Doel: Verhogen kwaliteit onderwijs en bevorderen kansengelijkheid

Wat willen we bereiken?

De gemeente bevordert een hoge kwaliteit van het onderwijs én de kansengelijkheid in het onderwijs. Dat geeft alle Rotterdamse kinderen mogelijkheden om het beste uit zichzelf halen.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Focus op een hogere onderwijskwaliteit en verkleining van schoolverschillen. Over de inzet het schoolontwikkelingsbudget worden elk jaar kwaliteitsafspraken gemaakt met scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Het doel: minder scholen lopen risico op het achterblijven in onderwijsprestatie.
 • Het aanbod aan voorschoolse educatie blijft in stand, ondanks dat het Rijk hiervoor minder geld beschikbaar stelt. Voorschoolse educatie blijft belangrijk om alle kinderen een goede start op de basisschool te laten maken. Verder is er onverminderde inzet op het bereiken en informeren van ouders, om ervoor te zorgen dat peuters zo veel mogelijk naar de voorschool gaan.
 • Beperking van het lerarentekort en de personeelstekorten in de kinderopvang. De gemeente werkt volgens vier actielijnen: 'vergroten instroom', 'beperken uitstroom', 'professionaliseren' en 'anders organiseren'. Hierbij worden maatregelen zo veel mogelijk ingezet waar de tekorten het grootst zijn.
 • Voortzetting dagprogrammering, op basis van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Dagprogrammering (10 uur extra schooltijd) vindt plaats op alle 30 scholen voor primair onderwijs in de Children’s Zone. Buiten de Children’s Zone doen 6 scholen mee. De pilot voor het voortgezet onderwijs wordt in het schooljaar 2022-2023 voortgezet op 8 scholen.
 • Bijzondere aandacht is er voor scholen die ondersteuning nodig hebben. Deze scholen krijgen een sterkere ‘schil’ van partners om de school heen. Hiervoor wordt zorg, welzijn, sport en cultuur dichtbij of in de school georganiseerd.
 • Blijvende investering in het voorkomen van uitval van leerlingen. Voortzetting van het programma Voortijdig Schoolverlaten en bewaking van het regionale verzuimprotocol. Versterking van de ondersteuningstructuur van mbo’s, en preventieve acties om uitval te voorkomen.
 • We blijven inzetten op leerrecht en werken o.a. verder aan de thuiszittersaanpak en het uitrollen van schoolzorgteams over de stad.
 • Leren programmeren is van groot belang om voorbereid op de toekomst te zijn. We bevorderen digitale geletterdheid en mediawijsheid in het primair en voortgezet onderwijs via de dagprogrammering, buitenschoolse programmeerlessen en de IT-campus. Scholen worden toegerust om digitale geletterdheid en mediawijsheid te implementeren.
 • De gemeente maakt zich daarnaast ook hard voor een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt en veiligheid binnen het onderwijs.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Collegetarget schil om school:

In 2026 hebben X aantal basisscholen en voortgezet onderwijs scholen, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen: 

 • Tutoren 
 • Mentoren
 • Schoolzorgteams
 • Preventief Jongerenwerk op school 
 • Slim organiseren met Kunstvakdocenten 
 • Expeditie Digitaal
      volgt volgt volgt volgt

Toelichting indicatoren

Target: Schil op school

De streefwaarden voor het collegetarget worden nader bepaald. De 0-meting is in november beschikbaar, op basis hiervan kan de streefwaarde worden bepaald. De prestatie-indicatoren volgen nadat het nieuwe onderwijsbeleid is vastgesteld.