Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en -uitvoering.

Om meer betrokkenheid en invloed voor Rotterdammers te stimuleren, is in maart 2020 het uitvoeringsprogramma Betrokken Stad vastgesteld. In dit programma zijn uitgangspunten voor participatie vastgesteld die gelden voor de hele gemeente:

1. Participatie is maatwerk

2. Betrokken bij de eigen leefomgeving

3. Heldere verwachtingen en goede terugkoppeling

4. Uitgaan van het initiatief

5. Beter en inclusiever

6. Participatie is een vak

 

In maart 2021 is een nieuwe omnibus enquête afgenomen ten behoeve van de eindverantwoording op target 14a & 14b. Na een stijging tijdens de tussenmeting in februari 2020, laat de meting in maart 2021 een sterke daling zien van de percentages voor beide vastgestelde targets 14a &14b.

 

Samenvattend zien we een aantal mogelijke verklaringen voor deze daling, namelijk:

 • Het moment van afnemen van de enquête (maart 2021), tijdens de lockdown van begin 2021.
 • Minder mogelijkheden voor fysieke participatie door maatregelen en veelal digitale of anderszins vervangende opties. Deze opties zijn pas later in de crisis op gang gekomen, daarnaast nam de behoefte tot fysieke ontmoeting toe ook al was dit niet of nauwelijks mogelijk door de beperkende maatregelen.
 • De overheid en maatschappelijke partners waren door beperkende maatregelen minder fysiek aanwezig en zichtbaar in de wijk. Het ontbreken van aanspreekpunten in de wijk en verminderde aanwezigheid van andere wijkprofessionals hebben kunnen leiden tot minder ervaren participatiemogelijkheden
 • Vanwege beperkende maatregelen waren ontmoetingslocaties gesloten waardoor minder spontane ontmoetingen, deelname en verbinding plaatsvond in de wijk tussen bewoners en partners. Normaal zorgen deze ontmoetingen voor veel direct contact met burgers en zichtbaarheid van de overheid.
 • Het aantal bewonersinitiatieven, die van invloed zijn voor de beleving van participatie in de wijk, nam sterk af door de maatregelen, dit is ook te zien in overschot van het huidige budget voor bewonersinitiatieven.

 

Bij een volgende meting, waarin coronabeperkingen afwezig dan wel genormaliseerd zijn, kunnen we zien wat de langetermijneffecten zijn op de beleving van inspraak en participatie door Rotterdammers. De afgelopen bijzondere periode heeft ons gesterkt in onze ambitie om Rotterdammers meer invloed te geven op hun leefomgeving en hen meer te betrekken als gesprekspartner over wat er speelt in de wijk. Het signaal dwingt ons nog meer focus aan te brengen en blijvend aandacht te hebben voor dit onderwerp.

Afgelopen periode hebben we ons samen met uw raad ingezet om deze ambitie te versterken en vorm te geven, waarvan een aantal beleidsintensiveringen en het effect ervan op een later moment zichtbaar worden voor de bewoners. Onderstaand nemen wij u mee in de stand van zaken hieromtrent:

 

Samenwerken met Initiatiefrijke Rotterdammers in een betrokken stad
Eind 2020 hebben de Rekenkamer Rotterdam en Ombudsman Rotterdam twee onderzoeken opgeleverd die raken aan participatie en de betrokkenheid van Rotterdammers. Op basis van art 12.4 van de verordening Rekenkamer Rotterdam heeft de gemeenteraad in juni 2021 het plan van aanpak ‘Samenwerken met Initiatiefrijke Rotterdammers’ vastgesteld om invulling te geven aan de door raad aangenomen aanbeveling. Gezien de samenhang worden in het plan van aanpak ook de vijf aanbevelingen van de Ombudsman en de uitwerking van de toezeggingen en de twee moties in het kader van beide rapporten meegenomen. In de uitvoering van het plan van aanpak is een sterke link met het uitvoeringsprogramma Betrokken Stad. Op hoofdlijnen zijn in het plan van aanpak ‘Samenwerken met Initiatiefrijke Rotterdammers’ en het uitvoeringsprogramma ‘Betrokken Stad’ zes sporen te onderscheiden:

 

 1. Doorontwikkeling initiatievenloket en initiatieventeam
  In 2020 is een start gemaakt met een initiatievenloket met in de backoffice een initiatieventeam waarin alle clusters zijn vertegenwoordigd. Rotterdammers kunnen via het loket een initiatief indienen. Het initiatieventeam zorgt dat het bij de juiste contactpersoon van een bestaande subsidieregeling terechtkomt of neemt het initiatief zelf in behandeling als het nergens bij past. In mei 2021 is een eerste en tweede communicatielijn over het initiatievenloket uitgegaan. Dit wordt in het najaar herhaald. De komende tijd ligt de nadruk op het verbeteren van de interne processen en afhandeling voor warme overdracht en begeleiding van initiatiefnemers. Hierdoor kan de samenwerking met initiatiefnemers worden verbeterd en staat kennisuitwisseling en warme overdracht centraal.

 

 1. Digitale participatie
  Het inzetten van digitale participatie is in 2021 een belangrijke actie met het doel om de toegankelijkheid voor initiatiefrijke Rotterdammers te verbeteren. De pilot met het platform Sterker door nieuwe ideeën is in het eerste kwartaal van 2021 als zeer succesvol geëvalueerd. Deze pilot is versneld uitgerold om een bijdrage te leveren aan de lokale economie en sociale cohesie in de wijk n.a.v. de coronacrisis. De leerpunten en techniek worden gebruikt voor de ontwikkeling van een generiek participatieplatform voor alle clusters en wijken. In februari 2021 is het ontwikkelteam gestart met het platform dat dé virtuele plek wordt om mee te denken, doen en beslissen. Een eerste versie van het platform is klaar. Deze wordt ingezet om te experimenteren met vier door het college geselecteerde wijken ten behoeve van ‘Wijk aan Zet’: Crooswijk, Lage Land, Kop van Zuid en Hillegersberg.

  De proefwijken starten met de mogelijkheden die Mijn Rotterdam (mijn.rotterdam.nl) gaat bieden aan Rotterdammers. Bewoners kunnen een persoonlijk profiel aanmaken en   thema’s waarin aangeven waarin zij geïnteresseerd zijn bijvoorbeeld Sport of Heel, Schoon en Veilig. Via het platform kunnen ze op de hoogte worden gehouden over gemeentelijke projecten die in de wijk worden uitgevoerd. Voor de gemeente biedt het platform een kans om digitaal in gesprek te gaan met bewoners over beleidsvoornemens zoals een gebiedsplan voor de horeca in Hillegersberg.

  Op dit moment wordt gewerkt aan uitbreiding van de mogelijkheden waarbij ‘De Wijk aan Zet’ centraal staat. Het mogelijk om een subsidie aan te vragen voor bewonersinitiatieven en wijkbewoners krijgen op het platform een stem in het toekennen van deze subsidies. Ook kunnen wijkbewoners meepraten welke thema’s belangrijk zijn voor hun wijk en op belangrijke ontwikkelingen binnen deze thema’s. Deze uitbreiding is naar verwachting het eerste kwartaal 2022 gereed. Daarna wordt er gewerkt aan het verder integreren van bestaande (digitale) participatiemogelijkheden om te komen tot één ingang voor digitale participatie en initiatieven zoals benoemd in het plan van aanpak als reactie op de aanbevelingen van de Rekenkamer en de Ombudsman.

  Met Mijn Rotterdam geven we Rotterdammers meer inspraak in het lokale democratisch stelsel. Zij krijgen een toegankelijk platform om mee te denken en te doen (target 14a & 14b). Het wordt dé plek waar Rotterdammers elkaar kunnen vinden en kunnen meedoen.

 

 1. Cultuur & Training
  ​Vanuit het uitvoeringsprogramma Betrokken Stad is een aantal initiatieven gestart die ambtenaren beter faciliteren bij het samenwerken met initiatiefrijke Rotterdammers. Niet alleen door trainingen maar ook binnen afdelingen wordt in personeelsgespreken aandacht gevraagd voor het onderwerp:
 • In mei 2021 is gestart met de training Meedenken Meedoen voor ambtenaren. Tijdens deze training krijgen ambtenaren tips om beter samen te werken met Rotterdammers. De module wordt een regulier onderdeel van het opleidingsaanbod voor ambtenaren. In 2022 kunnen ambtenaren de leergang ‘Democratisch Vakmanschap’ volgen die samen met de G5 en BZK is opgezet.
 • Eind 2020 is een start gemaakt met een Participatiepoule waarin collega’s hun kennis en expertise elders in de organisatie kunnen inzetten. In het eerste kwartaal van 2021 waren er al veertien matches. De rest van 2021 wordt de Participatiepoule in het concern verder bestendigd.
 • Tot slot brengen we in 2021 het thema participatie meer onder de aandacht tijdens gesprekken op de afdeling, zowel individueel als in groepsverband. Een voorbeeld hiervan is tijdens het opstellen van het plan ‘Samenwerken met initiatiefrijke Rotterdammers’. Dit plan is inmiddels gepresenteerd aan alle directies binnen de organisatie. Tijdens deze besprekingen is specifiek aandacht gevraagd voor het belang van samenwerken met de stad. De reacties waren zeer positief en het thema leeft binnen de clusters waarbij met elk cluster afspraken zijn gemaakt over de verdere uitwerking over dit onderwerp.
   
 1. Onderzoek
  De Rekenkamer geeft aan dat de gemeente Rotterdam te weinig stil staat bij de samenwerking met initiatiefrijke Rotterdammers en de toegevoegde waarde van deze initiatieven voor de stad. Om deze kennis uit te breiden zijn in 2021 drie onderzoeken gestart:
 • Een onderzoek door de Hogeschool Rotterdam naar de impact van maatschappelijke initiatieven.
 • Enkele gebruikersreizen uitgevoerd met initiatiefnemers.
 • Een onderzoek naar tevredenheid onder initiatiefnemers over de terugkoppeling tijdens de samenwerking op basis van de motie ‘Streven naar meer tevredenheid onder Rotterdamse initiatiefnemers’ (20bb017958) door de start van een tevredenheidsonderzoek onder initiatiefnemers.

  De resultaten van deze onderzoeken worden eind 2021 verwacht. Daarnaast worden zoals hierboven genoemd de resultaten van een onderzoek dat door de Erasmus Universiteit in 2020 is uitgevoerd naar 17 participatie instrumenten (CLEAR-onderzoek) dit jaar vertaald in aanpassingen van de afzonderlijke instrumenten en ontwerpprincipes voor het instrumentarium en de organisatie van participatie als geheel.

 1. Communicatie
  Een vijfde voornemen is om de communicatie over participatiemogelijkheden te verbeteren. Niet alleen voor Rotterdammers maar ook voor ambtenaren. In 2021 wordt een brede overkoepelende communicatieaanpak opgesteld om aan de ene kant Rotterdammers beter te informeren over de participatiemogelijkheden en aan de andere kant de clusters te helpen om collega’s beter te inspireren en faciliteren om meer samen te werken met Rotterdammers. Hier wordt gewerkt aan meer integrale benadering tussen de thema’s Betrokken Stad, Werken in stad en wijk, Wijk aan Zet, de Menselijke maat en Anders Werken. Het uitgangspunt is een samenwerkende overheid die samen met bewoners en partners in de stad werken aan de opgave uit de wijken. De eerder geformuleerde aandachtpunten uit de eerder afgedane motie ‘Go tell it on the mountains’ (20bb017957) wordt in dit traject meegenomen.

