Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek

Jongerenloket: Het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben

Jongerenloket: wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Prestatie010

Tijdens de vorige collegeperiode hebben we alle ca. 20.000 werkzoekenden die het betreft gesproken in het kader van de Prestatie010. Nu velen van hen actief meedoen in de maatschappij door het verrichten van een Prestatie010, is het tijd voor de volgende stap. In deze collegeperiode komt de werkzoekende nog meer centraal te staan en leggen we de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van werkzoekenden.

Door middel van passende dienstverlenging op maat voor, aangevuld met een re-integratietraject waar mogelijk, proberen we voor deze werkzoekenden de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Ca. 9.000 werkzoekenden, waarbij de verwachting is dat zij arbeidspotentie hebben, krijgen vanuit één vast contactpersoon intensieve begeleiding. Onze ambitie is om jaarlijks 1.000 werkzoekenden de stap naar een re-integratietraject te laten maken of direct uit te laten stromen uit de uitkering.

 

Jongerenloket

  • In de periode maart t/m juni is de instroom van jongeren in de bijstand hoger dan de uitstroom. Deze trend is vergelijkbaar met
    voorgaande jaren. In oktober start het nieuwe schooljaar, naar verwachting stijgt dan de uitstroom naar Onderwijs. We verwachten aan het eind van het jaar de doelstelling van 2.200 te realiseren.

  • De samenstelling van het bestand van het Jongerenloket wordt steeds complexer. We zien een toename in arbeidsbeperkte jongeren en/of LVB’ers. De jongeren die makkelijk te bemiddelen zijn naar werk, hebben inmiddels een baan gevonden. In 2019 staan twee evaluatiemomenten gepland om het trajectenaanbod qua doelgroepen te toetsen aan de doelgroepen in het bestand.

  • Het Jongerenloket heeft een communicatiestrategie ontwikkeld om de herkenbaarheid en bereikbaarheid van het Jongerenloket bij jongeren en partners te bevorderen. Deze strategie wordt in 2020 geïmplementeerd.

  • Er is een portefeuille van passende trajecten specifiek voor statushouders samengesteld. De intakegesprekken vinden plaats binnen de gestelde normen.
  • Naar aanleiding van het Rekenkamerrapport begin 2019 over Jeugdwerkeloosheid wordt nu ook structurele begeleiding aan NUG’ers gegeven.
  • De intake is geïntensiveerd en een brede(re) uitvraag moet er voor zorgen dat jongeren minder uitvallen gedurende de vierweekszoekperiode. Aanvullende afspraken zijn gemaakt met De Nieuwe Kans waarin wordt geëxperimenteerd met een drempelloze toegang tot dit traject. Daarnaast bespreekt de Wethouder (in G4 verband) met de Minister van Sociale Zaken de mogelijkheden om de vierweekszoekperiode voor kwetsbare jongeren ruimer vorm te geven.
  • Door middel van data-analyse weet het Jongerenloket inmiddels in welke ‘segmenten’ van jongeren bepaalde interventies en trajecten effectief zijn. Dit wordt nog verder doorontwikkeld zodat uitval in het proces tegengegaan kan worden.
  • Het Jongerenloket werkt inmiddels op verschillende locaties in de wijk zoals bijvoorbeeld in Crooswijk; IJsselmonde, Beverwaard, Hoek van Holland en in penitentiaire inrichtingen (ook buiten de regio waar jongeren vastzitten). Daarnaast kunnen gesprekken ook op een locatie in Zuid plaatsvinden (als de jongere dat wil).

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Ambitie ‘Iedere stap telt’. Aantal werkzoekenden vanuit doelgroep Prestatie010 doorgestroomd naar domein Werk of direct naar een betaalde baan. Streefwaarde   1.000 1.000 1.000 1.000  
Realisatie            
Jongerenloket. Aantal jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde 2.550 2.200 2.200 2.080 2.080  
Realisatie 2.235          
Jongerenloket. Aantal jonge statushouders in de bijstand Streefwaarde 620 585 545 501 501  
Realisate 630          
Jongerenloket. Aantal jongeren uitstroom* Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150  
Realisatie 1.557          
* De genoemde cijfers zijn conform de methodiek die is toegepast op Jongeren aan de Slag (JAS, 2015-2017). Er is verder onderzoek nodig om de vertaling van de bestandsreductie met betrekking tot jongeren tot 27 jaar in de bijstand te maken. Op basis hiervan worden de cijfers in de begroting 2020 aangepast.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Jongerenloket. % jongeren binnen 2 weken intake gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 90% 100%        
Jongerenloket. % jonge statushouders binnen 3 weken een gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 100% 100%        

