Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daar voor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat gaan we daar voor doen

Gemeenteraad

Griffie

Rekenkamer

Ombudsman

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves763490373373373373

Bijdragen rijk en medeoverheden 42 29 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 421 461 373 373 373 373
Overige baten 300 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.10412.50112.13212.16212.16312.163

Apparaatlasten 7.104 7.358 7.537 7.567 7.567 7.567
Inhuur 299 176 133 133 133 133
Overige apparaatslasten 449 410 436 436 436 436
Personeel 6.356 6.771 6.968 6.998 6.998 6.998
Interne resultaat 444 478 478 478 478 478
Interne resultaat 444 478 478 478 478 478
Programmalasten 4.556 4.665 4.116 4.117 4.117 4.117
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.628 2.383 2.227 2.228 2.229 2.264
Kapitaallasten 38 36 35 35 34 0
Overige programmalasten 154 484 93 93 93 93
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.736 1.761 1.761 1.761 1.761 1.761
Saldo voor vpb en reserveringen -11.340 -12.010 -11.758 -11.789 -11.790 -11.790
Saldo voor reserveringen -11.340 -12.010 -11.758 -11.789 -11.790 -11.790
Reserves-13513-130-130-130-130

Onttrekking reserves 265 143 0 0 0 0
Toevoeging reserves 430 130 130 130 130 130
Vrijval Reserves 30 0 0 0 0 0
Saldo -11.475 -11.997 -11.888 -11.919 -11.920 -11.920

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -12.044 -11.919 -11.919 -11.920 -11.920
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Bestemmingsreserve Commissiereizen Reserves 5 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Voorlichting/communicatie verkiezingen Reserves 0 0 0 0 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 42 31 0 0 0
Begroting na wijzigingen   -11.997 -11.888 -11.919 -11.920 -11.920

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Commissiereizen

De verwachte kosten voor commissiereizen worden deels onttrokken uit de bestemmingsreserve, de totale onttrekking betreft € 31.

 

Bestemmingsreserve Voorlichting/communicatie verkiezingen

Ten behoeve van de voorlichting en communicatie rondom het Europadebat is € 52 onttrokken aan de bestemmingsreserve.

 

Diverse bijstellingen

Er zijn diverse kleine wijzigingen binnen het taakveld.

Omschrijving taakveld

Elke vier jaar worden 45 raadsleden gekozen die samen de gemeenteraad vormen. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad en controleert het college. De raad kent met ingang van 29 maart 2018 13 raadsfracties die worden ondersteund door fractiebureaus. De raad wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.