Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026

Gelijke kansen

Iedereen in Rotterdam moet de kans krijgen zich te ontwikkelen en zijn of haar dromen na te jagen. Dat begint met het bieden van dezelfde kansen aan alle kinderen, jongeren en studenten om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Rotterdam investeert in kansengelijkheid in het onderwijs, zodat alle jonge Rotterdammers het beste uit zichzelf kunnen halen

Verbetering van de basiskwaliteit van het onderwijs is de meest duurzame en effectieve oplossing om leerachterstanden weg te werken. Bij scholen die dit het hardste nodig hebben, komen er daarom gerichte maatregelen om de onderwijskwaliteit te verhogen. Daarnaast organiseert de gemeente zorg, welzijn, sport en cultuur dichtbij of in de school. Een sterkere ‘schil’ van partners om de school leidt tot beter onderwijs en ontzorgt leraren.

De beschikbaarheid en de kwaliteit van leraren is van essentieel belang. Het lerarentekort staat niet op zichzelf. Er is momenteel sprake van een grote krapte op de hele arbeidsmarkt. De grote tekorten maken het vanzelfsprekend dat de gemeente het lerarentekort blijft aanpakken. Daarbij gaat erom hoe Rotterdam leraren naar de stad kan trekken én in de stad kan houden. De gemeente spant zich in om zij-instromers te werven. Ondanks al deze inspanningen kunnen de gemeente en de schoolbesturen het lerarentekort niet alleen oplossen. Daarom vraagt de gemeente het Rijk om structurele maatregelen.

 

De gemeente voert vanzelfsprekend haar wettelijke taken uit, zoals onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, voor- en vroegschoolse educatie (vve) en de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting investeert de gemeente in een sterk en gevarieerd aanbod aan scholen in de buurt, en in toekomstbestendige schoolgebouwen. 

De gemeente werkt daarnaast aan passende zorg en ondersteuning voor leerlingen, de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, dagprogrammering en veiligheid binnen het onderwijs. Bijzondere aandacht is er voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden in het onderwijs. Ook gaan we het gesprek aan met onze partners om het aantal stage- en studieplekken te vergroten.

De diverse ambities zijn onder voorbehoud van het nieuwe onderwijsbeleid.