Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten BelastingenRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves318.384319.323336.460340.247340.747341.247

Bijdragen rijk en medeoverheden 680 25 0 0 0 0
Belastingen 280.863 297.807 313.113 316.900 317.400 317.900
Overige opbrengsten derden 36.429 21.232 23.346 23.346 23.346 23.346
Overige baten 412 259 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves13.65115.30625.26616.96116.71116.698

Apparaatslasten 18.318 20.019 20.040 20.114 20.067 20.055
Inhuur 1.160 1.203 506 506 506 506
Overige apparaatslasten 552 638 682 682 682 682
Personeel 16.606 18.179 18.853 18.926 18.879 18.867
Intern resultaat -14.127 -14.620 -14.820 -14.818 -14.815 -14.815
Intern resultaat -14.127 -14.620 -14.820 -14.818 -14.815 -14.815
Programmalasten 9.460 9.907 20.045 11.665 11.459 11.459
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.500 2.750 5.514 5.387 5.183 5.183
Kapitaallasten 608 334 311 0 0 0
Overige programmalasten 6.351 6.822 6.267 6.277 6.276 6.276
Sociale uitkeringen 0 0 7.952 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 304.733 304.017 311.194 323.286 324.036 324.548
Saldo voor reserveringen 304.733 304.017 311.194 323.286 324.036 324.548
Reserves2282000000

Onttrekking reserves 228 200 0 0 0 0
Saldo 304.961 304.217 311.194 323.286 324.036 324.548

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De baten bestaan met name uit verschillende belastingopbrengsten, zoals opbrengsten uit Onroerende zaakbelasting, precariobelasting, reclamebelasting en logiesbelasting.

Lasten
De lasten bestaan voor het grootste deel uit kosten die samenhangen met het proces van aanslagoplegging en invordering.

Reserves
Jaarlijks wordt bepaald of er een bedrag wordt onttrokken aan de diverse bestemmingsreserves. De huidige bestemmingsreserves zijn Basisregistratie adressen en gebouwen en Wet onroerende zaakbelasting (BAG WOZ) en Kwaliteitsverbetering BRP.

Meerjarig verloop
Ten opzichte van 2022 laten de totale baten meerjarig een stijgend beeld zien. De stijging van de baten komt hoofdzakelijk door actualisatie van de belastingopbrengsten naar het prijspeil 2023, verwachte areaaluitbreidingen van onroerende zaakbelasting, verwachte waardeontwikkelingen door investeringen, invoering van de cruisebelasting en de hogere aanmanings- en vervolgingsopbrengsten. Verder laat het meerjarig verloop omtrent de lasten een stabiel beeld zien van € 17,3 mln in 2023 tot € 16,7 mln in 2026.

Financiële bijstellingen

Bijstellingen BelastingenBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Eerste Herziening 2022 (na conversie) 288.071 290.403 292.205 292.219 292.219
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 16.147 20.791 31.081 31.817 32.330
Cruisebelasting Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6 -200 -200 1.222 1.222 1.222
Organisatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 61 66 78 90
Diverse belastingen Coalitieakkoord – Overig 2.200 7.950 8.500 9.000 9.500
Tegenvallende leges en logiesbelasting Coalitieakkoord – Overig -2.000 0 0 0 0
Cruisebelasting Kasschuiven 200 0 -200 0 0
Kasschuif Vervanging ICT-middelen Kasschuiven 455 -455 0 0 0
Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.325 644 644 644 644
Hogere lasten OZB uitvoering Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -312 -312 -312 -312
Meeropbrengsten OZB niet-woningen 2022 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 5.000 0 0 0 0
Meeropbrengsten OZB niet-woningen oudere jaren Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 10.100 0 0 0 0
Meeropbrengsten OZB woningen areaal Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 400 400 400 400
Minderopbrengsten invorderingsrente Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -750 0 0 0 0
Minderopbrengsten OZB woningen 2022 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -600 0 0 0 0
Vrijval voorziening belastinggeschillen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 259 0 0 0 0
Eenmalige compensatie lokale heffingen 2023 Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 -7.952 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 157 20.656 20.762 20.786 20.786
Begroting na wijzigingen 304.217 311.194 323.286 324.036 324.548

Toelichting financiële bijstellingen

Cruisebelasting
Zoals opgenomen in het Coalitieakkoord 2022-2026 wordt vanaf 2024 cruisebelasting ingevoerd. Voor de invoering hiervan is eenmalig voor 2022 en 2023 € 200 aan middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2024 wordt € 1,3 mln aan belastingopbrengsten en € 100 aan uitvoeringskosten verwacht.

Organisatie
Omdat we scherpe keuzen maken in ons beleid en nog efficiënter gaan werken, is het reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering. Als uitgangspunt hanteren we natuurlijk verloop. Het effect op het programma Belastingen is € 61 in 2023 oplopend tot € 90 in 2026.

Diverse belastingen
De afgelopen jaren laten de opbrengsten uit reclamebelasting een neerwaartse daling zien. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van fysieke reclameborden naar online adverteren. Als gevolg hiervan wordt voor reclamebelasting structureel € 0,8 mln minderopbrengsten verwacht. Voor OZB-woningen wordt € 0,6 mln voor 2023 tot € 2,1 mln in 2026 meeropbrengsten verwacht als gevolg van areaaluitbreiding. En tot slot wordt voor OZB niet-woningen voor het jaar 2022 € 3 mln meeropbrengsten verwacht als gevolg van een hogere areaaluitbreiding in het havengebied dan in eerste instantie geraamd. Vanaf 2023 zijn de verwachte meeropbrengsten € 8,2 mln.

