Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

Digitaal vergaderen

Door de coronacrisis vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies nog steeds vooral digitaal. Aan het digitale vergaderplatform zijn extra kosten verbonden die niet structureel in de begroting van de raad zijn opgenomen. Naarmate de omstandigheden het weer meer toelaten, zal er de komende periode weer vaker fysiek vergaderd gaan worden. In het restant van 2021 zal deels digitaal – deels fysiek vergaderd worden. Tijdens vergaderingen in het stadhuis zijn coronamaatregelen van kracht.

Fractiekosten

Bij de voorjaarsnota wordt de toename van de fractiekosten door uitvoering van het raadsvoorstel over versterking van de positie van de raad, structureel toegevoegd aan de begroting van de raad.

Feyenoord City

De gemeenteraad heeft een onderzoek laten uitvoeren naar Feyenoord City. Dit onderzoek is 30 april jl. opgeleverd. De begroting van de raad wordt hiervoor opgehoogd bij de 2e herziening. In het najaar van 2021 zal ook nog een toets plaatsvinden of door Feyenoord voldaan is aan de nog resterende voorwaarden.

Toegenomen vergaderdruk, meer vergaderstukken en meer verzoeken van een ambitieuze raad

De vergaderdruk, de stukkenstroom en het aantal vergaderuren is de afgelopen jaren fors toegenomen. Daarnaast is sprake van een toename van het aantal verzoeken vanuit de raad om informatie uit de stad op te halen (conferentie huiselijk geweld, conferentie gebiedscommissies, expertmeeting wapengebruik etc.). Dit heeft geresulteerd in een bescheiden uitbreiding van de griffie, om dezelfde kwaliteit van dienstverlening te kunnen blijven leveren. Het werk van – en voor de raad is de afgelopen jaren toegenomen, maar de begroting van de raad is hiervoor niet opgehoogd en dreigt hierdoor klem te lopen.

Ontwikkelingen 2022-2025

Gemeenteraadsverkiezingen

2022 zal in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Alle administratieve, organisatorische, communicatieve en facilitaire zaken worden opgepakt en de griffie werkt de raadsleden in. Ook regelt de griffie het afscheid en de installatie van raadsleden, de uitslagenavond en een beperkt aantal grote debatten.

Vernieuwing – en kwaliteitsverbetering ICT en (digitale archivering)

Er wordt in 2022 en ook nog daarna verder gewerkt aan vernieuwing - en  kwaliteitsverbetering ICT en (digitale) archivering, om hiermee de informatievoorziening van de gemeenteraad verder te optimaliseren.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves662664572572572572

Bijdragen rijk en medeoverheden 40 56 35 35 35 35
Overige opbrengsten derden 622 608 536 536 536 536
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.56513.93013.59213.36813.36813.368

Apparaatslasten 7.446 7.748 7.889 7.889 7.889 7.889
Inhuur 465 310 357 357 357 357
Overige apparaatslasten 374 274 314 314 314 314
Personeel 6.607 7.164 7.218 7.218 7.218 7.218
Intern resultaat 416 564 580 580 580 580
Intern resultaat 416 564 580 580 580 580
Programmalasten 4.702 5.618 5.123 4.899 4.899 4.899
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.754 3.277 2.788 2.599 2.599 2.599
Kapitaallasten 35 35 34 0 0 0
Overige programmalasten 163 184 140 140 140 140
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.750 2.123 2.160 2.160 2.160 2.160
Saldo voor vpb en reserveringen -11.902 -13.266 -13.020 -12.797 -12.797 -12.797
Saldo voor reserveringen -11.902 -13.266 -13.020 -12.797 -12.797 -12.797
Reserves-789995-130-130-130

Onttrekking reserves 0 109 225 0 0 0
Toevoeging reserves 130 130 130 130 130 130
Vrijval reserves 52 120 0 0 0 0
Saldo -11.980 -13.167 -12.925 -12.927 -12.927 -12.927

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en OmbudsmanBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -12.645 -12.646 -12.646 -12.646 -12.646
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -522 -279 -280 -280 -280
Knelpunt Taakveld Raad Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -522 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Commissiereizen Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rekenkamer St. Eustatius Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Voorlichting/communicatie verkiezingen Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 -279 -280 -280 -280
Begroting na wijzigingen -13.167 -12.925 -12.927 -12.927 -12.927

Toelichting financiële bijstellingen

Knelpunt Taakveld Raad

De gemeenteraad heeft een onderzoek laten uitvoeren naar Feyenoord-City. Dit onderzoek is 30 april jl. opgeleverd. De hiermee samenhangende kosten (€ 522) waren niet voorzien in de begroting. Afhankelijk van de besluitvorming van de gemeenteraad zal bij de vaststelling van de definitieve financiering een toets plaatsvinden of door Feyenoord voldaan is aan de nog resterende voorwaarden.

 

Bestemmingsreserve Commissiereizen

Het Presidium heeft besloten om € 120 uit de bestemmingsreserve commissiereizen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen van de raad.

 

Bestemmingsreserve Rekenkamer St. Eustatius

De opdracht van St. Eustatius zal in 2021 afgerond worden. De resterende gelden (€ 34) vallen vrij en worden geretourneerd aan St. Eustatius.

 

Bestemmingsreserve Voorlichting/communicatie Verkiezingen

Er is ten behoeve van communicatie en voorlichting voor de gemeenteraadverkiezingen van 2022 besloten om voor 2021 (€ 75) en 2022 (€ 225) gelden te laten vrijvallen uit de bestemmingsreserve.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Bestuur College zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de indexering van de budgetten voor de jaren 2022 tot en met 2025 (€ 123) Voor de HR dienstverlening is het budget meerjarig opgehoogd (€ 55).

Omschrijving taakveld

Elke vier jaar worden 45 raadsleden gekozen die samen de gemeenteraad vormen. De raad vertegenwoordigt de Rotterdammers, geeft de kaders voor het beleid in de stad en controleert het college. De raad kent met ingang van 29 maart 2018 13 raadsfracties die worden ondersteund door fractiebureaus. De raad wordt procesmatig en inhoudelijk ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.