Ontwikkelingen

Als organisatie maken we de beweging naar meer innovatief en aantrekkelijk werkgeverschap. Zo sluiten we als werkgever aan bij het imago en de ondernemersgeest in de stad. Dit vraagt van medewerkers dat ze flexibel inzetbaar zijn en de ruimte, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid krijgen die nodig is om hun professionaliteit optimaal voor de stad in te zetten.

We werken aan een veerkrachtige organisatie met een eigentijds personeelsbeleid en medewerkers die in staat zijn aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de stad. De HRO-agenda geeft hierbij focus aan het personeelsbeleid van de gemeente Rotterdam en maakt helder wat de concernbrede opgave is voor de organisatie zelf en welke dienstverlening en ondersteuning de organisatie hierin kan verwachten van HR. Dit levert voor de komende periode vier pijlers op.

 • Rotterdams leiderschap: de juiste leidinggevende op de juiste plek
 • optimale inzet: investeren in de ontwikkeling van medewerkers om nu en in de toekomst de juiste medewerkers in dienst te hebben
 • inclusieve organisatie: meedoen, alle medewerkers kunnen vanuit de eigen talenten en kwaliteiten een bijdrage leveren
 • werkplezier: meer mensen met plezier en gezond aan het werk

Arbeidskosten

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten (medewerkers in dienst van de gemeente Rotterdam) en kosten van externe inhuur.

image

Tweede Herziening 2019

De 2e Herziening 2019 laat ten opzichte van de 1e Herziening 2019 een stijging van de arbeidskosten zien van € 11,5 mln. Het betreft € 4,7 mln aan loonkosten en € 6,8 mln aan kosten voor externe inhuur. Het begrote percentage externe inhuur ten opzichte van de totale arbeidskosten komt hiermee op 11,7% (ten opzichte van 11,1% in 1e herziening). De stijging wordt zichtbaar op verschillende programma’s (zie voor een uitgebreide toelichting per programma ook ‘bijlage toelichting arbeidskosten 2019’).

Loonkosten

De stijging van de begrote loonkosten is met name zichtbaar op de programma’s Maatschappelijke ondersteuning en Overhead.

 • bij Maatschappelijke ondersteuning is sprake van een stijging van de arbeidskosten op het domein Jeugd. Dit betreft inzet van extra kwaliteitsmedewerkers in de wijkteams om indicatiestellers te begeleiden en adviseren. Daarnaast is er sprake van ophoging van budget als gevolg van de uitvoering van het Deltaplan schulden.
 • in het programma Overhead stijgen de begrote loonkosten als gevolg van de doorontwikkeling Concernhuisvesting en uitvoering van de Digitaliseringsagenda. Zie voor een toelichting hierop de onderdelen Concernhuisvesting en Facilitair en Informatievoorziening en automatisering in deze paragraaf Bedrijfsvoering.

Inhuur

Er is sprake van een stijging van de begrote kosten voor externe inhuur op Volksgezondheid en zorg, Maatschappelijke ondersteuning, Stedelijke inrichting en ontwikkeling en Overhead.

 • op het programma Volksgezondheid en zorg is de stijging van de begrote kosten voor externe inhuur het gevolg van de kwaliteitsimpuls Jeugd, de implementatie van een ICT applicatie en ophoging van budget bij de wijkteams en vraagwijzers.
 • bij Maatschappelijke ondersteuning is budget opgehoogd ten behoeve van clusterbrede projecten, onder andere het project DWARSS.
 • op het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling wordt extra ingehuurd om de ambitie binnen Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) waar te maken en om de doelstellingen binnen het taakveld Wonen en bouwen te behalen.
 • binnen Overhead is sprake van meer inhuur t.b.v. beveiliging in de publiekslocaties.

