Voortgang 2022

Economische ontwikkelingen

Het jaar 2022 kent vele economische onzekerheden. Het terugdraaien van de coronabeperkingen biedt ondernemers weliswaar mogelijkheden, maar een deel van de ondernemers kampt nog met een grote schuldenlast uit het ‘coronatijdperk’. Het vooruitzicht van de pandemie voor de komende winter is onduidelijk.

De geopolitieke situatie in de wereld betekent veel voor de Rotterdamse bedrijven. De oorlog in Oekraïne treft belangrijke sectoren door hoge energieprijzen, dreigende gas- en olietekorten, grondstoffenschaarste en lange levertijden. De economische sancties tegen Rusland leidt tot het wegvallen van het Russische marktaandeel in de haven. Dat is vooral merkbaar in de containermarkt. In het opvangen van het verloren marktaandeel liggen er kansen door de positie van de haven in de LNG-markt (vloeibaar gas). De huidige politieke ontwikkelingen zorgen ook voor een druk op de energietransitie in de haven.
De arbeidsmarkt laat steeds scherper het tekort aan personeel zien. Dit beperkt zich niet meer tot technisch geschoold personeel, maar raakt nu alle sectoren. Deze ontwikkelingen vragen van bedrijven om scherpe keuzes te maken en hebben impact op de ontwikkeling van de Rotterdamse economie. 

Het samenvallen van de macro-economische ontwikkelingen zorgt voor hoge inflatie en rentestijgingen. Die belemmeren bedrijven in hun groei en weerhouden ondernemers ervan te investeren in toekomstbestendigheid. Wereldwijd leidden de coronamaatregelen ertoe dat bedrijven hun internationale activiteiten niet snel op gang konden brengen. Dat verminderde de mogelijkheden om bedrijven actief aan te trekken, bijvoorbeeld door deelname aan internationale beurzen en andere internationale contacten. De markt voor dergelijke beurzen en congressen blijft nog onzeker. Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, zijn er kansen voor een opleving in deze markt.


 

De gemeente volgt de ontwikkelingen nauwgezet en heeft in 2022 een aantal extra maatregelen genomen om in te spelen op deze ontwikkelingen:

  • Informeren en faciliteren van ondernemers in Rotterdam: dit gaat in 2022 en 2023 onverminderd door. COVID-19 leidde tot minder relatie-events voor ondernemers dan voorheen. In de herfst van 2022 organiseren de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionarissen een duurzaamheidsevent voor ondernemers op bedrijfsterreinen
  • Onderzoek hoe de gemeente in haar dienstverlening de positieve aspecten kan vasthouden van het gemeentelijke coronaloket tijdens de uitbraak van COVID-19
  • Nieuwe subsidieregeling ‘Aantrekkelijke winkelgebieden’: het college stelt extra geld beschikbaar dat ondernemerscollectieven kunnen inzetten om het eigen winkelgebied te profileren. Deze regeling loopt naast de subsidie voor ondernemersinitiatieven;

Het wegvallen van verschillende incidentele budgetten in de economiebegroting van 2023 en verder betekent dat in de komende jaren programma's en/of subsidies niet doorgezet kunnen worden. Om belanghebbenden hierover tijdig te informeren, voeren we in de zomer en najaar 2022 gesprekken met de betrokken partners in de stad waarmee de bestaande subsidierelatie niet verlengd wordt. Binnen het programma worden er keuzes gemaakt om invulling te geven aan het nieuwe coalitieakkoord ’Eén Stad’

Als uitwerking van de motie Ondernemend Rotterdam wordt er in het najaar van 2022 gewerkt aan een actieprogramma Mkb en ondernemerschap.

Financiële bijstellingen Economische ontwikkeling  (x 1.000)  € 3.075
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen  € 3.075
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma.