Sportbeleid en activering

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Lekker Fit! in de Wijk.

Vanaf eind april na de eerste versoepelingen van de lockdown is de sportprogrammering op de diverse courts in de wijken weer snel op gang gekomen. Vanaf september zijn veruit de meeste onderdelen rond sportprogrammering weer op niveau. De inzet en ondersteuning richting sportverenigingen en andere sportaanbieders heeft zich de afgelopen periode gefocust op het vitaal houden en het ondersteunen bij de herstart van het sportaanbod en het uitvoering geven aan de diverse coronaprotocollen. Tegelijk is met sportverenigingen die dat aankonden al wel de eerste inzet op toekomstbestendigheid gepleegd met bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuw sportaanbod en flexibele lidmaatschappen. De resterende maanden van 2020 wordt daar weer uitvoeriger op ingezet.

Het jaar 2020 was als Olympisch jaar beoogd met traditioneel minder incidentele evenementen als EK’s en WK’s. Naast de structurele evenementen als de Marathon, Zesdaagse en het CHIO zou het OKT Waterpolo in 2020 in Rotterdam plaatsvinden. Het coronavirus en de aanpalende maatregelen hebben gigantische impact gehad op de evenementensector. Effectief zijn ongeveer alle evenementen vanaf maart 2020 afgelast of verplaatst.

De coronamaatregelen hebben vanzelfsprekend ook effect op de side events. Minder evenementen betekent automatisch minder side events. Bij evenementen die plaatsvonden voorafgaand aan de coronacrisis, zoals ABN AMRO WTT, zijn wel side events georganiseerd.

De meeste onderdelen van het Lekker Fit programma zijn ondanks het coronavirus volgens planning voortgezet. In de begin maanden, toen de scholen gesloten waren, hebben de activiteiten een korte periode stilgelegen, maar na de versoepelingen is dit conform de richtlijnen weer opgepakt. Het programma loopt hierdoor minimale vertraging op.

Subsidie Noodfonds Corona: deze subsidie biedt noodsteun aan instellingen in de cultuur-en sportsector die door de coronamaatregelen in continuïteitsproblemen zijn geraakt. Het fonds had een looptijd tot 1 september 2020 en is gecontinueerd tot het eind van 2020.

Ontwikkelingen 2021-2024

In Q1 2021 zal er een nieuwe Sportnota komen, waarin het sportbeleid van de gemeente voor een periode van zes jaar zal staan. De verbreding van het Lekker Fit programma zoals beschreven in het programmaplan 2018-2022 ‘Lekker Fit in de wijk’ wordt doorgevoerd. Met deze verbreding verwachten we een gezondere leefstijl voor meer Rotterdamse kinderen te realiseren.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Lekker Fit! in de Wijk

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Lekker Fit! in de Wijk

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale sportverenigingen* Streefwaarde     90%   92%  
Realisatie 88%          
Aantal leden van sportverenigingen* Streefwaarde         77.250  
Realisatie 75.000          
* In het kader van het Actieprogramma Verenigingen wordt opdracht gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Klanttevredenheid sportprogrammering*              
Schoolsport Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,0          
Sportregie Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,2          
Lekker Fit!-programma              
Aantal Lekker Fit!scholen Streefwaarde 94 94 94 94 94  
  Realisatie 94          
0-4 jaar op kinderopvanglocaties Streefwaarde 145 180 215 250 285  
  Realisatie 145          
Kleuteraanpak op LF! en NLF! scholen*** Streefwaarde   95 105 120 138  
  Realisatie 75          
* Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021
** Streefwaarden klanttevredenheid 2021 (eerst volgende meting) worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedri
** Lekker Fit! en Niet-Lekker Fit! scholen, de scholen met en zonder een LF! programma in groep 3-8

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activeringRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves1.9492.2021.8221.8221.8221.822

Bijdragen rijk en medeoverheden 308 465 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.641 1.737 1.822 1.822 1.822 1.822
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves15.53716.33316.39716.18814.22614.226

Apparaatslasten 4.722 5.443 5.413 5.396 5.396 5.396
Inhuur 45 165 36 36 36 36
Overige apparaatslasten 113 106 133 132 132 132
Personeel 4.564 5.171 5.245 5.228 5.228 5.228
Intern resultaat -6.624 -7.401 -7.528 -7.428 -7.178 -7.178
Intern resultaat -6.624 -7.401 -7.528 -7.428 -7.178 -7.178
Programmalasten 17.439 18.292 18.512 18.220 16.008 16.008
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.065 9.746 9.993 9.696 7.990 7.990
Kapitaallasten 181 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 26 40 64 66 66 66
Subsidies en inkomensoverdrachten 9.167 8.505 8.455 8.458 7.953 7.953
Saldo voor vpb en reserveringen -13.588 -14.131 -14.575 -14.366 -12.405 -12.405
Saldo voor reserveringen -13.588 -14.131 -14.575 -14.366 -12.405 -12.405
Reserves351.2500000

