Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.

Het programma 'verduurzaming gemeentelijke wagenpark' is in uitvoering. De doelstellingen van het taakveld zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Het doel om het gehele gemeentelijke wagenpark in 2030 emissieloos te krijgen, wordt gerealiseerd door het uitvoeren van het meerjarenplan 2020 -2023. Daarbij liggen wij op koers, hoewel het wel de vraag is of het marktaanbod hiermee in de pas blijft lopen. Wel neemt door het aantrekken van de wereldeconomie de vraag naar bepaalde materialen toe waaronder staal. Deze vraag heeft een prijsopdrijvend effect en zorgt tegelijkertijd voor beperkte voorraden bij leveranciers.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves32.68536.48038.77539.31139.54939.386

Bijdragen rijk en medeoverheden -1.112 -672 -684 -684 -684 -684
Overige opbrengsten derden 39.949 40.377 41.459 41.995 42.233 42.070
Overige baten -6.152 -3.225 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Lasten exclusief reserves25.19730.16928.63127.78228.00827.838

Apparaatslasten 10.082 11.038 10.517 10.494 10.496 10.496
Inhuur 51 106 108 108 108 108
Overige apparaatslasten 472 435 472 467 469 469
Personeel 9.558 10.497 9.937 9.919 9.919 9.919
Intern resultaat -33.213 -31.204 -30.932 -30.932 -30.932 -30.932
Intern resultaat -33.213 -31.204 -30.932 -30.932 -30.932 -30.932
Programmalasten 48.328 50.335 49.046 48.221 48.445 48.275
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 22.418 24.308 21.217 19.763 19.970 19.976
Kapitaallasten 24.170 23.962 25.728 26.356 26.373 26.198
Overige programmalasten 1.740 2.065 2.102 2.102 2.102 2.102
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 7.488 6.311 10.144 11.529 11.541 11.548
Saldo voor reserveringen 7.488 6.311 10.144 11.529 11.541 11.548
Reserves4.0372.9271.481000

Onttrekking reserves 1.297 2.927 1.481 0 0 0
Vrijval reserves 2.740 0 0 0 0 0
Saldo 11.525 9.238 11.625 11.529 11.541 11.548

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 11.168 11.261 11.240 11.245 11.245
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -1.930 364 288 296 303
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Terugloop omzet Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.870 0 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 14 5 5 5
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 4 13 15 15 15
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 16 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 9 25 25 25 25
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -73 295 244 251 259
Begroting na wijzigingen 9.238 11.625 11.529 11.541 11.548

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen. Dit is een saldoneutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Terugloop omzet
In de begroting van Vervoer en Materieel zit een tekort dat afgelopen jaren door incidentele meevallers is opgevangen. Voor dit jaar is het niet haalbaar dit binnen de organisatie op te lossen. De externe opdrachten worden verkregen uit het inschrijven op aanbestedingen, door minder gegunde opdrachten nemen de baten af. Daarnaast zijn de loonkosten toegenomen door het vervullen van nieuwe taken voor het concern en het inzetten op digitalisering om te voldoen aan de toegenomen vraag naar stuurinformatie. De organisatieontwikkelingen en de impact op de meerjarige begroting wordt in kaart gebracht.

 

Concernbrede opgave Integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)
Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln. De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern.


Wijk aan Zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie
De bijstelling van € 1,2 mln op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten 2021. In de paragraaf energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.

 

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling clusteropgaven (- € 75 in 2021), indexatie (€ 65 in 2022), renteverlaging kapitaallasten (€ 230 in 2022 tot € 259 in 2025) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 2 in 2021).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015 

In 2017 is de Rotterdamse Brandstofaanpak vastgesteld, een vertaling van de nationale brandstofvisie uit 2014. Momenteel wordt gewerkt aan een koersnota 0-emissievisie (stedelijke mobiliteit). Deze koersnota is de eerste stap in de uitwerking van de verduurzaming van mobiliteit ten aanzien van nul emissie mobiliteit.

De visie en de beschrijving en het programma zijn een nadere lokale uitwerking en invulling van het nationale Klimaatakkoord. Deze visie dient als gemeentelijke input voor het Rotterdams Klimaat Akkoord en geeft richting en focus aan de keuze van activiteiten om het gemotoriseerde verkeer in Rotterdam versneld te verschonen.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.