 

 1. Jongeren
  Binnen uitvoeringsprogramma Betrokken Stad valt ook de ambitie om de kracht van jongere Rotterdammers te benutten. Voorbeelden van extra inzet op jongerenparticipatie zijn:
 • In mei 2021 hebben we een meedenksessie over de kinderburgemeester georganiseerd voor basisscholen binnen de gemeente Rotterdam. Met de input zijn we aan de slag gegaan om het projectplan verder uit te werken. Begin juli 2021 hebben we de scholen uitgenodigd om zich aan te melden en mee te doen. In het voorjaar van 2022 start de verkiezing van de kinderburgemeester. De bedoeling is dat van alle aanmeldingen die we binnenkrijgen er 5 kinderen worden uitgenodigd voor de selectiedag. De selectiedag vindt plaats op het stadhuis en de kandidaten kunnen zich die dag presenteren aan het jurypanel. Van de 5 kandidaten wordt er 1 kind gekozen en hij/zij wordt officieel beëdigd als kinderburgemeester. Vanaf augustus 2022 zal de kinderburgemeester het ambt uitvoeren. De taken zijn o.a. meepraten over beleidsthema’s die belangrijk zijn voor kinderen en uiteraard zo nu en dan een lintje doorknippen bij een ceremoniële gebeurtenis.
 • De evaluatie van de pilot kinderwijkraad op de Paus Johannesschool in Lombardijen is inmiddels uitgevoerd. In het najaar van 2021 gaan we kijken welke mogelijke vervolgstappen we nemen m.b.t. de kinderwijkraad.
 • Naar aanleiding van de Jongerentop010 van vrijdag 11 december 2020 is er een rapport overhandigd aan het college van B&W. Tijdens de Jongerentop010 gingen jongeren in gesprek met o.a. Burgemeester Aboutaleb, wethouder Kathmann en Diederik Gommers over het herstel vanuit de coronacrisis. Binnen het uitvoeringsprogramma Herstelaanpak Jongeren Covid-19 vanuit het cluster MO worden deze adviezen o.a. toegepast (Rotterdam Sterker Door Jongeren). Een concreet voorbeeld van jongerenparticipatie zijn de jongerenhubs waar jongeren kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen als het gaat om o.a. de programmering binnen de hubs.
 • Ter voorbereiding van de EUDigit hebben we samen met de programma’s Goed Geregeld (DV), Smart City (SO) en Betrokken Stad een sessie met o.a. jongeren georganiseerd. Tijdens deze sessie hebben we gesproken over wat de invloed van corona is op digitaal onderwijs. Deze input hebben we meegenomen en gepresenteerd tijdens de EUDigit. Op lokaal niveau voeren we op dit moment gesprekken met stichtingen en organisaties waar jongeren worden gestimuleerd om te kunnen meedenken, meedoen en mee te praten over hun eigen leefomgeving.
   

Rotterdammers aan zet in nieuwe wijkdemocratie ‘De Wijk aan Zet!’
Op 17 juni jl. heeft de raad het nieuwe bestuursmodel vastgesteld en kunnen we toewerken aan de eerste wijkraadsverkiezingen in maart 2022. Vanaf 2022 komt er meer zeggenschap voor Rotterdammers over hun eigen wijk. Een nieuwe wijkdemocratie waarin Rotterdammers meebeslissen over hun wijk. Daadwerkelijk een andere manier van werken, waarin de krachten van denken en doen waar onze stad van bruist, beter worden benut. We gaan nog meer werken vanuit de behoefte van de Rotterdammer, waarbij we als lokale overheid zichtbaar en benaderbaar zijn en we ervoor zorgen dat iedereen die mee wil doen, ook mee kan doen. Dat is ‘Wijk aan Zet!’, het resultaat van de evaluatie van het huidige bestuursmodel gecombineerd met vele stadsgesprekken met de gemeenteraad, gebiedscommissies, wijkraden, wijkcomités, actieve Rotterdammers en maatschappelijke partijen over de vraag hoe de Rotterdamse wijkdemocratie optimaal kan functioneren.

