In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk, eventueel met ambulante ondersteuning gericht op versterking of behoud van de zelfredzaamheid en participatie

Eerder en beter in beeld brengen huiselijk geweld en het duurzaam oplossen hiervan

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Het plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers is in juli aan de raad aangeboden. In dit plan staan de maatregelen genoemd die we deze collegeperiode samen met partners gaan oppakken om zorg en ondersteuning aan kwetsbare Rotterdammers verder te verbeteren. Ambitie van dit plan is het versnellen van de doorstroom uit de nachtopvang, het leveren van meer maatwerk en een groter aanbod van woonzorgvarianten, het voorkomen van problemen bij kwetsbare Rotterdammers en het versterken van de wijkstructuur rondom kwetsbare Rotterdammer. In het plan zijn de resultaten van het onderzoek naar de oorzaken van dakloosheid in Rotterdam meegenomen. Dit onderzoek is begin april 2019 aan de raad aangeboden en gaat in op de aanbevelingen vanuit het rekenkameronderzoek ‘Niet thuis geven’.

Het plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers is opgebouwd langs de volgende zes actielijnen die elk een aantal maatregelen bevat:

 1. problemen vóór zijn om problematiek sneller te herkennen en (zo) de inzet van zwaardere zorg te voorkomen
 2. integrale hulp via een systeem van meer sluitende zorg en ondersteuning in de hele GGZ-keten
 3. huisvesting door een aanbod van meer en meer gedifferentieerde aanbod van woonvoorzieningen voor kwetsbare Rotterdammers, met daarbij passende ondersteuning. Ook is er specifieke aandacht voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld als het gaat om jongeren)
 4. doorontwikkeling nacht- gezins- en crisisopvang waarin meer aandacht is voor kwaliteit, privacy en veiligheid (“nachtopvang nieuwe stijl”)
 5. bevorderen van participatie om te voorkomen dat mensen problematische schulden krijgen en te stimuleren dat kwetsbare Rotterdammers (nog) meer meedoen in de samenleving
 6. veerkrachtige stad en wijk door te werken aan een meer inclusieve en veilige samenleving en een betere inbedding van de doelgroep in de wijk

 

Daarnaast is project 010 gestart. Dit is een innovatieve werkwijze om dak- en thuisloze jongeren te helpen, geïnspireerd op het tv-programma Het Rotterdam Project. Dit plan is ook onderdeel van de ‘100% pilots’ van het landelijke ‘Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren 2019-2021’ van staatssecretaris Blokhuis. Project 010 loopt van juli 2019 t/m januari 2021. Het project kent drie pijlers:

 • een warm netwerk volgens de presentiebenadering
 • een individueel keuzebudget
 • huisvesting

 

De schuldenaanpak ‘Reset Rotterdam’ verbetert de aanpak ter preventie van huurachterstanden en uithuiszettingen, o.a. door verbeterde samenwerking tussen wijkteams en corporaties. Binnen Reset Rotterdam is bijzondere aandacht voor jongeren (Perspectieffonds) en gezinnen. De maatregelen uit dit plan worden ook ingezet voor de doelgroep daklozen.

De wijkschakels Zorg-Veilig in de 5 pilotwijken worden medio 2019 geëvalueerd. Wijkschakels, brandveiligheid en het verder verbeteren van de samenwerking Zorg-Veilig is meegenomen in het plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers. De voorbereidingen voor de Wet verplichte GGZ die op 1 januari 2020 ingaat zijn in volle gang.

 

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Met de regio maken we afspraken over het realiseren van de ambitie om te komen tot een evenwichtiger spreiding van Beschermd Wonen voorzieningen en een hogere uitstroom uit Beschermd Wonen naar zelfstandig wonen.

Er is een start gemaakt met de plaatsingscommissie en wachtlijstbeheer Beschermd Wonen, waarbij samen met aanbieders afspraken gemaakt gaan worden over onder andere welke cliënten op de wachtlijst komen en met welke prioritering en welke acties deze cliënten zo goed mogelijk geplaatst kunnen worden.