Tegenvallende leges en logiesbelasting
De negatieve effecten van de coronamaatregelen zullen naar verwachting in 2022 nog zichtbaar zijn in de logiesopbrengsten. Als gevolg hiervan wordt € 2 mln minderopbrengsten verwacht.

Cruisebelasting
Bij nader inzien worden de eenmalige middelen van € 200 die beschikbaar zijn gesteld voor 2022 en 2023 voor de invoering van cruisebelasting door middel van een kasschuif verschoven naar 2023 en 2024.

Kasschuif Vervanging ICT-middelen
De ICT-middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de aanpassing van het belastingsysteem ONS worden naar verwachting in 2023 benut. Hiervoor wordt door middel van een kasschuif een bedrag van € 455 van 2022 naar 2023 verschoven.

Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten
De toename van de aanmanings- en vervolgingsopbrengsten heeft ook geleid tot een toename in de te verrichten werkzaamheden. Zo leidt het opleggen van aanmaningen en dwangbevelen onder andere tot meer benodigd capaciteit, meer telefoniekosten en een verhoogd risico op het innen van zowel het aanslagbedrag als de invorderingskosten.
Daarnaast wordt een deel van het budget in het jaar 2022 gebruikt als kwaliteitsimpuls bij het frontoffice om de dienstverlening inzake de verschillende belastingproducten te verbeteren. Dit heeft geleid tot een budgetverschuiving van programma Belastingen naar programma Dienstverlening van € 1,3 mln in 2022 en € 0,6 mln voor 2023 en verder.

Hogere lasten OZB uitvoering
De afgelopen jaren is door de groei van de stad de Wet onroerende zaken administratie fors uitgebreid. Deze groei heeft geleid tot hogere kosten, onder andere taxatie- en onderhoudskosten van gegevens. Deze kosten zijn noodzakelijk om aan de kwaliteitseisen te blijven voldoen die onder andere door de waarderingskamer worden gesteld. Hierdoor wordt de begroting vanaf 2023 structureel bijgesteld met € 312.

Meeropbrengsten OZB niet-woningen 2022
De meeropbrengsten voor OZB niet-woningen die voortvloeien uit areaaluitbreiding voor belastingjaar 2022 blijken hoger te zijn dan in eerste instantie werd verwacht. De verwachte meeropbrengst in 2022 bedraagt € 5 mln.

Meeropbrengsten OZB niet-woningen oudere jaren
De meeropbrengsten voor OZB niet-woningen die voortvloeien uit areaaluitbreiding oudere jaren blijken hoger te zijn dan in eerste instantie werd verwacht. Dit heeft in 2022 geresulteerd in meeropbrengsten van € 10,1 mln.

Meeropbrengsten OZB woningen areaal
De meeropbrengsten voor OZB-woningen die voortvloeien uit areaaluitbreiding voor belastingjaar 2022 blijken hoger te zijn dan in eerste instantie werd verwacht. De verwachte meeropbrengst bedraagt vanaf 2023 structureel € 400.

Minderopbrengsten invorderingsrente
De rijksoverheid heeft als gevolg van coronamaatregelen vanaf 2020 de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Vanaf 1 juli 2022 wordt de invorderingsrente stapsgewijs weer verhoogd, 1% vanaf 1 juli 2022, 2% vanaf 1 januari 2023, 3% vanaf 1 juli 2023 en 4% vanaf 1 januari 2024. Dit resulteert in € 750 minderopbrengsten in 2022.

Minderopbrengsten OZB woningen 2022
De waardeontwikkeling waarvan is uitgegaan bij de bepaling van het OZB-tarief woningen 2022 blijkt lager te zijn dan in eerste instantie werd verwacht. Dit heeft voor 2022 geleid tot minderopbrengsten van € 600.

Vrijval voorziening belastinggeschillen
De gemeente Rotterdam is in een belastinggeschil inzake precario leidingen door de rechtbank in het gelijk gesteld. Dit heeft in 2022 geresulteerd in een vrijval van de voorziening van € 259.

Eenmalige compensatie lokale heffingen 2023
Om Rotterdammers tegemoet te komen in de stijgende woonlasten stijgen de afvalstoffenheffing (ASH)-tarieven voor 2023 niet t.o.v. 2022. Hierdoor betalen alle Rotterdamse huishoudens in 2023 hetzelfde bedrag ASH als in 2022. Hiermee wijkt het college eenmalig af van de uitgangspunten in het coalitieakkoord. In de begroting 2023 is dit administratief nog niet juist verwerkt en raakt de programma's Belastingen en Beheer van de stad. Deze omissie zal bij de 1e herziening 2023 rechtgezet worden. De eenmalige compensatie kost de gemeente € 8 mln.

Technische wijzigingen
In het programma Belastingen zijn diverse technische wijzigingen opgenomen, de grootste wijzigingen zijn:

  • De budgetten zijn vanaf het jaar 2023 geactualiseerd naar het prijspeil 2023. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen. Gevolgen voor het jaar 2023 € 20,6 mln oplopend tot € 20,7 mln in 2026;
  • Herverdeling van de claim uit voorjaarsnota 2020 Basisregistratie wettelijke dienstverlening van € 107 in 2022;
  • Implementatie Wijk aan Zet € 36 in 2022 dalend tot € 4 in 2026;
  • Overige technische bijstellingen € 14 in 2022 oplopend tot € 71 in 2026.