Verkeer en vervoer

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.

TAAKVELD 1

Openbaar vervoer

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen.

TAAKVELD 2

Parkeerbelasting

Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

TAAKVELD 3

Parkeren

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

TAAKVELD 5

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur. We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Overzicht baten en lasten

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoerRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves153.790166.953161.356147.580147.580147.580

Bijdragen rijk en medeoverheden 27.089 26.485 1.379 135 135 135
Overige opbrengsten derden 126.780 140.468 159.977 147.445 147.445 147.445
Overige baten -80 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves132.729160.785161.32799.858102.663102.844

Apparaatslasten 27.804 32.291 33.725 33.594 33.704 33.704
Inhuur 2.390 3.176 2.525 2.379 2.487 2.487
Overige apparaatslasten 784 749 810 805 807 807
Personeel 24.630 28.366 30.390 30.410 30.410 30.410
Intern resultaat 32.646 30.471 26.638 27.239 25.181 24.531
Intern resultaat 32.646 30.471 26.638 27.239 25.181 24.531
Programmalasten 72.279 98.023 100.964 39.024 43.778 44.609
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 59.473 84.150 86.207 22.179 24.825 25.868
Kapitaallasten 8.988 9.234 10.509 12.597 14.705 14.493
Overige programmalasten 3.358 4.097 4.113 4.113 4.113 4.113
Subsidies en inkomensoverdrachten 461 542 135 135 135 135
Saldo voor vpb en reserveringen 21.061 6.168 29 47.723 44.918 44.737
Saldo voor reserveringen 21.061 6.168 29 47.723 44.918 44.737
Reserves17.54135.62051.9343.7905.4565.469

Onttrekking reserves 17.940 35.620 52.272 4.200 5.866 5.879
Toevoeging reserves 399 0 338 410 410 410
Saldo 38.602 41.788 51.962 51.512 50.374 50.206

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De opbrengsten derden en overige baten bestaan grotendeels uit de parkeerinkomsten op straat en in de parkeergarages, de bijdrage voor het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn en het uitvoeren van opdrachten voor externe opdrachtgevers.  

Lasten
De lasten vloeien hoofdzakelijk voort uit de uitvoering van onder andere het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, de inzet voor straatparkeren, de exploitatie en het beheer van parkeergarages en het fiscaal handhaven, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer, stedelijke bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Reserves

De reserves hebben onder andere betrekking op de bestemmingsreserves Rotterdamse Investeringsmotor, Stedelijke bereikbaarheid en Energietransitie. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden ingezet voor de dekking van de kapitaallasten, duurzame mobiliteit, het project Hoekse Lijn inclusief metro aan zee, A16 Rotterdam, Meerjarig Infrastructuur, Ruimte en Transport-Oeververbinding, stedelijke bereikbaarheid.

Meerjarig verloop

Voor de jaren vanaf 2022 is er, ondanks de hogere parkeerbaten, een dalend verloop te zien in de baten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het aflopende railinfrastructuurproject Hoekse Lijn waar een bijdrage voor wordt ontvangen. De lasten dalen meerjarig. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het aflopende railinfrastructuurproject Hoekse Lijn, Energietransitie en aflopende intensiveringen. Hierdoor dalen de onttrekkingen aan de reserves Hoekse Lijn, Energietransitie en Stedelijke Bereikbaarheid ook meerjarig.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Mutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Verkeer en vervoer15.1988213.1833.2233.066
Openbaar vervoer 2.049 26% -2.118 23% -218 2% -207 2% -40 0%
Parkeerbelasting 13.031 16% 1.375 1% 1.658 2% 1.656 2% 1.655 2%
Parkeren 126 1% 1.355 6% 1.281 6% 1.322 6% 1.312 6%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -243 4% -190 3% -188 3% -185 3% -185 3%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 235 1% 398 2% 651 5% 636 5% 325 3%
Openbaar vervoer 2.049 26% -2.118 23% -218 2% -207 2% -40 0%
Parkeerbelasting 13.031 16% 1.375 1% 1.658 2% 1.656 2% 1.655 2%
Parkeren 126 1% 1.355 6% 1.281 6% 1.322 6% 1.312 6%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -243 4% -190 3% -188 3% -185 3% -185 3%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 235 1% 398 2% 651 5% 636 5% 325 3%

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.

Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.