718 5.263 20 0 0 - 4.524
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 0 23.244 265 0 0 - 22.979
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 373 12.132 0 130 0 - 11.888
Burgerzaken 8.669 26.333 0 1.329 0 - 18.993
Musea - Stadsarchief 307 5.371 0 0 0 - 5.064
Beheer van de stad 240.237 366.664 12.015 6.5820- 120.994

Afval - Grondstoffen 105.884 83.934 2.650 0 0 24.600
Begraafplaatsen en crematoria 6.572 4.781 0 0 0 1.791
Cultureel erfgoed - Archeologie 206 1.347 0 0 0 - 1.141
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 492 1.886 0 0 0 - 1.394
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 13 43.445 574 0 0 - 42.858
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII 876 704 0 0 0 172
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 40.193 31.098 1.860 0 0 10.955
Riolering 77.389 60.944 0 0 0 16.445
Ruimtelijke Ordening - Beheer 198 6.314 0 0 0 - 6.116
Verkeer en vervoer - Beheer 8.414 132.210 6.930 6.582 0 - 123.448
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 259.402 405.177 110.260 60.169 23.983- 71.701

Beheer overige gebouwen en gronden 142.697 118.403 4.712 200 0 28.805
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 654 0 0 0 - 654
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 77.290 77.618 1.695 0 0 1.367
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 66.126 37.742 34.969 23.983 - 39.370
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 22 12.260 6.267 0 0 - 5.971
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 4.000 11.113 0 0 0 - 7.113
Wonen en bouwen 35.394 119.003 59.845 25.000 0 - 48.765
Algemene middelen 2.196.880 13.762 9.863 39.188 15.188 2.168.982

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.782.611 7 0 0 0 1.782.604
Belastingen overig 33.790 - 2.439 0 0 0 36.229
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 11.988 311 0 0 0 11.677
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 7.154 9.863 18.188 15.188 - 290
OZB niet-woningen 190.515 9.765 0 0 0 180.750
OZB woningen 63.512 4.449 0 0 0 59.063
Treasury 114.462 - 6.286 0 21.000 0 99.749
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 800 0 0 0 - 800
Overhead 13.696 453.521 2.00000- 437.825

Overhead - Activering Overhead 0 - 19.281 0 0 0 19.281
Overhead - Audit & Control 204 18.312 0 0 0 - 18.108
Overhead - Clusterondersteuning 0 85.231 0 0 0 - 85.231
Overhead - Concernondersteuning 9.912 357.593 618 0 0 - 347.063
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 335 6.648 1.382 0 0 - 4.931
Overige baten en lasten - Verzekering 3.245 5.018 0 0 0 - 1.772
Openbare orde en veiligheid 7.790 149.733000- 141.943

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 3.992 64.457 0 0 0 - 60.465
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 1.424 41.904 0 0 0 - 40.481
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 2.375 36.570 0 0 0 - 34.195
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 0 6.802 0 0 0 - 6.802
Verkeer en Vervoer 163.906 153.623 27.488 3990 37.372

Openbaar vervoer 41.067 60.998 12.773 0 0 - 7.157
Parkeerbelasting 105.733 23.031 0 0 0 82.702
Parkeren 14.237 36.844 0 0 0 - 22.607
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 2.870 32.751 14.715 399 0 - 15.565
Economische Zaken 2.727 34.173 6.91000- 24.536

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 3.325 0 0 0 - 3.325
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 2.728 2.426 0 0 0 302
Economische ontwikkeling 0 15.796 6.910 0 0 - 8.886
Economische promotie 0 12.627 0 0 0 - 12.627
Onderwijs 59.200 198.714 9.820 8.2500- 137.944

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 58.894 134.703 9.820 8.250 0 - 74.238
Onderwijshuisvesting 306 64.011 0 0 0 - 63.705
Cultuur, sport en recreatie 4.600 231.801 1.589 3.0000- 228.612

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 139 91.111 800 1.000 0 - 91.171
Media 0 21.191 0 0 0 - 21.191
Musea - Cultuur 0 31.914 0 2.000 0 - 33.914
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2.204 18.766 0 0 0 - 16.562
Sportaccommodaties 443 52.977 789 0 0 - 51.745
Sportbeleid en activering 1.814 15.842 0 0 0 - 14.028
Volksgezondheid en zorg 29.733 655.391 19.201 4.3840- 610.840

Geëscaleerde zorg 18- 1.567 120.824 11.135 0 0 - 108.122
Geëscaleerde zorg 18+ 5.902 144.197 0 0 0 - 138.295
Maatwerkdienstverlening 18- 201 49.298 6.966 4.384 0 - 46.515
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 6.227 180.609 0 0 0 - 174.382
Maatwerkvoorziening (Wmo) 0 7.683 0 0 0 - 7.683
Volksgezondheid 13.394 45.690 0 0 0 - 32.295
Wijkteams en Wmo-loketten 2.441 107.089 1.100 0 0 - 103.548
Werk en inkomen 518.322 702.578 10.890 6.7000- 180.066

Arbeidsparticipatie - Werk 2.050 51.089 4.000 6.700 0 - 51.739
Begeleide participatie 13.894 82.697 0 0 0 - 68.803
Inkomensregelingen - Inkomen 502.379 568.792 6.890 0 0 - 59.524
Maatschappelijke Ondersteuning 9.216 196.361 2.000 3.3000- 188.445

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 1.586 20.586 2.000 3.300 0 - 20.300
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 6.001 62.445 0 0 0 - 56.444
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 968 18.846 0 0 0 - 17.878
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 18 4.162 0 0 0 - 4.144
Samenkracht en burgerparticipatie 643 90.322 0 0 0 - 89.679
Totaal 3.515.778 3.633.840 212.322 133.431 39.171 0

Incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele begrotingssaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet en Provinciewet dient in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht er sprake te zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De term “reëel” heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen.

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lastenBegroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023Programma
Totaal baten 3.515.778 3.409.842 3.353.327 3.361.967
Incidentele baten296.355225.660190.908136.525 

Baten uit grondexploitaties 70.800 55.368 51.889 39.945 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Gemeentefonds 94.500 81.228 77.049 77.049 Algemene middelen
Hoekse Lijn 52.850 39.500 13.576 0 Verkeer en Vervoer
Regiodeal NPRZ 33.250 33.250 33.250 0 Algemene middelen
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten 34.572 14.590 13.275 17.282 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Resultaatnemingen grondexploitaties 460 300 300 1.700 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Baten Van werk naar werk 335 335 335 335 Overhead
Overige incidentele baten:
Actualisatie dividenden deelnemingen 4.411 0 0 0 Algemene middelen
Eenmalig baten uit het Mediabeleid 1.230 0 0 0 Cultuur, sport en recreatie
Vergroening Buitenruimte Museumpark 1.160 0 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Veilingopbrengsten Brandstofverkooppunten 928 0 1.000 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Bijdragen van externe partijen voor Eiland van Brienenoord 550 0 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Project BAG-WOZ 403 0 0 0 Algemene middelen
Baten Ruggedised 352 352 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Opbrengst regiogemeenten WMO-toezicht 2019 204 204 204 204 Overhead
Grondbank LMO Sportcampus 200 30 30 10 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Bijdrage Blankenburgverbinding 150 88 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Herinrichten Spinozapark 0 415 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Totaal lasten, inclusief VPB 3.633.840 3.460.050 3.397.505 3.274.414
Incidentele lasten512.756365.915260.047153.705 

Investeringen in maatschappelijk nut 192.034 127.275 78.038 23.491 Diverse programma's
Gemeentefonds 94.500 81.228 77.049 77.049 Diverse programma's
Lasten uit grondexploitaties 58.290 42.003 29.894 21.377 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Hoekse Lijn 52.850 39.500 13.576 0 Verkeer en Vervoer
Regiodeal NPRZ 33.250 33.250 33.250 0 Algemene middelen
Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten 17.219 4.336 3.744 7.689 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Eurovisie Songfestival 10.200 0 0 0 Cultuur, sport en recreatie
Toevoeging voorziening 8.662 8.686 8.687 8.687 Diverse programma's
Lasten Van werk naar werk 6.648 5.284 4.442 4.942 Overhead
Overige incidentele lasten:
Hart van Zuid 14.104 9.904 3.402 2.363 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Renovatie Museum Boijmans van Beuningen 6.653 3.583 514 514 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Verkoopkosten vastgoedobjecten 3.500 3.500 3.500 3.500 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Bijdrage VRR in cao verhoging 1.953 502 0 0 Openbare Orde en Veiligheid
Buitenruimte Hofplein en omstreken 1.601 1.571 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Europese subsidie UIA Bridge 1.230 0 0 0 Onderwijs
Kosten die verband houden met de vestiging van theater Zuidplein in het nieuwe kunstenpand. 1.175 0 0 0 Cultuur, sport en recreatie
Vergroening Buitenruimte Museumpark 1.160 0 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Project Beschermingsbewindvoering 528 0 0 0 Maatschappelijke ondersteuning
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 914 904 904 904 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Bodemsanering KPSV 900 900 900 900 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Niet activeerbare kosten als gevolg van verbouwing van museum Boijmans van Beuningen    800 800 254 254 Cultuur, sport en recreatie
Herinrichting Kerkhoflaan 800 567 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Projectbudget Rotterdam Inclusief (R.I.) 600 300 0 0 Werk en Inkomen
Eiland van Brienenoord 550 0 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Verhoging advieskosten deelnemingen 400 0 0 0 Algemene middelen
Ruggedised 352 352 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Impuls voor de wijken 300 300 300 0 Bestuur en Dienstverlening
Pilot perspectieffonds (100 jongeren) 300 300 0 0 Maatschappelijke ondersteuning
Project BoTu  265 0 0 0 Bestuur en Dienstverlening
Verstrekte subsidies 232 330 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Grondbank LMO Sportcampus 204 37 37 36 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Plan Oud Crooswijk onderdeel functionele wijzigingen 165 0 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Blankenburgverbinding 150 88 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Inhuur Jaarrekeningproces 150 0 0 0 Overhead
Rechtsherstel Joodse slachtoffers  117 0 56 0 Bestuur en dienstverlening
Herinrichten Spinozapark 0 415 0 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Plan Oud Crooswijk onderdeel herinrichten van Meekerenplein 0 0 1.500 2.000 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Onttrekking en vrijval reserves251.493159.099121.61756.574 