De consequenties van relevante landelijke ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd om ervoor te zorgen dat deze goed in Rotterdam opgevolgd kunnen worden:

 • invoering nieuw verdeelmodel voor de budgetten voor beschermd wonen,maatschappelijke opvang en Wmo begeleiding per 2021
 • openstelling Wlz voor de GGZ per 2021
 • doordecentralisatie beschermd wonen per 2022

 

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Het beleidskader Bouwen aan een toekomst zonder geweld, de Rotterdamse aanpak om huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld terug te dringen is in juni vastgesteld door de gemeenteraad.

Op basis van dit beleidskader gaan we in de periode 2019 - 2022 aan de slag met verschillende ambities: bijvoorbeeld het realiseren van een plan van aanpak rondom preventie, samen met partners werken aan vakmanschap en inzetten op een betere aanpak van stalking/belaging. Dit wordt verder vastgelegd in een uitvoeringsagenda die eind 2019 klaar is.  

Naar aanleiding van 3 incidenten eind 2018 is de werkgroep ‘Stop geweld tegen vrouwen' gestart. In 2019 worden door deze werkgroep verschillende activiteiten georganiseerd met als doel het gesprek aan te gaan in de stad over dat geweld niet hoort. De opbrengsten van deze activiteiten worden eind 2019 gebundeld en dan wordt bezien hoe hier in 2020 vervolg aan kan worden gegeven.

In de aanpak van huiselijk geweld werken we regionaal samen. In dit kader wordt eind 2019 een regionaal actieplan opgeleverd met daarin verschillende ambities die in 2020 en 2021 tot uitvoering gebracht moeten worden

Ook werken we in regionaal verband aan een centrum huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit wordt een fysiek centrum dat in 2020 zijn deuren zal openen. Verschillende organisaties werken hierin samen aan complexe casuïstiek die niet binnen de reguliere aanpak doorbroken wordt. Ook kunnen slachtoffers van acuut geweld hier terecht voor bijvoorbeeld letselonderzoek.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Wat gaan we daar voor doen

In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen

Mensen wonen zo zelfstandig mogelijk in de wijk

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Toename van het aantal meldingen waarbij de duur van huiselijk geweld bij melding korter is dan 1 jaar Streefwaarde >55% >55% >55% >55% >55%  
Realisatie            
Toename van het aantal gezinnen dat na 1 jaar passende zorg stabiel en veilig is (indicator bij aanpak huiselijk geweld). Streefwaarde >66% >66% >66% >66% >66%  
Realisatie            

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18+Realisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves8.6737.0475.9025.8725.8725.872

Bijdragen rijk en medeoverheden 6.610 4.276 3.076 3.046 3.046 3.046
Overige opbrengsten derden 2.063 2.771 2.827 2.827 2.827 2.827
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves138.123146.550144.197143.255140.005136.747

Apparaatlasten 87 6.171 5.839 5.803 5.776 5.204
Inhuur 87 156 61 61 61 61
Overige apparaatslasten 0 78 -50 -59 -67 -72
Personeel 0 5.937 5.827 5.801 5.782 5.215
Interne resultaat 793 140 248 248 248 93
Interne resultaat 793 140 248 248 248 93
Programmalasten 137.243 140.239 138.111 137.204 133.981 131.450
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.278 5.629 8.809 7.100 7.097 7.196
Overige programmalasten 212 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 85.842 84.265 80.848 78.188 76.143 76.146
Subsidies en inkomensoverdrachten 43.912 50.346 48.454 51.916 50.741 48.108
Saldo voor vpb en reserveringen -129.450 -139.503 -138.295 -137.383 -134.132 -130.874
Saldo voor reserveringen -129.450 -139.503 -138.295 -137.383 -134.132 -130.874
Reserves0200000

Onttrekking reserves 0 20 0 0 0 0
Saldo -129.450 -139.483 -138.295 -137.383 -134.132 -130.874

