Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente geeft jaarlijks circa € 147,7 mln uit aan het onderhouden van de kapitaalgoederen (exclusief vastgoed), zoals wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting, spelen en beeldende kunst en monumenten, parkeervoorzieningen en containers. Kapitaalgoederen moeten zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor zij zijn aanschaft of vervaardigd. Het beleid hiervoor staat in de Nota Kapitaalgoederen 2019 – 2022 en de Kadernota Vastgoed (2018). De paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’ geeft een overzicht van de financiële gevolgen en van de vertaling daarvan in de Begroting 2020.

Beleid

Beleidsmatig en financieel kader

De gemeente heeft veel onderhoudsgevoelige kapitaalgoederen: wegen, groen en bomen, oppervlaktewater, civiele kunstwerken, openbare verlichting, spelen en beeldende kunst en monumenten, parkeervoorzieningen, containers en vastgoed. Het beleid hiervoor is opgenomen in 2 nota’s; de Kadernota Vastgoed (2018) en de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2019-2022. De nieuwe nota onderhoud kapitaalgoederen is in oktober 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Financieel vallen deze kapitaalgoederen onder de taakvelden 'Verkeer en vervoer - Beheer’ en ‘Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer’. De nota geeft een beeld van de technische staat van de kapitaalgoederen in de Rotterdamse buitenruimte. De conclusie is tweeledig. Enerzijds zijn de Rotterdamse kapitaalgoederen in de openbare ruimte veilig voor de gebruikers. Anderzijds zijn er achterstanden. Hiervoor heeft het college extra middelen beschikbaar gesteld, vanuit het Coalitieakkoord 2018-2022 – Nieuwe energie voor Rotterdam.

Riolering heeft een eigen financiering en beleidskader. Deze staan weergegeven in het op 17 december 2015 door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020.

Financiële consequenties

Onderdeel (* €1 mln)Periodiek-/ storingsonderhoudGrootonderhoudInhaalslag achterstand kapitaalgoederenEnergiekostenVervangings investeringenTotaal budget nota 2019-2022
wegen 26,4 11,0 6,4 0,0 15,2 59,0
groen en bomen 29,8 0,0 2,5 0,0 3,3 35,6
oppervlaktewater 4,2 0,0 0,0 0,0 2,4 6,6
civiele kunstwerken 9,0 10,4 1,0 0,0 0,0 20,4
openbare verlichting 5,2 1,8 0,0 2,4 1,8 11,2
spelen 3,9 0,0 0,0 0,0 1,8 5,6
beeldende kunst en monumenten 1,1 0,5 0,2 0,2 0,0 1,9
parkeervoorzieningen 0,4 0,7 0,0 0,0 0,0 1,1
containers 1,7 0,0 0,0 0,0 4,6 6,3
Totaal 81,7 24,4 10,1 2,6 29,1 147,7