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.3641.6551.5861.5861.5861.586

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.359 1.589 1.518 1.518 1.518 1.518
Overige opbrengsten derden 5 65 68 68 68 68
Lasten exclusief reserves6.02319.06120.58618.99518.93116.581

Apparaatlasten 370 14.949 15.070 14.969 14.903 13.054
Inhuur 60 2.546 2.493 2.493 2.493 1.863
Overige apparaatslasten 5 291 309 317 317 783
Personeel 305 12.111 12.267 12.159 12.093 10.408
Interne resultaat 1.922 122 43 43 43 43
Interne resultaat 1.922 122 43 43 43 43
Programmalasten 3.731 3.990 5.473 3.983 3.985 3.485
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.444 2.890 5.446 3.956 3.958 3.458
Overige programmalasten 2 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen -21 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.306 1.100 27 27 27 27
Saldo voor vpb en reserveringen -4.659 -17.406 -19.000 -17.410 -17.345 -14.995
Saldo voor reserveringen -4.659 -17.406 -19.000 -17.410 -17.345 -14.995
Reserves1.009200-1.300-7002.0000

Onttrekking reserves 1.009 2.200 2.000 2.000 2.000 0
Toevoeging reserves 0 2.000 3.300 2.700 0 0
Saldo -3.650 -17.206 -20.300 -18.110 -15.345 -14.995

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -15.147 -15.739 -15.697 -15.668 -15.559
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Onttrekking bestemmingsreserve Regiodeal werk Reserves 0 0 0 0 0
Toevoeging aan bestemmingsreserve Regiodeal werk Taakmutaties -2.000 -3.300 -2.700 0 0
Budgetoverheveling baankansen Kasschuiven 0 -1.491 0 0 0
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord Technische wijzigingen 0 0 0 0 232
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -59 230 287 323 332
Begroting na wijzigingen   -17.206 -20.300 -18.110 -15.345 -14.995

Toelichting financiële bijstellingen

Onttrekking bestemmingsreserve Regiodeal werk

De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de Regiodeal Rotterdam Zuid zijn toegevoegd aan de reserve. Met deze bijstelling worden de benodigde middelen onttrokken.

 

Toevoeging aan bestemmingsreserve Regiodeal werk

De Regiodeal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam Zuid aan te pakken. Deze reserve is gevormd om de specifieke middelen voor het thema ‘Werk’ inzichtelijk te houden. Het rijk heeft deze middelen ter beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Met deze bijstelling worden deze middelen toegevoegd aan een bestemmingsreserve.

 

Budgetoverheveling baankansen

Bij de decembercirculaire heeft de gemeente vanuit het Rijk eenmalig € 2.485 ontvangen voor investeringen in het praktijk- en speciaal onderwijs om tot betere arbeidstoeleiding te komen. De uitvoering vindt plaats vanaf het schooljaar 2019-2020. Met deze kasschuif wordt een deel van het budget overgeheveld van taakveld Samenkracht en burgerparticipatie en verschoven naar 2020.

 

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van Extra inzet jonge statushouders en Invoeren maatschappelijke begeleiding gezinsmigranten. De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen zowel binnen als buiten het programma.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering op grond van de Participatiewet en die geen re-integratievoorziening krijgen aangeboden, leveren een tegenprestatie naar vermogen. De tegenprestatie wordt doorgezet in een vernieuwde aanpak onder de naam “Iedereen doet mee naar vermogen”. Door de actieve inzet van werkzoekenden die een tegenprestatie doen, dragen zij bij aan de stad, kunnen beter participeren en bevordert dit hun persoonlijke ontwikkeling.

Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Het Jongerenloket richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. Zij krijgen advies en ondersteuning op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid, zodat zij weer meedoen en actief deel uitmaken van de maatschappij.