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begroting 2019Begroting 2020Raming 2021Raming 2022Raming 2023
Voorjaarsnota 2019   -140.057 -137.299 -135.044 -133.408 -133.411
Bijstellingen Begroting 2020 Categorie          
Pilot triage en passend vervoer zorg verwarde personen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Onderzoek huisvesting van ex-gedetineerden Reserves 0 0 0 0 0
Mutatie Rijksbijdrage Decentralisatie-uitkering Geweld hoort nergens thuis Taakmutaties -425 -425 -425 0 0
Mutatie Rijksbijdrage Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Taakmutaties 55 55 55 55 55
Mutatie Rijksbijdrage Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang Taakmutaties -451 -124 -122 -122 -122
Rijksbijdrage invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Taakmutaties 0 -713 -708 -717 -728
Invulling opgaven voorjaarsnota Technische wijzigingen 1.341 -43 -85 -86 -114
Skaeve Huse Technische wijzigingen -100 -100 -1.200 0 0
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord Technische wijzigingen 0 0 0 0 3.300
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 154 354 146 146 146
Begroting na wijzigingen   -139.483 -138.295 -137.383 -134.132 -130.874

Toelichting financiële bijstellingen

Pilot triage en passend vervoer en zorg verwarde personen

Er is door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) een subsidie van € 199 toegekend voor een vervolg op het project met betrekking tot triage, passend vervoer en zorg bij verward gedrag.

 

Onderzoek huisvesting van ex-gedetineerden

Er komt een onderzoek naar de huisvesting van ex-gedetineerden. Vanuit bestemmingsreserve Regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden wordt hiervoor € 20 onttrokken.

 

Mutatie Rijksbijdrage Decentralisatie-uitkering Geweld hoort nergens thuis

Op basis van het Meerjarenprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' zijn vanuit het Rijk middelen ontvangen voor het aanstellen van een projectleider en het realiseren van een multidisciplinair centrum huiselijk geweld en kindermishandeling onder één dak.

 

Mutatie Rijksbijdrage Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

De rijksbijdrage voor Maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg is aangepast op basis van actuelere basisgegevens.

 

Mutatie Rijksbijdrage Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang

Het Kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel met een complexe problematiek en de opvang van slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder een eerdere verblijfsstatus.

 

Rijksbijdrage invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Er zijn vanaf 2020 structureel middelen toegevoegd voor de gemeentelijke taken en de bijbehorende kosten.

 

Invulling opgaven voorjaarsnota

Bij de voorjaarsnota is binnen dit taakveld dekking gevonden voor de opgaven Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting. Deze bijstelling is een verdere invulling van deze dekking.

 

Skaeve Huse

Het opdrachtgeverschap voor realisatie en inpassing van het project Skaeve Huse is onderdeel van dit taakveld. Daarom zijn de middelen voor dit project overgeheveld vanuit het Programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling.

 

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van:

 • Maatregel digivaardig oude Rotterdammers
 • Masterplan ouderen
 • Aanpakken oplopende personeelstekorten in de zorg
 • Passende huisvesting ouderen en mensen met een beperking
 • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
 • Skaeve Huse II
 • Coalitieakkoord intensiveringen overhead

De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder 'samenvatting bijstellingen'.

 

Diverse bijstellingen

Deze technische wijzigingen zijn het gevolg van diverse budget verschuivingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Hierbij valt te denken aan vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis); beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen; inloopfunctie GGZ; maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving en Wmo maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Rotterdam heeft een centrumgemeentefunctie voor de maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, en voor beschermd wonen.
Hierdoor voert de gemeente de maatschappelijke opvang en beschermd wonen ook uit voor de inwoners van Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan de IJssel, Lansingerland en Ridderkerk. Door de gefaseerde afbouw van de centrumgemeentefunctie (doordecentralisatie Beschermd Wonen) wordt de samenwerking met de regiogemeenten verstevigd. Dit betekent op termijn een aanpassing van dit taakveld.