Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Rotterdamse Cultuurvisie
In het voorjaar van 2019 heeft de gemeente de Rotterdamse Cultuurvisie vastgesteld. In dit document geeft de gemeente de thema’s aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen.
De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

 

Renovatie Museum Boijmans van Beuningen
De gemeente is grotendeels eigenaar van de collectie en ook eigenaar van het museum gebouw van Museum Boijmans van Beuningen. In het gebouw zit asbest en het gebouw voldoet niet meer in technisch en functioneel opzicht. In december 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het starten van de voorbereidingen voor de asbestsanering en grootschalige renovatie van het museum. Sinds eind mei 2019 is het museum gesloten voor het publiek, het gebouw leeggeruimd en een begin gemaakt met de werkzaamheden rond de asbestsanering. Het hele proces zal zeven jaar duren.

 

Voortgang bouw Depot Boijmans Van Beuningen

De bouw verloopt voorspoedig. In de loop van 2019 is begonnen met het plaatsen van de spectaculaire spiegelgevel en het hoogste punt is inmiddels bereikt. Naar de huidige inzichten kan het gebouw eind 2020 worden opgeleverd. De opening van het gebouw voor bezoekers is voorzien voor 2021.

 

Wat willen we bereiken

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat gaan we daar voor doen

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Musea - CultuurRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves031.86331.91434.16633.61733.545

Apparaatlasten 0 761 801 797 795 722
Inhuur 0 31 32 32 32 32
Overige apparaatslasten 0 24 24 24 24 48
Personeel 0 705 744 741 739 643
Interne resultaat 0 11 0 0 0 0
Interne resultaat 0 11 0 0 0 0
Programmalasten 0 31.091 31.113 33.369 32.823 32.823
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 2.231 800 800 254 254
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 28.860 30.313 32.569 32.569 32.569
Saldo voor vpb en reserveringen 0 -31.863 -31.914 -34.166 -33.617 -33.545
Saldo voor reserveringen 0 -31.863 -31.914 -34.166 -33.617 -33.545
Reserves0-150-2.000000

Onttrekking reserves 0 250 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 400 2.000 0 0 0
Saldo 0 -32.013 -33.914 -34.166 -33.617 -33.545

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -32.883 -33.485 -33.739 -33.193 -33.193
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Lagere vaststelling subsidies Ramingsbijstelling onvermijdelijk 942 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen Reserves 0 0 0 0 0
Herverdeling indexering subsidies Cultuur 2020-2023 Technische wijzigingen 0 -441 -441 -441 -441
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -72 11 14 16 89
Begroting na wijzigingen   -32.013 -33.914 -34.166 -33.617 -33.545

Toelichting financiële bijstellingen

Lagere vaststelling subsidies

Vanwege lagere vaststelling van verstrekte subsidies is er sprake van een onderbesteding.

 

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

Op 16 juli 2019 is de gemeenteraad met een collegebrief geïnformeerd over de voortgang van het Collectiegebouw en de dreigende meerkosten bij de bouw. Zoals in die collegebrief is aangegeven wordt het projectbudget niet verhoogd en wordt om die reden in deze 2e herziening van de begroting 2019 een toevoeging van € 2,4 mln gedaan aan de bestemmingsreserves Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen. Hiermee is een eventuele aanspraak op de contractuele gemeentelijke bijdrage aan een tekort gereserveerd. De toevoeging is opgevoerd binnen de taakvelden Musea - Cultuur (€ 400) en Beheer overige gebouwen en gronden (€ 2 mln).

 

Herverdeling indexering subsidies Cultuur 2020-2023

Voor het jaar 2020 zijn de cultuursubsidies geïndexeerd. Met deze wijziging is de indexering verdeeld over de verschillende subsidiebudgetten zoals opgenomen onder de taakvelden.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse budgetverschuivingen van beperkte omvang.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, vrijetijds- en toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.