Vanaf maart 2022 krijgt Rotterdam een nieuw stelsel van lokale democratie met 39 wijkraden en passende wijkvertegenwoordiging. Deze wijkraden vervangen het huidige stelsel met gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités. Via dit stelsel staan gemeente en wijk dichter bij elkaar en is het mogelijk meer maatwerk te leveren. De vertegenwoordigers gaan de kloof tussen gemeente en de wijk overbruggen door goede informatie-uitwisseling, het kennen en versterken van het wijknetwerk, het stimuleren van participatie in de wijk, de voortgang van het wijkakkoord (afspraken met de wijk, wijkraad, partners en gemeente over belangrijkste opgave en acties) bewaken en monitoren en het geven van advies hoe participatietrajecten vorm moeten krijgen in de betreffende wijk en toezicht te houden of de gemeente dit voldoende kwalitatief organiseert. Daarnaast hebben zij vaste afstemmingsmomenten met het gemeentebestuur, het wijknetwerk en de ambtenaren om de lijnen kort te houden.

Wijkbewoners krijgen meer zeggenschap over beleidsontwikkeling en inzet van middelen. Bijvoorbeeld via het opstellen van een wijkakkoord, meer inspraakmogelijkheden via het participatieplatform bij beleid of projecten vanuit de gemeente en kan er laagdrempelig budget worden verdeeld door bewoners voor bewonersinitiatieven in hun wijk

De Coolsingel aan Zet
Dit vraagt uiteraard ook een verandering van werken van ambtenaren. Om voor deze manier van werken bewustwording te creëren en als organisatie klaar te staan voor meer zeggenschap in de wijk wordt er gewerkt aan doorontwikkeling van een nieuwe manier van werken en cultuur die past bij het genoemde ideaal., De ‘Wijk aan Zet!’ betekent dus ook dat de ‘Coolsingel aan Zet!’ is om aan te sluiten en te werken volgens de ambitie. Want om echt te luisteren en verder te werken met de mooie ideeën vanuit de wijken is een flinke verandering van de manier van werken nodig van onze gemeentelijke organisatie. Daarom gaan we het werken in de wijken versterken. Dit vraagt van de gemeentelijke organisatie herbezinning en kanteling op twee manieren. Allereerst op beleid, programma’s en projecten. Deze zijn dienstbaar aan wat de buitenwereld van ons vraagt. En ten tweede op integrale opgaven. Zowel opgaven in stad als wijk staan centraal. Het uitvoeren van de wijkakkoorden is net zo belangrijk als de uitvoering van grote projecten en het collegeprogramma. We doen deze aanpassingen in de organisatie voor zichtbare resultaten in de stad en in de wijken, waarbij Rotterdammers het verschil merken. Het stelt ons in staat maatwerk te leveren waar nodig. Met de menselijke maat, want verschil mag en moet er zijn. Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen bij onze stad moeten groei van vertrouwen in de overheid ervaren. Wij moeten op een bewuste, professionele en innovatieve wijze samenwerken met de stad zodat we tevreden medewerkers hebben die slagvaardig zijn en plezier hebben in hun werk. Op veel plekken in de organisatie zijn de veranderingen in werkwijze al gestart. Het versterken van het werken in de wijken staat immers niet op zichzelf. Het is een onderdeel van het programma Werken in stad en wijk. Daarnaast richt Anders Werken zich op het hybride werken en met het programma Betrokken Stad maken we werk van participatie.

