Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Begin 2019 is het proces rondom plaatsing van fietstrommels vereenvoudigd, waardoor fietstrommels sneller geplaatst kunnen worden. Het uitgangspunt is 80 extra fietstrommels per jaar.

In maart 2019 is een nieuwe reserveringsmodule voor gemeentelijke parkeergarages opgeleverd. Via deze module is het mogelijk vooraf een plaats te reserveren in de gemeentelijke parkeergarages in het centrum. 

In het derde kwartaal 2019 is de aanbesteding voor plaatsing van oplaadpunten in gemeentelijke parkeergarages afgerond. De gunning en contractvorming heeft plaatsgevonden. Het uitgangspunt is 250 extra oplaadpunten per jaar.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

City-Lounge

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

City-Lounge

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Gemiddelde bezetting van de parkeergarages Streefwaarde 30% 32% 34% 36% 38% 40%
Realisatie 30%          
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Aantal elektrische laadpunten Streefwaarde 80 100 350 600 850 1100
Realisatie 80          
Aantal fietstrommels Streefwaarde 845 900 980 1060 1140 1220
Realisatie 845          

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten ParkerenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves15.14614.02314.23714.23714.23714.237

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14.096 14.023 14.237 14.237 14.237 14.237
Overige baten 1.050 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves31.42734.68436.84436.71736.70136.706

Apparaatlasten 4.022 4.505 4.451 4.428 4.405 4.406
Inhuur 165 104 77 77 77 77
Overige apparaatslasten 284 204 7 4 -9 -8
Personeel 3.573 4.197 4.366 4.347 4.337 4.337
Interne resultaat 17.806 18.341 17.961 16.155 16.188 15.912
Interne resultaat 17.806 18.341 17.961 16.155 16.188 15.912
Programmalasten 9.600 11.838 14.432 16.133 16.107 16.388
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.364 10.848 13.127 14.324 13.907 14.027
Kapitaallasten 264 120 422 927 1.318 1.479
Overige programmalasten 971 869 882 882 882 882
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -16.282 -20.661 -22.607 -22.480 -22.464 -22.469
Saldo voor reserveringen -16.282 -20.661 -22.607 -22.480 -22.464 -22.469
Reserves75300000

Onttrekking reserves 75 30 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -16.207 -20.631 -22.607 -22.480 -22.464 -22.469

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -20.992 -23.359 -23.331 -23.312 -23.315
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0

0

0 0
Invulling concernbrede opgaven Technische wijzigingen -56 0 0 0 0

Verlaging huur parkeergarages

Technische wijzigingen 0 377 476 473 471
Doorbelasting overhead van projecten Technische wijzigingen 261 76 76 76 76

Diverse bijstellingen

Technische wijzigingen 157 299 299 299 298
Begroting na wijzigingen   -20.631 -22.607 -22.480 -22.464 -22.469

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn geactualiseerd voor de nieuwe investeringen die de komende jaren worden gedaan. Deze kapitaallasten zijn gedekt vanuit de programmalasten van Parkeren en leiden daarom niet tot een saldowijziging.

 

Invulling concernbrede opgaven
De financiële dekking op de concernbrede opgaven met betrekking tot de Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting is aangepast. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van - € 56.

 

Verlaging huur parkeergarages
De intern doorbelaste huur  voor parkeergarages is in de meerjarenbegroting verlaagd. Dit komt met name door verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% welke onderdeel is van de kostendekkende huur.

 

Doorbelasting overhead van projecten
De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.

 

Diverse bijstellingen
Op diverse budgetten zijn er kleinere bijstellingen gedaan.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

  • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen
  • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen
  • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld Parkeerbelasting)
  • parkeermeters
  • fietsenstalling

 

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld Parkeerbelasting
  • parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld Openbare orde en veiligheid
  • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld Verkeer en vervoer