Baten en lasten op concernniveau

In de tabel hieronder worden meerjarig de baten en lasten gepresenteerd naar verantwoordingscategorieën.

Overzicht van baten en lasten concernRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves4.077.0384.745.2634.179.2944.080.2914.074.6013.979.160

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.933.373 3.154.779 2.806.066 2.842.868 2.880.208 2.789.117
Belastingen 363.158 384.334 408.689 413.119 414.262 415.404
Dividenden 95.399 91.824 89.557 98.521 94.887 94.887
Financieringsbaten 8.474 24.860 2.346 1.943 1.598 1.284
Overige opbrengsten derden 646.404 1.135.379 897.579 694.266 653.910 655.213
Overige baten 30.229 -45.912 -24.944 29.574 29.735 23.254
Lasten exclusief reserves4.150.6914.558.9384.083.8133.973.7163.945.3593.924.287

Apparaatslasten 1.267.523 1.350.199 1.219.542 1.208.811 1.203.266 1.200.470
Inhuur 212.420 221.058 67.427 61.467 60.051 59.807
Overige apparaatslasten 28.134 32.776 36.951 43.127 43.182 43.193
Personeel 1.026.969 1.096.365 1.115.164 1.104.216 1.100.033 1.097.471
Intern resultaat -63.204 -99.503 -93.379 -96.655 -96.617 -96.513
Intern resultaat -63.204 -99.503 -93.379 -96.655 -96.617 -96.513
Programmalasten 2.946.372 3.308.241 2.957.650 2.861.560 2.838.710 2.820.329
Financieringslasten 15.111 14.510 26.709 34.736 39.934 42.525
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 854.505 1.168.848 874.192 793.109 769.462 750.234
Kapitaallasten 144.646 153.987 177.119 178.713 174.712 177.051
Overige programmalasten 172.657 74.661 74.194 73.701 73.535 73.144
Salariskosten WSW en WIW 49.383 49.378 56.450 55.240 53.441 51.098
Sociale uitkeringen 957.084 1.024.346 991.758 982.116 981.830 975.764
Subsidies en inkomensoverdrachten 752.986 822.510 757.228 743.945 745.796 750.512
Saldo voor vpb en reserveringen -73.654 186.326 95.481 106.575 129.242 54.873
Vennootschapsbelasting1.5781.948800800800800

Saldo voor reserveringen -75.232 184.377 94.681 105.775 128.442 54.073
Reserves48.255-184.377-94.681-105.775-128.442-54.073

Onttrekking reserves 180.890 306.329 175.118 83.845 79.665 74.947
Toevoeging reserves 145.156 504.399 269.799 190.309 208.107 129.020
Vrijval reserves 12.521 13.693 0 689 0 0
Saldo -26.977 0 0 0 0 0

Incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele begrotingssaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. Volgens de Gemeentewet en Provinciewet dient in het belang van de horizontale verantwoording en het verticale toezicht er sprake te zijn van een structureel en reëel evenwicht. Met het begrip “structureel evenwicht” wordt nadrukkelijker bedoeld dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. De term “reëel” heeft betrekking op de mate van realiteit van de (meerjaren)ramingen.

Incidentele baten en lastenBegroting 2023Raming 2024Raming 2025Raming 2026
Totaal baten 4.179.294 4.080.291 4.074.601 3.979.160
Incidentele baten362.847201.154176.330182.845

Algemene middelen85.08485.12784.32382.694
Decentralisatie-uitkeringen 85.084 85.127 84.323 82.694
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Beheer van de stad0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Belastingen0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Bestaande stad69.50936.8564.5892.040
Veilingopbrengsten Brandstofverkooppunten 7.718 1.985 2.549 0
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten 61.791 34.871 2.040 2.040
Bestuur0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Cultuur0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Dienstverlening0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Economische ontwikkeling0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Energietransitie0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Onderwijs6.217000
Bijdragen van het Rijk in verband met uitgaven Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 6.217 0 0 0
Overhead0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Sport en recreatie0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Stedelijke ontwikkeling200.64859.17147.41938.111
Baten grondexploitaties 95.088 30.386 18.473 15.646
Stornering naar Voorraden -25.440 28.785 28.946 22.465
Incidentele Erfpachtconversies 131.000 0 0 0
Veilig0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Volksgezondheid0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Werk en inkomen0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Zorg, welzijn en wijkteams020.00040.00060.000
Extra Rijksbijdrage Stelpost Lobby Wmo 0 20.000 40.000 60.000
Diverse programma's 1.389000
Vrijval voorzieningen 1.389 0 0 0
Structureel 3.831.346 3.784.263 3.783.410 3.776.032
Totaal lasten 4.084.613 3.974.516 3.946.159 3.925.087
Incidentele lasten253.267190.253162.749149.055