Hoe we deze bestuurlijke en organisatorische verandering met elkaar de komende tijd mogelijk gaan maken, staat beschreven in een implementatieplan Wijk aan Zet. Dit plan, dat in nauwe samenwerking met Werken in de stad en wijk wordt ontwikkeld en uitgevoerd, maakt inzichtelijk wat de opgave en de aanpak is voor het mogelijk maken van de doorontwikkeling van het bestuursmodel én wat de organisatie gaat doen om het werken in de wijken te versterken. Dit implementatieplan wordt eind september 2021 ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Wijkbedrijf (Wijk BV)
De aankomende periode wordt gewerkt aan het verstevigen van de bestaande Wijkbedrijven. Dit betekent dat er geïnvesteerd wordt in:

 1. Het verkrijgen van een stabiele opdrachten portefeuille.
 2. Het doorgroeien van het aantal aandeelhouders.
 3. Het investeren in uitbreiden en vergroten van een breed netwerk van relaties en opdrachtgevers (Gemeenten, hogere overheden, waterschappen, particulieren, fondsen)

Daarnaast wordt er laatste maanden van 2021 geïnvesteerd op het terugblikken van het oprichtingsproces, de leerpunten en resultaten van de afgelopen periode, zodat die kunnen dienen voor eventuele toekomstige intensiveringen.

 

Kleine Kernen Aanpak
De gebieden Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland hebben sinds begin 2020 een eigen programma: de Kleine Kernen Aanpak. Deze aanpak heeft als doel om binnen de looptijd van 10 jaar de gebieden weer vitaal en aantrekkelijk te maken, voor zowel de huidige als toekomstige generaties. Het programma heeft vorm gekregen aan de hand van vijf verbindende thema’s:

 1. Zelfbewuste dorpen in de regio
 2. Duurzaamheid en energietransitie
 3. Vitaliteit
 4. Aantrekkelijkheid
 5. Infrastructuur en bereikbaarheid

Bij de start van het programma is een totaal van 114 maatregelen opgesteld om gedurende de looptijd van 10 jaar uit te voeren. Ieder jaar wordt een aantal van deze maatregelen geprioriteerd.

Belangrijke ontwikkelingen die in 2021 spelen zijn:


1) Woningbouwplanning

Voldoende geschikte woningen voor alle doelgroepen is een belangrijk speerpunt van de Kleine Kernen Aanpak. Om meer inzicht te geven in de planning en mee te laten denken over de invulling van de locaties voor woningbouw, is een methodiek ontwikkeld om tijdig informatie uit te wisselen.

2) Toeristisch-recreatief ontwikkelperspectief (TROP) in Hoek van Holland
Het TROP is in 2019 door het college goedgekeurd en bevat een verzameling van alle kansen en ambities voor Hoek van Holland als vierseizoenenbadplaats. Dit najaar zal het college een uitvoeringsagenda presenteren. In het TROP zijn in totaal 74 kansen en ambities benoemd.

3) Masterplan Brinkplein & centrumplan Hoek van Holland
Sinds het voorjaar 2020 loopt een uitgebreid participatieproces op basis van een plan van aanpak voor een nieuw masterplan van het Brinkplein en het dorpscentrum van Hoek van Holland waarbij ideeën, zorgen en wensen opgehaald bij bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en de gebiedscommissie. Met alle inbreng en de volbrachte onderzoeken wordt het eindconcept masterplan afgemaakt, dit zal naar verwachting eind 2021 behandeld worden in het college.

4)Toekomst bestendige aanpak & ambitie
Het afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd met zowel interne als externe stakeholders van de Kleine Kernen Aanpak zoals de woningbouwvereniging, cultuurinstellingen, het Havenbedrijf, maar ook met omliggende gemeenten zoals het Westland. Met deze input is een Ambitiedocument 2022-2026 ontstaan met kansen en risico’s voor de gebieden.