Omvang van inhuurlasten op inkoop en uitbestede werkzaamheden

Eerder bent u geÔnformeerd dat inhuurlasten worden vastgelegd op meerdere categorieŽn in de financiŽle administratie. Vrijwel alle categorieŽn (zowel apparaatslasten als programmalasten) worden zichtbaar als inhuur in deze 2e herziening met uitzondering van inhuurlasten op inkoop en uitbestede werkzaamheden. De aard van deze inhuur is divers. Het betreft uitzendkrachten in het primaire proces zoals verkeersregelaars en reinigers bij evenementen, projectleiders voor Hoekse lijn, etc. Het betreft zowel exploitatie- als investeringsprojecten.
Anders dan inhuur op programma, die naar aanleiding van de analyse op arbeidskosten nu wordt gepresenteerd in deze paragraaf, gaat het hier om veel posten die op verschillende plekken in de administratie zijn geboekt. Conform toezegging in de raadsbrief (19bb12020) wordt deze categorie toegelicht in deze paragraaf, tot het moment dat hiervoor een duurzame oplossing is gerealiseerd. De omvang van inhuurlasten op inkoop en uitbestede werkzaamheden betreft bij de 2e herziening € 11,4 mln.

Meerjarige begroting 2020

image

De begrote arbeidskosten in 2020 zijn € 1 mld. Het betreft € 910 mln loonkosten en € 93 mln kosten voor externe inhuur. De stijging van de begrote arbeidskosten is met name het gevolg van de toekenning van de trend (o.a. cao en werkgeverslasten) bij de voorjaarsnota. De trend betreft € 28 mln loonkosten en € 2 mln kosten voor externe inhuur.

Loonkosten

De stijging van de begrote loonkosten in 2020 ten opzichte van 2019 is met name zichtbaar op de programma’s Beheer van de stad, Stedelijke inrichting en ontwikkeling, Werk en inkomen en Overhead.

 • bij het programma Beheer van de stad zijn de begrote arbeidskosten ten opzichte van 2019 verhoogd voor het beheer van de Maastunnel, uitvoering van het programma Rotterdams weerwoord en er is extra onderhoudsbudget voor de buitenruimte toegekend vanuit de coalitieonderhandeling
 • op het programma Werk en Inkomen is er sprake van een stijging van de begrote loonkosten ten opzichte van 2019 als gevolg van de toename van het aantal garantiebanen en uitbreiding van Rotterdam Inclusief
 • op het programma Overhead stijgen de begrote loonkosten in 2020 als gevolg van de doorontwikkeling Concernhuisvesting en de Digitaliseringsagenda.

Tot slot is er samenhang met de daling van de kosten voor externe inhuur; op meerdere programma’s is de intentie inhuur om te zetten naar ambtelijke aanstellingen.

Inhuur

De begrote kosten voor externe inhuur in 2020 laten ten opzichte van 2019 een daling zien van € 22 mln. Het aandeel externe inhuur ten opzichte van de totale arbeidskosten komt hiermee op 9,3%. De daling van de begrote kosten voor externe inhuur in 2020 heeft meerdere oorzaken. Op meerdere programma’s is de intentie om externe inhuurkrachten een ambtelijke aanstelling aan te bieden. Deze verschuiving telt over de verschillende programma’s op tot ca. € 6 mln. Ook wordt rekening gehouden met het vervallen van externe incidentele bijdragen (Rijk en Europees Sociaal Fonds) met ingang van 2020. Daarnaast wordt in het kader van de Digitaliseringsagenda rekening gehouden met een transformatie van de organisatie, doordat werkprocessen anders worden ingericht. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan de bijdrage die voor de Digitaliseringsagenda nodig is. Verder blijft er jaarlijks sprake van incidentele bijstellingen als gevolg van vervanging bij ziekte en het opvangen van vacatures. Hiervoor worden jaarlijks loonkosten begroot en later omgezet naar budget voor externe inhuur. Ook blijft er sprake van projecten die een jaar van tevoren nog niet zijn te begroten. Uit het project Arbeidskosten zijn aanbevelingen en opdrachten tot verder onderzoek voor de sturing en beheersing van de arbeidskosten voortgekomen. Uw raad is voor de zomer geÔnformeerd (19bb17636) over de uitgangspunten daarvan. Hier werken wij dit jaar en volgend jaar verder aan.