Algemene middelen85.08485.12784.32382.694
Decentralisatie-uitkeringen 85.084 85.127 84.323 82.694
Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Beheer van de stad0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Belastingen0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Bestaande stad33.31811.29100
Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten 30.072 11.291 0 0
Verkoopkosten vastgoedobjecten 3.246 3.246 1.510 1.510
Bestuur0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Cultuur0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Dienstverlening0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Economische ontwikkeling0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Energietransitie0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Onderwijs6.217000
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 6.217 0 0 0
Overhead0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Sport en recreatie0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Stedelijke ontwikkeling69.64859.17147.41938.111
Lasten grondexploitaties 69.648 59.171 47.419 38.111
Veilig0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Volksgezondheid0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Werk en inkomen0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Zorg, welzijn en wijkteams0000
Geen incidentele baten voor dit programma 0 0 0 0
Diverse programma's 59.00034.66331.00828.250
Lasten gedekt vanuit de reserves 45.120 24.598 20.942 18.185
Toevoeging Voorziening dubieuze debiteuren 13.880 10.065 10.065 10.065
Onttrekking en vrijval reserves175.11884.53479.66574.947

Structureel16.42020.95721.26722.773
Incidenteel158.69863.57758.39852.174
Toevoeging aan reserves269.799190.309208.107129.020

Structureel0000
Incidenteel269.799190.309208.107129.020
Saldo na reserveringen 0 0 0 0
Totale incidentele baten 521.545 264.731 234.728 235.019
Totale incidentele lasten 523.066 380.562 370.856 278.075
Structurele begrotingssaldo 1.521 115.831 136.128 43.056
Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves 0,0% 2,8% 3,3% 1,1%

Toelichting staat incidentele baten en lasten

Uit bovenstaande tabel blijkt dat meerjarig de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Hieronder worden de grootste, meest terugkerende incidentele posten toegelicht.
 

Incidentele baten

Baten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De baten uit grondexploitaties bestaande uit baten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen van derden. Hier staan incidentele lasten in de grondexploitaties tegenover.

Decentralisatie uitkeringen - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de baat bij het programma Algemene middelen staan lasten bij de overige programma's.

Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten - Bestaande stad
Incidentele opbrengsten door verkoop (dispositie) van vastgoedobjecten die de gemeente niet meer nodig heeft voor haar kerntaken.

 

Incidentele lasten

Uitgaven gerelateerd aan onttrekkingen van bestemmingsreserves - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Het betreft de lasten die gemaakt worden voor niet activeerbare investeringen die gedekt worden door een onttrekking aan bestemmingsreserves.

Decentralisatie-uitkeringen - Algemene Middelen
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de lasten bij diverse programma’s staat een baat bij het programma Algemene middelen.

Lasten uit grondexploitaties - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De lasten in de grondexploitaties bestaande uit kosten voor verwerving, bouwrijp maken, woonrijp maken en overige kosten. Hier staan incidentele baten uit de grondexploitaties tegenover.

Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten - Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Incidentele afschrijvingslasten (boekwaarde verkopen) die voortvloeien uit de verkoop van vastgoedobjecten.

 

Baten en lasten per programma

In de tabel hieronder worden de baten, lasten en reservemutaties per programma gepresenteerd.

ProgrammaBatenLastenToevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Algemene middelen 2.193.212 - 4.016 240.516 70.686 0 2.027.398
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving 16.099 111.150 0 208 0 - 94.843
Beheer van de stad 274.723 445.029 0 5.378 0 - 164.927
Belastingen 336.460 25.266 0 0 0 311.194
Bestaande stad 185.183 176.450 200 9.487 0 18.019
Bestuur 823 19.698 130 100 0 - 18.905
Cultuur 406 153.833 0 1.000 0 - 152.428
Dienstverlening 10.291 77.047 1.443 200 0 - 67.999
Economische ontwikkeling 4.548 38.936 0 450 0 - 33.938
Energietransitie 35.622 35.240 20.000 7.621 0 - 11.997
Onderwijs 69.514 221.885 0 312 0 - 152.059
Overhead 8.103 430.449 0 0 0 - 422.346
Sport en recreatie 4.852 97.023 0 199 0 - 91.971
Stedelijke ontwikkeling 429.815 320.109 7.510 55.919 0 158.115
Veilig 13.647 183.131 0 30 0 - 169.455
Volksgezondheid 14.422 48.397 0 0 0 - 33.975
Werk en inkomen 547.527 790.890 0 2.157 0 - 241.207
Zorg, welzijn en wijkteams 34.047 914.095 0 21.371 0 - 858.677
Totaal 4.179.294 4.084.613 269.799 175.118 0 0