Voortgang 2022

Het zorgen voor een toekomstbestendige gemeentelijke vastgoedportefeuille

Maatschappelijk Vastgoed

In 2022 is een start gemaakt met de inrichting van een afwegingskader voor het bepalen van de duurzaamheidsambities bij nieuwbouw en grote renovatieprojecten. Met de vervanging van de bestaande voorraad wordt een deel van de duurzaamheidsambitie van de gemeente ingevuld. Ook kunnen deze ambities via het onderhoud worden gerealiseerd en verwerkt in duurzame meerjarenonderhoudsplannen (duurzame MJOP's). Voor volledige verduurzaming wordt bezien in hoeverre aanvullende investeringen nodig zijn.   

Er is gestart met de CO2-prestatieladder, waarmee de CO2-uitstoot van de gemeente, inclusief haar eigen huisvesting, zichtbaar wordt. Voor de CO2 -prestatieladder wordt een CO2-reductieplan voor de eigen huisvesting opgesteld.  

Commercieel vastgoed

Er staan 145 objecten op de verkooplijst voor 2022. Vanwege het zogeheten Didam-arrest en andere kwesties, zoals het niet rond krijgen van een omgevingsvergunning, heeft een groot deel van de in 2021 geplande verkoop van objecten niet geresulteerd in daadwerkelijke leveringen. Er zijn 104 objecten doorgeschoven naar 2022. De verwachting is dat dit aantal van 145  panden, dit jaar daadwerkelijk verkocht wordt.  
 

 

Vitale wijken

Toekomstbestendige woningvoorraad

Als onderdeel van het NPRZ-Wonen en de stadsbrede vitaliteitsopgave wordt een programma particuliere woningverbetering opgesteld met een hoge kwaliteitsambitie. De ambitie is “gezond en fijn wonen in een toekomstbestendige en betaalbare woning”.  In de Fazantstraat wordt de werkwijze in participatie met bewoners uitgewerkt. Op basis van bevindingen wordt deze aanpak verbreed naar andere woonblokken in de stedelijke vernieuwingsgebieden.

Gedifferentieerde woningvoorraad

Gemengde wijken vragen om een gedifferentieerde woningvoorraad. Dat is goed voor alle bewoners: voor de mensen die er al wonen, voor sociale stijgers en voor nieuwkomers in de wijk. Sinds 2019 is er een subsidieregeling voor eigenaren in de zeven focuswijken in Rotterdam-Zuid en de Landbouwbuurt in Vreewijk voor het samenvoegen en vergroten van woningen. Deze regeling slaat aan. Verwachting is dat er van de aanvragen die tot nu toe zijn gedaan circa 200 grotere woningen zullen worden gerealiseerd.  

Bovenop deze subsidieregeling vindt er ook een bloksgewijze aanpak samenvoegen en vergroten plaats.  In dat geval start een gemeentelijk project waarbij de gemeente woningen aankoopt. De aangekochte woningen worden waar mogelijk samengevoegd of vergroot in combinatie met de aanpak van portieken en uitstraling van het blok. 

Goed Huren en Verhuren

De gemeente treedt sinds het najaar van 2020 op als marktmeester op de particuliere woningverhuurmarkt. De belangrijkste resultaten van 2022 zijn: 

  • Een stadsbrede campagne ‘Huur niet te duur’ om huurders te wijzen op hun rechten en de ondersteuningsmogelijkheden;  

  • Een uitbreiding van de inzet van het Huurteam naar de hele stad om huurders in de sociale sector te helpen bij het oplossen van misstanden zoals een te hoge huurprijs, verkeerde servicekosten of foutieve contracten. 

  • Succesvolle lobby die heeft geleid tot een wetsvoorstel Goed Verhuurderschap dat bij de Tweede Kamer ligt en naar verwachting per 2023 in werking treedt. Hiermee krijgen gemeenten onder andere de mogelijkheid om in aan te wijzen gebieden via een verhuurvergunning te sturen op te hoge huren. 

Opkoopbescherming 

Per 1 januari 2022 is in 16 wijken de opkoopbescherming ingevoerd. Woningen die in aangewezen wijken van eigenaar wisselen kunnen in principe alleen door de eigenaar zelf worden bewoond. Hiermee is in deze wijken in feite een verhuurverbod geïntroduceerd. Voor een aantal specifieke uitzonderingen is een verhuurvergunning nodig. Zo moet er meer aanbod beschikbaar komen voor zelfbewoning. 

Funderingsaanpak

De funderingsaanpak is in 2022 doorgezet. Er zijn experimenten uitgevoerd met digitale monitoring in funderingsrisicogebieden en ook zijn wijkgerichte aanpakken voor funderingsonderzoek uitgevoerd. Het funderingsherstel is voortdurend aangejaagd met procesbegeleiding en inzet van het landelijk fonds funderingsherstel. Via het Funderingsloket is voorlichting en advies gegeven aan particulieren en professionals die met funderingsproblematiek te maken hebben. Ook is een nieuwe interactieve website gelanceerd om burgers beter van dienst te kunnen zijn.

Basiskwaliteit op orde

De aanpak van de onderhoudsstaat van de particuliere woningvoorraad is onderdeel van de pijler Wonen binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Met het programma Steigers op Zuid zijn eigenaren van woningen in de meest kwetsbare wijken van de stad gestimuleerd onderhoudsachterstanden weg te werken en worden zij verleid om door ‘slim onderhoud’ de eerste verduurzamingsstappen te zetten. De afgelopen collegeperiode zijn 3.000 woningen in aanpak genomen. Borging van het resultaat in de toekomst bereiken we door het (re)activeren van de Vereniging van Eigenaren (VvE), zodat zij op basis van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan gaan sparen voor toekomstige onderhoudsingrepen.

Naleving

Het doel van naleving is het bevorderen van het zich houden aan wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht. Een hoog niveau van naleefgedrag zorgt voor een leefbare, veilige en gezonde woonstad.  

Proactief vindt inzet plaats via het Integraal Handhavingsprogramma dat gemeente Rotterdam samen met de DCMR en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft opgesteld.Het IHP bestaat in 2022 uit 12 categorieën met daarbinnen 30 branches. De rapportage over het lopende jaar wordt eind dit jaar opgesteld en aangeboden aan het college en de raad. 

 

Verstedelijken en verbinden

Faciliteren bouwopgave

Er is een bijdrage geleverd aan het realiseren van de bouwopgave door het proces van vergunningverlening efficiënt te organiseren. 

Bewaken ruimtelijke kwaliteit

De commissie voor Welstand en Monumenten heeft haar bijdrage geleverd aan het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit. In het bijzonder heeft de commissie prioriteit gegeven aan de woningbouw. Daarbij zijn waar mogelijk de procedures versneld. 

Faciliteren ruimtelijke ordening

Er is inzet geleverd op het actueel houden van de Rotterdamse bestemmingsplannen en er zijn, in het kader van de te verwachten inwerkingtreding van de Omgevingswet, voorbereidingen getroffen voor het omzetten van deze bestemmingsplannen naar het Omgevingsplan Rotterdam. Daarnaast zijn er project- en paraplubestemmingsplannen opgeleverd ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Eigenheid en erfgoed

In 2022 is gewerkt met de Rotterdamse Erfgoedagenda. In de Erfgoedagenda Rotterdam staan de ambities en activiteiten rond het gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed van Rotterdam beschreven. Naast de vergunningverlening betreft dit projecten die direct verbonden zijn met de bescherming en instandhouding van erfgoed. 

In 2022 zijn de werkzaamheden in het kader van de motie ‘Versnelde toekomst voor erfgoed’ afgerond. In de motie was gevraagd om een versnelling in het aanwijzen van gemeentelijke monumenten vanuit de bestaande selectielijsten. Eind 2021 is door het college over de meeste objecten het besluit genomen ze aan te wijzen als gemeentelijk monument. Voor een aantal objecten wordt de procedure in het vierde kwartaal van 2022 afgerond.  

De Erfgoedagenda wordt in 2022 geactualiseerd. 

Financiële bijstellingen Bestaande stad (x 1.000)  - € 98.778
NPRZ Pijler Wonen - € 80.000
Bijdrage restauratie Rivierahal - € 18.000
Correctie verkoopopbrengsten vastgoed - € 1.737
BTW Compensatiecomponent WABO-leges € 2.000
Opbrengsten veiling brandstofverkooppunten - € 1.259
Vennootschapsbelasting reclameopbrengsten - € 1.148
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen  € 1.366
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma