Overhead - Concernondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de Paragraaf Bedrijfsvoering.

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Overhead - ConcernondersteuningRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves6.0655.9952.8242.7412.7002.700

Bijdragen rijk en medeoverheden 851 760 593 593 593 593
Belastingen 7 0 0 0 0 0
Dividenden 978 2.972 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 4.229 2.262 2.231 2.148 2.107 2.107
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves350.622372.559394.591378.041370.543369.278

Apparaatslasten 237.805 258.484 250.454 247.370 246.686 246.616
Inhuur 29.172 29.325 20.402 20.497 20.497 20.497
Overige apparaatslasten 5.538 6.390 5.685 5.575 5.555 5.555
Personeel 203.095 222.769 224.367 221.297 220.633 220.563
Intern resultaat 11.128 3.792 11.381 10.419 10.413 10.370
Intern resultaat 11.128 3.792 11.381 10.419 10.413 10.370
Programmalasten 101.689 110.283 132.756 120.252 113.444 112.291
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 75.983 86.685 101.399 82.320 77.850 80.312
Kapitaallasten 23.193 21.127 26.458 35.204 32.864 29.247
Overige programmalasten 489 405 598 596 596 596
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.024 2.065 4.301 2.133 2.135 2.136
Saldo voor vpb en reserveringen -344.557 -366.565 -391.767 -375.300 -367.844 -366.578
Saldo voor reserveringen -344.557 -366.565 -391.767 -375.300 -367.844 -366.578
Reserves-2.872-4.785-220000

Onttrekking reserves 2.277 1.719 0 0 0 0
Toevoeging reserves 5.480 7.504 220 0 0 0
Vrijval reserves 332 1.000 0 0 0 0
Saldo -347.428 -371.350 -391.987 -375.300 -367.844 -366.578

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overhead - Concernondersteuning Categorie Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021   -366.860 -376.358 -357.890 -354.705 -353.751
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022   -4.490 -15.629 -17.410 -13.139 -12.827
Kasschuif Anders werken Kasschuiven 1.035 3.050 -4.085 0 0
Kasschuif huurdersonderhoud Kasschuiven 500 -500 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -76 331 -48 -46 -367
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -947 -316 -316 -316
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 51 -1.047 -1.047 -1.047 -1.047
Dividend SSC Flex BV Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2.972 0 0 0 0
Ramingsbijstelling Overhead 2021 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.040 0 0 0 0
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -1.491 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 250 675 625 625 625
Bestemmingsreserve Begeleiding statushouders naar werk Reserves 0 -220 0 0 0
Bestemmingsreserve Cloudkosten: Project GREAT Reserves -6.644 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Reserves 1000 0 0 0 0
Wet Open Overheid Taakmutaties 0 -743 -837 -932 -1.030
Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern Diverse categorieën 0 -5.751 -2.921 -2.626 -2.594
Technische wijzigingen (*) Technische wijzigingen (*) -4.618 -8.988 -8.784 -8.798 -8.834
Begroting na wijzigingen   -371.350 -391.987 -375.300 -367.844 -366.578

Toelichting financiële bijstellingen

(*) Onder de technische wijzigingen vallen ook diverse mutaties die het gevolg zijn van groei en krimp van het concern. Om het inzicht en de leesbaarheid te vergroten zijn de betreffende bedragen verwerkt onder de bijstelling "Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern"

 

Kasschuif Anders werken
Onder andere vanwege vertragingen in ICT investeringen en het feit dat kantoorlocaties langer in gebruik blijven dan eerder werd verwacht, verschuift een deel van de kosten voor Anders Werken uit 2021 en 2022 door naar 2023.

 

Kasschuif huurdersonderhoud
Door de coronacrisis en de daaruit volgende uitwerking van het Anders Werken, verschuift een deel van het geplande huurdersonderhoud door naar 2022.

 

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

 

Concernbrede opgave Integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Dividend SSC Flex BV
De gemeente ontvangt een dividenduitkering vanuit SSC Flex BV van bijna € 3 mln vanwege het behaalde resultaat in boekjaar 2020. (zie ook "Bestemmingsreserve Cloudkosten: project GREAT").

 

Ramingsbijstelling Overhead 2021
Op de bedrijfsvoering worden voor 2021 enkele onderbestedingen voorzien die worden ingezet voor het nieuwe financieel administratiesysteem (zie ook "Bestemmingsreserve Cloudkosten: project GREAT").

 

Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)
Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln. De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. (Dividend SSC Flex, vrijval reserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn, onderbesteding Tozo en onderbesteding bedrijfsvoering. Zie hiervoor "Bestemmingsreserve Cloudkosten: project GREAT"). Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern. Daarvan valt bijna € 700 binnen het programma Overhead. Daarnaast is er vanuit programma Werk en Inkomen € 150 aan budget overgeheveld voor de Salesmodule binnen het project.

 

Wijk aan Zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

 

Bestemmingsreserve Begeleiding statushouders naar werk
De kosten die gemaakt worden voor de begeleiding van statushouders naar werk worden gedekt uit deze bestemmingsreserve. De betreffende onttrekking die bij de 1e herziening op het op het programma Overhead is verwerkt, wordt gecorrigeerd naar programma Werk en inkomen.

 

Bestemmingsreserve Cloudkosten: Project GREAT
Zoals hierboven toegelicht, wordt de dekkingsopgave van project GREAT grotendeels ingevuld door een aantal meevallers / onderbestedingen in 2021. (Dividend SSC Flex, vrijval reserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn, onderbesteding Tozo en onderbesteding op de bedrijfsvoering). Het totaal van deze meevallers / onderbestedingen bedraagt ca € 6,6 mln. De inzet van deze middelen voor project GREAT verloopt middels een toevoeging aan de bestemmingsreserve Cloudkosten.

 

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
Door lagere frictiekosten inzake de kwaliteitsverbetering van de processen rondom MijnHR wordt de onttrekking aan de reserve Doorontwikkeling organisatie verlaagd met € 231.

 

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn
Deze bestemmingsreserve is gevormd om herstelmaatregelen, veroorzaakt door Covid-19, op korte termijn te financieren. Voor 2021 wordt op dit taakveld een onttrekking van € 483 aan deze reserve begroot, om de coronakosten voor dit jaar te dekken. Omdat daarnaast verwacht wordt dat een deel van de beschikbare middelen niet voor herstelmaatregelen corona ingezet hoeft te worden, wordt voor 2021 een vrijval van deze bestemmingsreserve begroot van € 1 mln. (zie ook "Bestemmingsreserve Cloudkosten: project GREAT").

 

Wet Open Overheid
Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aangenomen. Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer heeft het kabinet financiële middelen vrijgemaakt. Met de beschikbaarstelling van deze (incidentele en structurele) financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo. De incidentele middelen (€ 402 in 2022, oplopend tot € 415 in 2026) zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen (€ 341 in 2022, oplopend naar structureel € 615 vanaf 2026) zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen.

 

Mutaties overhead als gevolg van groei/krimp van het concern
Voor de overhead geldt de zogenaamde meebeweegsystematiek, waarbij de overhead mee groeit of krimpt met de omvang van het concern. Conform de gevolgde werkwijze bij de vorige P&C documenten heeft bij de begroting 2022 ook voor alle wijzigingen op arbeidskosten (personeel & inhuur) een herberekening van de overhead plaatsgevonden.

 

Technische wijzigingen (*)
In taakveld Overhead - Concernondersteuning zijn er diverse technische wijzigingen doorgevoerd. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

  • Indexering 2022 en verder (- € 7,6 mln in 2022, aflopend naar ca - € 7,2 mln in 2025). De budgetten zijn vanaf het jaar 2022 geactualiseerd naar het prijspeil 2022. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen;
  • Kapitaallasten (€ 244 in 2022, aflopend tot € 158 in 2025). De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen;
  • Activering overhead Concernondersteuning: (- € 4,2 mln in 2021, - € 1,5 mln in 2022, daarna - € 1,6 mln vanaf 2023 *);
  • Diverse wijzigingen (- € 389 in 2021, aflopend tot - € 163 in 2025). Dit betreft meerdere geringe overhevelingen van materiële en personele budgetten vanuit verschillende taakvelden naar taakveld Concernondersteuning en vice versa.

 

 (*) Voor een nadere toelichting op deze technische wijzigingen wordt verwezen naar het onderdeel Samenvatting bijstellingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.