Structureel 72.316 92.642 53.095 28.604
Incidenteel 179.177 66.457 68.522 27.970
Toevoeging aan reserves133.431108.89177.439144.127 

Structureel 22.906 40.577 51.934 63.185
Incidenteel 110.525 68.314 25.505 80.942
Saldo na reserveringen 0 0 0 0
Totale incidentele baten 475.532 292.117 259.429 164.495
Totale incidentele lasten 623.281 434.230 285.552 234.648
Structurele begrotingssaldo 147.749 142.113 26.123 70.153
Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves 4% 4% 1% 2%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat meerjarig de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Hieronder worden de grootste, meest terugkerende incidentele posten toegelicht.
 

Incidentele baten

Baten uit grondexploitaties
De baten uit grondexploitaties bestaande uit baten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen van derden. Hier staan incidentele lasten in de grondexploitaties tegenover.

Gemeentefonds
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de baat bij het programma Algemene middelen staan lasten bij de overige programma's.

Hoekse lijn
De ontvangen bijdrage voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn.

Regiodeal NPRZ
Het ontvangen van de decentralisatie uitkeringen voor de Regiodeal NPRZ. Hier staan incidentele lasten tegenover.

Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten
Incidentele opbrengsten door verkoop (dispositie) van vastgoedobjecten die de gemeente niet meer nodig heeft voor haar kerntaken.

Resultaatnemingen grondexploitaties
Dit betreft de resultaatnemingen op de grondexploitaties die samenhangen met de woningbouwproductie.

Baten Van werk naar werk
Dit betreft alle baten onder het taakveld 0.8b Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk.

Overige incidentele baten
Dit betreft de optelsom van overige incidentele baten, de actualisatie dividenden van deelnemingen, baten uit mediabeleid, baten uit het vergroenen van de buitenruimte en de veilingopbrengsten van brandstofverkooppunten.

 

Incidentele lasten

Investeringen in maatschappelijk nut
Het betreft de lasten die gemaakt worden voor investeringen met maatschappelijk nut die gedekt worden door een onttrekking aan bestemmingsreserves.

Gemeentefonds
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de lasten bij diverse programma’s staat een baat bij het programma Algemene middelen.

Lasten uit grondexploitaties
De lasten in de grondexploitaties bestaande uit kosten voor verwerving, bouwrijp maken, woonrijp maken en overige kosten. Hier staan incidentele baten uit de grondexploitaties tegenover..

Hoekse lijn
De lasten voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn.

Regiodeal NPRZ
De lasten die worden gemaakt vanuit de decentralisatie uitkeringen voor de Regiodeal NPRZ. Hier staan incidentele baten tegenover.

Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten
Incidentele afschrijvingslasten (boekwaarde verkopen) die voortvloeien uit de verkoop van vastgoedobjecten.

Toevoeging voorziening
In beginsel worden toevoegingen aan voorzieningen beschouwd als een incidentele last en wordt een vrijval beschouwd als een incidentele baat. Onttrekkingen lopen rechtstreeks via de balans, niet via de exploitatie en vormen dus nooit een incidentele baat. Alleen toevoegingen aan de voorziening ‘Vervangingsinvesteringen riolering’ en de voorzieningen met een pensioenkarakter worden als structureel aangemerkt.

Lasten Van werk naar werk
Dit betreft alle lasten onder het taakveld 0.8 Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk.

Diverse incidentele lasten
Dit betreft de optelsom van overige incidentele lasten, waaronder de lasten voor Hart van Zuid, de renovatie van het museum Boijmans van Beuningen, de verkoopkosten van brandstofpunten, COA verhoging en de lasten ter vergroening van de buitenruimte bij Hofplein en het Museumpark.

 

Mede op aangeven van de toezichthouder is vanuit het oogpunt van behoedzaamheid de post ‘inhuur’ niet als incidentele last in dit overzicht meegenomen.