Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Effectieve dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau

Het verminderen van regeldruk voor ondernemers

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De  doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat gaan we daar voor doen

Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves000000

Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.6992.8953.3253.3093.3023.302

Interne resultaat 2.923 2.047 2.035 2.019 2.012 2.012
Interne resultaat 2.923 2.047 2.035 2.019 2.012 2.012
Programmalasten 777 847 1.290 1.290 1.290 1.290
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 344 535 977 978 978 978
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 432 312 312 312 312 312
Saldo voor vpb en reserveringen -3.699 -2.895 -3.325 -3.309 -3.302 -3.302
Saldo voor reserveringen -3.699 -2.895 -3.325 -3.309 -3.302 -3.302
Reserves0450000

Onttrekking reserves 0 45 0 0 0 0
Saldo -3.699 -2.850 -3.325 -3.309 -3.302 -3.302

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -3.802 -4.320 -4.320 -4.320 -4.320
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg Reserves 0 0 0 0 0
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen 964 958 950 947 947
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -11 38 61 72 72
Begroting na wijzigingen   -2.850 -3.325 -3.309 -3.302 -3.302

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR)

Het LEDscherm dient ter promotie van het winkelcentrum. De winkeliers projecteren hier beelden van Rozenburg op en een liveverbinding met de aanleg van de Blankenburgtunnel wordt tot stand gebracht. In samenspraak met de gebiedscommissie is vanuit het BIR € 45  beschikbaar gesteld.

 

Doorbelasting overhead van projecten

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen'.

 

Diverse bijstellingen

Dit zijn budget neutrale verschuivingen die effect hebben op de programma's Economische Zaken, Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling en Maatschappelijke Ondersteuning.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente zorgt voor accountmanagement, de inzet van bedrijfscontactfunctionarissen en de inzet van een ondernemersbalie. Op deze manier ondersteunt de gemeente individuele ondernemers, kleine en grote bedrijven met als doel het functioneren van de Rotterdamse economie te bevorderen en de omslag van de economie naar een nieuwe economie te versnellen.