Voortgang 2022

Voortgang College, Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

College

In juni 2022 trad een nieuw college aan en presenteerde daarbij het coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Eén Stad’. De focus van dit akkoord ligt op de uitvoering: het gaat om een overheid “die minder vergadert, en meer doet”. 

Financiële bijstellingen Bestuur (x 1.000)  € 400
Vrijval Pensioenvoorziening ex-raadsleden  € 400
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma

Raad en griffie

Digitaal vergaderen

Nu de coronamaatregelen zijn afgebouwd, vergaderen de gemeenteraad en de raadscommissies vooral in daadwerkelijke, persoonlijke aanwezigheid. In sommige gevallen vergadert de raad digitaal (technische sessies). Mocht de ontwikkeling rond het coronavirus daartoe aanleiding geven, kan de gemeenteraad besluiten weer meer digitaal te vergaderen.

 

Verkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad en de wijkraden gehouden. Op 30 maart is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen was historisch laag. Naar de achtergrond van de lage opkomst stelt de gemeenteraad een onderzoek in.

De nieuwe raad heeft kort voor het zomerreces 5 nieuwe raadscommissies ingesteld.

 

Fractiekosten

Het aantal gemeenteraadsfracties steeg van 13 naar 14. Alle raadsfracties ontvangen een vaste vergoeding. De fractiekosten voor 2022 worden opgevangen in de huidige begroting. Voor 2023 leidt dit mogelijk tot een begrotingstekort.