Onttrekking reserves 35 250 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 1.000 0 0 0 0
Saldo -13.553 -12.881 -14.575 -14.366 -12.405 -12.405

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen Sportbeleid en activeringBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -13.032 -13.743 -13.427 -12.844 -12.844
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 151 -832 -939 439 439
Ombuigingsvoorstellen Onderwijs Bezuinigingen/taakstellingen 0 0 0 0 0
Ombuigingsvoorstellen Sport Bezuinigingen/taakstellingen 180 0 0 0 0
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 12 0 0 0 0
Kermis Rotterdam Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -180 0 0 0 0
Specifieke Uitkering Sport 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestuursopdracht vastgoed - strategische/integrale vastgoedsturing Ramingsbijstellingen vermijdbaar -69 -590 -695 677 677
Bestemmingsreserve Sport gebieden Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Reserves 0 0 0 0 0
Mutatie rijksbijdrage Combinatiefuncties/buurtsportcoaches. Taakmutaties 0 -19 -19 -19 -19
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 207 -224 -226 -219 -219
Begroting na wijzigingen -12.881 -14.575 -14.366 -12.405 -12.405

Toelichting financiële bijstellingen

Ombuigingsvoorstellen Onderwijs
Met ingang van 2022 is er minder budget beschikbaar gesteld voor het programma Lekker Fit.

Ombuigingsvoorstellen Sport
De onderbesteding in 2020 op dit taakveld wordt ingezet voor de ombuigingen.

Concernbrede lagere overige arbeidskosten
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering. De begroting is hierop aangepast.

Kermis Rotterdam
Door de coronamaatregelen heeft de jaarlijkse voorjaarskermis niet plaatsgevonden. Hierdoor zijn er geen opbrengsten uit verhuur op het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME. De niet gerealiseerde opbrengst wordt gedekt door de onderbesteding op taakveld Sportbeleid en activering.

Specifieke Uitkering Sport 2020
Betreft verlening van de regeling specifieke uitkering stimulering sport voor het jaar 2020 (€ 265) door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bestuursopdracht Vastgoed – strategische/integrale vastgoedsturing

Binnen de bestuursopdracht vastgoed is gekeken naar integrale sturing binnen dit taakveld. De huidige formatie is ontoereikend om integrale, strategische vastgoed sturing mogelijk te maken. Voor het maken van integrale en toekomstbestendige keuzes is extra capaciteit noodzakelijk. Het college heeft besloten om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. Dit leidt tot bijstelling in 2020 van € 69, in 2021 € 590 en in 2022 € 695. Deze extra middelen worden terugverdiend in 2023 (€ 677) en 2024 (€ 677).

Bestemmingsreserve Sport gebieden
Dit betreft de onttrekking van de bestemmingsreserve voor het aanleggen van een Cruijfcourt in Rozenburg (€ 50)

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
In 2019 zijn door het Rijk extra middelen toegekend voor het nationaal sportakkoord. De verwachting is dat het bedrag (€ 200) volledig wordt uitgegeven in 2020.

Mutatie rijksbijdragen Combinatiefuncties/Buurtsportcoaches
De afspraken van de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn aangepast en verstevigd. Hiermee wordt de zekerheid van de Rijksbijdrage aan buurtsportcoaches voor gemeenten Decembercirculaire gemeentefonds 2019 vergroot. Deze verstevigde afspraken treden in werking vanaf 1 januari 2020 en zullen lopen tot en met 31 december 2022.

Technische wijzigingen
In taakveld Sportbeleid en activering zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De wijzigingen zijn de verschuiving in de formatie van overhead naar primair proces (- € 145), herverdeling budgetten op basis van realisatie(€ 200 in 2020 en - € 115 vanaf 2021), Index ( -€ 37 in 2021 en 2022 en -€37 vanaf 2023), en budgetoverheveling voor de centrale strategenpool ( € 70).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.

Toelichting op doelstellingen

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
De inzet is dat sportverenigingen zich gereed maken voor de toekomst door mee te gaan met veranderende ontwikkelingen en een veranderende vraag. Hierdoor moeten sportverenigingen langdurig vitaal worden. In het Actieprogramma Verenigingen zijn hiervoor acties vastgesteld.

Lekker Fit! in de Wijk
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.