 

Adviezen
In een tussenmeting van 2021 voor de tweede herziening zagen we dat 99,5% van de adviezen afgedaan is of in het proces zit (nog binnen lopende termijn). Bij de jaarstukken van 2021 wordt het definitieve percentage gegenereerd. Het percentage kan per meetmoment afwijken in verband met de gekoppelde termijnen en binnenkomende adviezen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Het college wil gelijke kansen voor alle Rotterdammers die Rotterdam als Wereldstad en als een thuis ervaren. Bovendien zet het gemeentebestuur in op nieuwe energie, economie en schone lucht. Doel: de burger en overheid dichter bij elkaar brengen. Daarom formuleert het collegeprogramma ook dat we significant meer Rotterdammers betrekken in het meedenken én -beslissen over maatregelen in hun eigen leefomgeving. Een belangrijke voorwaarde voor succes van de plannen: de gemeente moet zichtbaar zijn in de wijk. Dat is de leefomgeving van de bewoner, ondernemer en maatschappelijke organisatie.

We willen dat de uitnodiging tot participatie zichtbaar en actueel is. Het moet aansluiten bij de vraag en belevingswereld van Rotterdammers. Recente onderzoeken naar burgerinitiatieven van de ombudsman van Rotterdam en de Rekenkamer Rotterdam maken het duidelijk: het is belangrijk dat de gemeente hulp biedt aan bewoners om initiatieven waar te maken. Een ander resultaat uit de onderzoeken is dat het beter kan. Om verbeteringen mogelijk te maken, werken we aan de Betrokken Stad. Met het nieuwe initiatievenloket en initiatieventeam vanuit Right to Cooperate willen we initiatiefnemers beter en sneller helpen. Het wordt duidelijker welke mogelijkheden er zijn. Dit helpt Rotterdammers bij hun vraag of initiatief. Ze vinden makkelijker de juiste instrumenten en mogelijkheden.

Covid-19 heeft het burgerschap van de Rotterdammer meer dan ooit ‘aan’ gezet. Tijdens deze zware tijd zijn gemeenschappen opgestaan om zich in te zetten voor hun omgeving. Ondanks beperkende maatregelen waardoor spontane ontmoetingen, fysieke participatiemogelijkheden en contact lastiger bleek hebben we mooie dingen weten neer te zetten in samenwerkingen tussen de gemeente en de Rotterdammer.

De uitdagingen waar we als stad, haven en samenleving voor staan, zorgen ervoor dat het tijd is voor een veerkrachtige stad en samenleving. Daar hoort ook een veranderende rol van de lokale overheid bij. In de afgelopen maanden leerden we dat de kracht van de stad werkt. De succesfactoren: samenwerking, snelheid, daadkracht, versneld digitaliseren, verschillende vormen van participatie en opgavegericht werken. Die succesfactoren willen we behouden, ook na corona en zetten dan ook in om alle leerpunten vanuit deze crisis te borgen voor de toekomst.

Dit vraagt een andere manier van samenwerken, met netwerken in de wijk en meer zeggenschap in de directe leefomgeving. Lokale vertegenwoordigers en de gemeentelijke organisatie die elkaar begrijpen en versterken. Daarom gaan we voor een verbeterde manier van werken, organiseren en besturen. Als overheid staan we dicht bij de Rotterdammer en zijn we direct aanspreekbaar en zichtbaar. De gemeente wil ook zeggenschap en macht delen. We werken met de Rotterdammer aan (gemeenschappelijke) doelen en zijn continu in dialoog (ook digitaal) met de stad. Daarbij luisteren we zorgvuldig, wegen de verschillende belangen af én de we hechten waarde aan de kracht van de stad en de mening van de Rotterdammer. Dat doet ertoe, juist nu!