Formatie en bezetting

image

Ten opzichte van de 1e herziening is de formatie van 2019 met 181 fte gestegen naar 11.625 fte.

 • het programma Maatschappelijke Ondersteuning is uitgebreid met 25 fte voor de uitvoering van het Deltaplan schulden. De personele inzet op het domein Jeugd is verhoogd met 13 fte voor extra kwaliteitsmedewerkers.
 • daarnaast is binnen het programma Openbare Orde en Veiligheid de formatie uitgebreid met 10 fte voor extra handhavers. †
 • overhead wordt met 11 fte uitgebreid ten behoeve van juridische ondersteuning bij het primaire proces.
 • binnen het programma Stedelijke Inrichting en Verkeer en Vervoer vindt er uitbreiding plaats van 77 fte. Dit betreft projectmanagers, adviseurs, ontwerpers en (bouw)inspecteurs.
image

De formatie voor 2020 betreft 11.621 fte. In de begroting voor 2020 zijn de begrote kosten voor personeel opgenomen. Voor een deel van de stijging van de loonkosten is de vertaling naar de daaraan gerelateerde fte’s nog niet gedaan.

Verzuim

image

Het verzuimpercentage is in de 2e herziening 2019 verder gedaald naar 6,3%, een daling van 0,5 procentpunt ten opzichte van eind 2018. Deze dalende trend is zichtbaar bij alle clusters en is vooral gerealiseerd in het lang verzuim (het aandeel lang verzuim is gedaald van 5,2% naar 4,8%).

Ondanks deze forse daling van het verzuim over het afgelopen half jaar is het verzuim nog steeds hoger dan de voor 2019 vastgestelde norm. We blijven daarom nu en in 2020 met onze geÔntensiveerde verzuimaanpak onverminderd inzetten op het verder terugdringen van het verzuim en het bevorderen van vitaliteit en werkplezier. Deze aanpak wordt structureel geŽvalueerd en waar nodig aangepast.

Daarbij ligt het zwaartepunt van de verzuimaanpak bij de ontwikkeling van leidinggevenden, zodat die beter in staat zijn hun rol goed in te vullen:

 • managementaandacht op alle niveaus, urgentiebesef en (blijven) sturen op het gedragsmodel zijn cruciaal. Want (gebrek aan) aandacht voor de medewerker, sfeer en werkplezier beÔnvloeden de keuze voor een medewerker om al dan niet te verzuimen
 • vernieuwing en verbetering van de personeelsgesprekken en doelgerichte verzuimtrainingen leiden tot een kwaliteitsverbetering van de leidinggevenden als het gaat om verzuim- en vitaliteitsdeskundigheid
 • leidinggevende en medewerker nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker

Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de verzuimketen:

 • er is een nieuwe Leidraad verzuim vastgesteld, die als doel heeft een eenduidige en uniforme aanpak rond preventie, verzuim en re-integratie binnen het concern te borgen
 • extra inzet op re-integratie bij (extra) lang verzuim en het begeleiden van re-integrerende medewerkers die niet terug kunnen keren in hun eigen functie
 • versterken samenwerking arbo, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werk, fysiotherapie en psychologen, HR en leidinggevenden
 • er is een uitgebreid en overzichtelijk aanbod beschikbaar voor medewerkers en leidinggevenden op het gebied van vitaliteit en gezondheid (vitaliteitsmenukaart). Ook wordt extra ingezet op het beperken van uitval door werkdruk en begeleiding bij burn-out

