Verkeer en vervoer

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.

TAAKVELD 1

Openbaar vervoer

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen.

TAAKVELD 2

Parkeerbelasting

Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

TAAKVELD 3

Parkeren

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

TAAKVELD 5

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur. We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en VervoerRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves165.436159.503159.886141.602140.662140.700

Bijdragen rijk en medeoverheden 45.933 30.746 19.275 1.069 135 135
Overige opbrengsten derden 120.351 128.757 140.610 140.533 140.527 140.565
Overige baten -848 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves133.546142.690172.020122.859105.504101.283

Apparaatslasten 19.990 28.137 29.718 29.129 29.462 29.462
Inhuur 1.015 1.573 2.417 3.208 3.513 3.513
Overige apparaatslasten 718 683 610 601 611 611
Personeel 18.256 25.881 26.691 25.320 25.338 25.338
Intern resultaat 31.377 31.443 25.316 25.581 26.102 23.977
Intern resultaat 31.377 31.443 25.316 25.581 26.102 23.977
Programmalasten 82.179 83.109 116.986 68.149 49.940 47.844
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 66.593 71.274 103.694 53.439 35.307 32.421
Kapitaallasten 11.798 8.971 10.751 12.220 12.144 12.933
Overige programmalasten 3.333 2.342 2.357 2.357 2.357 2.357
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 454 522 183 132 132 132
Saldo voor vpb en reserveringen 31.891 16.813 -12.134 18.743 35.158 39.417
Saldo voor reserveringen 31.891 16.813 -12.134 18.743 35.158 39.417
Reserves11.22922.28451.34519.6467.0502.449

Onttrekking reserves 12.026 22.683 51.345 19.984 7.460 2.859
Toevoeging reserves 797 399 0 338 410 410
Saldo 43.119 39.097 39.211 38.389 42.208 41.867

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten

De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op parkeeropbrengsten en bijdragen van rijk en medeoverheden in het kader van de aanleg van verkeersregelinstallaties en fietsenstallingen, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en het infrastructuurproject Hoekse Lijn.

 

Lasten

De lasten vloeien hoofdzakelijk voort uit de uitvoering van onder andere het jaarlijks vervangen van verkeersregelinstallaties, de inzet voor straatparkeren, de exploitatie en het beheer van parkeergarages en het fiscaal handhaven, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en het infrastructuur project Hoekse Lijn.

 

Reserves

In de begroting zijn onttrekkingen geraamd voor voornamelijk de dekking van  kapitaallasten, het infrastructuur project Hoekse Lijn, stedelijke bereikbaarheid en de energietransitie.

 

Meerjarig verloop

De begroting op programmaniveau laat vanaf 2021 een dalend beeld zien. De bijdragen rijk en medeoverheden, de programmalasten en onttrekkingen aan reserves dalen door het aflopende infrastructuur project Hoekse Lijn. Verder wordt het verloop van de begroting in grote mate bepaald door de aflopende en nieuwe intensiveringen. 

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Mutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(€)
Verkeer en Vervoer11.9954%4.83926%4.23426%3.50126%3.15939%
Openbaar vervoer 350 4% -1.899 26% -1.895 26% -1.897 26% -2.895 39%
Parkeerbelasting 8.125 10% 11.796 14% 11.151 13% 11.547 14% 11.545 14%
Parkeren 3.580 14% -519 2% -670 3% -792 4% -868 4%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -129 2% -6.251 0% -5.632 0% -5.651 0% -5.649 0%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 69 0% 1.711 9% 1.280 7% 294 2% 1.026 7%
Openbaar vervoer 350 4% -1.899 26% -1.895 26% -1.897 26% -2.895 39%
Parkeerbelasting 8.125 10% 11.796 14% 11.151 13% 11.547 14% 11.545 14%
Parkeren 3.580 14% -519 2% -670 3% -792 4% -868 4%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -129 2% -6.251 0% -5.632 0% -5.651 0% -5.649 0%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 69 0% 1.711 9% 1.280 7% 294 2% 1.026 7%

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.

Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.