 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 14a: Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meedenken over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode Streefwaarde n.v.t. n.v.t. 32% 35% n.t.b. n.t.b.
Realisatie¹ n.v.t. 30% 34% 25%    
Collegetarget 14b: Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meebeslissen over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode Streefwaarde n.v.t. n.v.t. 23% 25% n.t.b. n.t.b.
Realisatie¹ n.v.t. 21% 24% 17%    
¹ Bron: Omnibusenquête              
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Mate waarin gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités een terugkoppeling ontvangen op door hen verstrekte adviezen Streefwaarde 90% 90% 90% 90% 90%

90%

Realisatie¹ 59% 93% 91% n.n.b.    
Voortgangsrapportages experiment wijkraden en wijkcomités Streefmoment n.v.t. X X X n.v.t. n.v.t.
Realisatie n.v.t. X X X    
¹ Bron: Gebiedsverslagen              

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Bestuur - Gebieden, inspraak en participatieRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves9300000

Bijdragen rijk en medeoverheden 54 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 39 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves23.24628.29127.89426.85523.89323.893

Apparaatslasten 14.393 13.517 15.169 15.021 15.021 15.021
Inhuur 33 42 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 292 199 213 213 213 213
Personeel 14.068 13.276 14.956 14.808 14.808 14.808
Intern resultaat 459 85 -69 13 13 13
Intern resultaat 459 85 -69 13 13 13
Programmalasten 8.393 14.689 12.794 11.821 8.860 8.860
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.191 4.826 5.022 4.049 4.050 4.050
Overige programmalasten 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.201 9.863 7.772 7.772 4.809 4.809
Saldo voor vpb en reserveringen -23.152 -28.291 -27.894 -26.855 -23.893 -23.893
Saldo voor reserveringen -23.152 -28.291 -27.894 -26.855 -23.893 -23.893
Reserves3.086217118486890

Onttrekking reserves 286 623 118 48 0 0
Toevoeging reserves 0 406 0 0 0 0
Vrijval reserves 2.800 0 0 0 689 0
Saldo -20.067 -28.074 -27.776 -26.807 -23.205 -23.893

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Bestuur - Gebieden, inspraak en participatieBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -27.123 -22.620 -22.015 -18.477 -19.165
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -951 -5.156 -4.792 -4.728 -4.728
Ondersteuning wijkraden Intensiveringen 0 -2.100 -1.900 -1.900 -1.900
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 24 8 8 8
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 7 22 22 22 22
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 33 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar -981 -2.648 -2.452 -2.452 -2.452
Bestemmingsreserve Mooi Mooier Middelland Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 22 -487 -470 -406 -406
Begroting na wijzigingen -28.074 -27.776 -26.807 -23.205 -23.893

Toelichting financiële bijstellingen

Ondersteuning wijkraden

Dit betreft kosten voor het inwerkprogramma van de wijkraden, het instellen van wijk coördinatoren/-ondersteuners en facilitaire ondersteuning zoals ICT-middelen.

 

Concernbrede opgave Integriteit

Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Concernbrede opgave Wob

Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)

Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln. De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern.

 

Wijk aan zet

Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

 

Bestemmingsreserve Mooi Mooier Middelland

Mooi, mooier Middelland is een experiment waarbij bewoners, ondernemers en de gemeente Rotterdam werken aan de verbetering van de wijk Middelland. Ter dekking van de uitgaven in 2021 is € 400 onttrokken aan de bestemmingsreserve Mooi Mooier Middelland. Dit betreft een begrotings-neutrale wijziging.

 

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor

De bijdrage vanuit de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor voor Kansarme Wijken aan het programma Pupillenbuurt. De werkzaamheden worden tot en met 2022 uitgevoerd. Er is € 71 van het budget overgeheveld naar 2022. Dit betreft een begrotings-neutrale wijziging.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn: indexering 2022 e.v. (- € 87 in 2022 tot - € 406 in 2025) en diverse kleine technische wijzigingen € 22 in 2021.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de werkzaamheden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomité’s. Zij organiseren de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de gemeentelijke besluiten over onderwerpen die hen aangaan. Zij subsidiëren ook kleinschalige initiatieven die inwoners en ondernemers nemen.

Het taakveld omvat ook de ontwikkeling en toepassing van instrumenten en werkwijzen, die tot meer betrokkenheid en participatie van inwoners en ondernemers leiden.