Bijlage Arbeidskosten

Tekst

Programma1e herzieningMutatie2e herzieningToelichting
Algemene middelen Personeel 14.133 -267 13.866 Het gaat om een bijstelling op de overhead. Deze wordt centraal geboekt.
Inhuur 488 220 708 Het inhuurbudget is opgehoogd en aangepast aan de laatste prognosestand. Er is sprake van moeilijk vervulbare vacatures (b.v. taxateurs).
Beheer van de stadPersoneel111.558469112.027Er is per abuis een boeking (mutatie) gedaan op personeelsbudget (+ € 450). Dit zal bij de 10M gecorrigeerd worden.
Inhuur6.989-2006.789Minder externe inhuur dan verwacht (- € 200).
Bestuur en dienstverlening Personeel 43.899 497 44.396 - Ophoging van budget (+ €82) als gevolg van extra inzet ten behoeve van Wijk gestuurd Werken. Dekking vindt plaats vanuit deze programmalasten.
- Met een bijstelling van + € 461 zijn zaken als vergoedingen voor detacheringen, dekking vanuit materieel budget, budgetoverhevelingen vanuit andere clusters voor bepaalde taken allemaal verwerkt. Dit betreft veelal incidentele of onvoorziene zaken.
Inhuur 830 228 1.058 - Ophoging van inhuurbudget bij de Ombudsman als gevolg van nog niet ingevulde vacatures (+ € 49).
- Overheveling van budget van personeel naar inhuur (+ € 152) op het taakveld Burgerzaken i.v.m. aanpassing van de begroting aan de laatste prognose.†
Cultuur, sport en recreatiePersoneel9.623-1769.447De mutatie is het saldo van diverse kleine mutaties.
Inhuur429-60369
Economische zaken Personeel 6.814 93 6.908
Inhuur 394 -232 162 Minder inzet van externe inhuur dan aanvankelijk verwacht binnen het programma Food.†
Maatschappelijke OndersteuningPersoneel34.2783.13237.409- Ophoging personeelsbudget i.v.m. verhoging van de personele inzet op het domein jeugd (kwaliteitsmedewerkers in wijkteams; + € 1,1 mln) voor het begeleiden en adviseren van indicatiestellers.
- Uitbreiding expertiseteam kredietbank voor uitvoering deltaplan schulden (+ € 1,7 mln).
- Ophoging budget PPMO flex (+ € 190), kosten worden doorbelast naar andere programma's.
Inhuur3.6391.2784.917Incidentele verhoging van inhuurbudget op het domein jeugd (+ € 534) om een inhaal- en kwaliteitsslag te maken in de wijkteams en ophoging voor het uitvoeren van een aantal clusterbrede projecten, namelijk DWARSS, opstellen van beleidskader jeugd en inhuur bij kleinere projecten. Deze lopen dit jaar af en zijn daarmee niet structureel (+ € 600).
Onderwijs Personeel 13.855 473 14.328 Ophoging budget door intensivering i.v.m. nieuw onderwijsbeleid (leraren, veiligheid, onderwijshuisvesting).
Inhuur 106 824 930 Ophoging van inhuurbudget (+ € 824) voor programma doeleinden en advieswerkzaamheden i.h.k.v. onderwijshuisvesting (incidenteel). Dekking binnen het programma, mutatie is budgetneutraal.
Openbare orde en veiligheidPersoneel60.985-95560.031- Overheveling budget van apparaat naar programma ivm Koers Levendige Stad. Het betreft verwerken van projecten Naastplaatsingen en Circulaire Markten en dekking van daar reeds geschreven uren (- € 1 mln).
- Overheveling van formatie en budget van SO (Mobiliteit) naar Handhaving i.h.k.v. uitvoering Verkeersregie (+ € 453).
- Bijdrage aan de Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting (- € 504).
Inhuur3.121503.171
Overhead Personeel 292.346 2.179 294.526 - Ophoging personeelsbudget voornamelijk door allocatie van de budgetten rondom doorontwikkeling concernhuisvesting en digitaliseringsagenda (+ €1,8 mln)
Inhuur 29.436 2.415 31.851 - Ophoging van het inhuurbudget (+ € 3,5 mln) van Concernhuisvesting omdat voorzien wordt dat benodigde beveiligingsuren hoger zullen uitvallen (publiekslocaties). Deze interne leveringen worden doorbelast aan de programma's.
- Verlaging van het inhuurbudget van ICT (- € 1,4 mln) als gevolg van aanpassing aan de verwachtingen.
Stedelijke inrichting en ontwikkelingPersoneel106.315120106.435- Ophoging bij† Bouw- en Woningtoezicht (BWT) i.v.m. intensivering aanpak funderingsloket, ondermijning, adviezen t.a.v. bouwkundige voorzieningen en scopewijziging op bestaande voorraad en Steigers op Zuid. Dekking komt vanuit Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)-steigers op zuid, Veilig en programma fundering.† Tevens uitbreiding voor inzet van een bouwregisseur bij Gebiedsontwikkeling gedekt uit inhuur, een bijdrage aan BWT en Strategie, Investeringen en Fondsen (SIF) vanuit programmalasten i.v.m. oplossen knelpunt dakpanconstructie (+ € 992).
- Loonkostenbudget wordt overgeheveld naar inhuur, omdat niet alle vacatures in 2019 worden vervuld en t.b.v. de verhoogde vraag bij markt- en contractspecialisten t.b.v. de ambitie op NPRZ (- € 701).
Inhuur17.7021.94119.643- Ophoging inhuurbudget om de ambitie binnen NPRZ waar te maken (extra, incidentele inhuur, + € 1,2 mln). Dit wordt gedekt vanuit de personeelskosten (nog niet alle vacatures zijn vervuld in 2019) en deels gedekt door herallocatie van middelen.
- Ophoging personeelsbudget om de begrote werkzaamheden bij Projectmanagement uit te kunnen voeren (+ € 1,8 mln).
- Bij taakveld wonen en bouwen is de begroting aangepast aan de prognose wat leidt tot minder inzet op inhuur bij het taakveld ruimtelijke ordening - ontwikkeling (- € 1,2 mln).†
Verkeer en vervoer Personeel 18.664 756 19.420 Vanwege de hogere vraag naar verkeerskundig personeel wordt de formatie (en bezetting) uitgebreid. Het werkpakket wordt met meer vast personeel uitgevoerd, waardoor het inhuurbudget naar beneden wordt bijgesteld.
Inhuur 2.021 -776 1.245
Volksgezondheid en zorgPersoneel75.123-13074.993
Inhuur4.7701.3516.122- Voor de kwaliteitsimpuls Jeugd is het inhuurbudget met € 213 opgehoogd.
- De implementatie van een nieuwe applicatie (Gidso) zou een efficiencyslag opleveren, maar de applicatie is nog niet volledig in productie genomen. Daarom is inhuur opgehoogd (+ € 219).
- Bij de wijkteams is het inhuurbudget opgehoogd (+ € 240) in verband met de realisatie van een flexpool met wijkcoaches en vervanging vanwege ziekteverzuim.
- Bij vraagwijzer is € 250 verschoven van personeel naar inhuur.
- Overige is het gevolg van diverse kleine mutaties.
Werk en inkomenPersoneel79.078-1.45477.624-† De vervanging van de applicatie Socrates door Wigo4it gaat minder snel dan verwacht. Deze vertraging leidt in 2019 ook tot lagere personele uitgaven dan begroot (- € 408).
- Medewerkers in de loonschalen 1-3 zijn vanuit de reorganisatie van de Lokale Cultuur Centra begeleid naar een nieuwe baan. Hierdoor zijn de bijdragen vanuit programma Cultuur, sport en recreatie verlaagd. (- € 188).
- Diverse verschuivingen van inhuur naar loon als gevolg van aanpassing van de begroting aan de prognose (verhouding inhuur/loonkosten).
Inhuur38.518-26638.252- Taakmutaties Matchen op werk en Economische zelfstandigheid is bij de VJN geboekt als uitbesteed werk. Dit had geboekt moeten worden als inhuurlasten en is dus hiermee gecorrigeerd (+ € 268).
- De lagere instroom (dan prognose) bij Nieuw Beschut (doelgroep Rotterdam Inclusief) zorgt voor lagere kosten externe inhuur (- € 984).
Totaal personeel866.6714.738871.410
Totaal inhuur108.4446.773115.217
Totaal975.11511.512986.627

Detailoverzichten Arbeidskosten

Arbeidskosten bijstellingen

Arbeidskosten (x € 1.000)
Programma
Oorspr. begroting 2019Bijstellingen omissieBijstellingen 1e herzieningBijstellingen 2e herzieningTotaal bijgestelde begroting
Algemene middelen 14.361 279 -19 -47 14.574
Beheer van de stad 116.174 634 1.739 269 118.816
Bestuur en dienstverlening 43.062 238 1.430 725 45.454
Cultuur, sport en recreatie 9.617 524 -90 -236 9.815
Economische Zaken 6.866 455 -113 -139 7.070
Maatschappelijke Ondersteuning 35.046 2.878 -7 4.410 42.327
Onderwijs 12.705 320 935 1.298 15.258
Openbare orde en veiligheid 56.762 4.283 3.061 -905 63.201
Overhead 331.949 -17.464 7.297 4.594 326.376
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 120.794 245 2.979 2.061 126.078
Verkeer en Vervoer 18.840 1.564 281 -20 20.665
Volksgezondheid en zorg 67.960 8.870 3.063 1.222 81.115
Werk en inkomen 98.829 13.602 5.165 -1.719 115.876
Totaal 932.965 16.430 25.720 11.512 986.627

Loonkosten bijstellingen

Loonkosten (x € 1.000)
Programma
Oorspr. begroting 2019Bijstellingen omissieBijstellingen 1e herzieningBijstellingen 2e herzieningTotaal bijgestelde begroting
Algemene middelen 13.924 228 -19 -267 13.866
Beheer van de stad 110.704 38 816 469 112.027
Bestuur en dienstverlening 42.163 307 1.430 497 44.396
Cultuur, sport en recreatie 9.368 292 -38 -176 9.447
Economische Zaken 6.464 429 -79 93 6.908
Maatschappelijke Ondersteuning 31.857 1.901 520 3.132 37.409
Onderwijs 12.648 272 935 473 14.328
Openbare orde en veiligheid 55.852 3.369 1.764 -955 60.031
Overhead 305.703 -11.223 -2.133 2.179 294.526
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 99.391 2.763 4.161 120 106.435
Verkeer en Vervoer 18.325 219 120 756 19.420
Volksgezondheid en zorg 65.897 8.684 542 -130 74.993
Werk en inkomen 79.600 1.508 -2.030 -1.454 77.624
Totaal 851.896 8.788 5.987 4.738 871.410

Externe inhuur bijstellingen

Externe inhuur (x € 1.000)
Programma
Oorspr. begroting 2019Bijstellingen omissieBijstellingen 1e herzieningBijstellingen 2e herzieningTotaal bijgestelde begroting
Algemene middelen 437 50 0 220 708
Beheer van de stad 5.471 596 922 -200 6.789
Bestuur en dienstverlening 900 -69 0 228 1.058
Cultuur, sport en recreatie 248 232 -52 -60 369
Economische Zaken 402 26 -34 -232 162
Maatschappelijke Ondersteuning 3.189 977 -527 1.278 4.917
Onderwijs 57 49 0 824 930
Openbare orde en veiligheid 909 914 1.297 50 3.171
Overhead 26.246 -6.240 9.430 2.415 31.851
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 21.403 -2.518 -1.182 1.941 19.643
Verkeer en Vervoer 515 1.346 161 -776 1.245
Volksgezondheid en zorg 2.063 186 2.522 1.351 6.122
Werk en inkomen 19.228 12.094 7.195 -266 38.252
Totaal 81.069 7.642 19.733 6.773 115.217

Arbeidskosten per programma

Arbeidskosten (x € 1.000)
Programma
Realisatie 2018Begroting
2019
(stand 2e
herziening)
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Algemene middelen 13.189 14.574 14.962 14.864 14.821 14.821
Beheer van de stad 113.035 118.816 123.135 122.577 122.264 122.264
Bestuur en dienstverlening 43.651 45.454 46.300 46.111 45.871 45.871
Cultuur, sport en recreatie 12.766 9.815 10.324 10.270 10.238 9.838
Economische Zaken 6.078 7.070 7.430 7.362 7.331 7.331
Maatschappelijke Ondersteuning 48.696 42.327 40.967 40.601 40.234 35.983
Onderwijs 12.996 15.258 14.615 14.538 14.491 14.491
Openbare orde en veiligheid 57.829 63.201 66.403 65.884 65.320 62.643
Overhead 328.269 326.376 333.074 328.903 330.524 325.037
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 110.132 126.078 128.829 127.945 127.181 132.529
Verkeer en Vervoer 17.783 20.665 20.639 20.509 20.437 20.737
Volksgezondheid en zorg 61.853 81.115 81.752 80.552 80.094 78.842
Werk en inkomen 104.680 115.876 115.123 108.478 108.730 100.516
Totaal 930.957 986.627 1.003.554 988.595 987.537 970.904

Loonkosten per programma

Loonkosten (x € 1.000)
Programma
Realisatie 2018Begroting
2019
(stand 2e
herziening)
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Algemene middelen 11.548 13.866 14.475 14.377 14.335 14.335
Beheer van de stad 107.446 112.027 116.318 115.760 115.447 115.447
Bestuur en dienstverlening 41.154 44.396 45.270 45.081 44.841 44.841
Cultuur, sport en recreatie 12.227 9.447 9.901 9.847 9.815 9.415
Economische Zaken 6.068 6.908 7.130 7.114 7.110 7.110
Maatschappelijke Ondersteuning 39.605 37.409 37.288 36.922 36.541 34.590
Onderwijs 12.576 14.328 14.506 14.429 14.382 14.382
Openbare orde en veiligheid 53.485 60.031 65.367 64.848 64.284 61.607
Overhead 291.915 294.526 305.371 301.648 302.808 298.049
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 89.632 106.435 112.110 111.933 111.933 111.688
Verkeer en Vervoer 16.620 19.420 20.017 19.105 18.316 18.316
Volksgezondheid en zorg 53.152 74.993 77.143 76.074 75.582 74.509
Werk en inkomen 72.294 77.624 85.344 84.205 84.526 84.138
Totaal 807.723 871.410 910.238 901.343 899.919 888.426

Externe inhuur per programma

Externe inhuur (x € 1.000)
Programma
Realisatie 2018Begroting
2019
(stand 2e
herziening)
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Algemene middelen 1.640 708 487 487 487 487
Beheer van de stad 5.589 6.789 6.817 6.817 6.817 6.817
Bestuur en dienstverlening 2.497 1.058 1.030 1.030 1.030 1.030
Cultuur, sport en recreatie 539 369 423 423 423 423
Economische Zaken 10 162 300 248 221 221
Maatschappelijke Ondersteuning 9.091 4.917 3.679 3.679 3.693 1.393
Onderwijs 421 930 109 109 109 109
Openbare orde en veiligheid 4.343 3.171 1.036 1.036 1.036 1.036
Overhead 36.353 31.851 27.703 27.255 27.716 26.988
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 20.500 19.643 16.719 16.012 15.248 20.841
Verkeer en Vervoer 1.164 1.245 622 1.404 2.121 2.421
Volksgezondheid en zorg 8.701 6.122 4.609 4.478 4.513 4.333
Werk en inkomen 32.385 38.252 29.779 24.273 24.204 16.378
Totaal 123.233 115.217 93.315 87.252 87.619 82.477