Voortgang 2022

Ontwikkeling bijstandsvolume

Op het moment van schrijven van de begroting 2023 is er een krappe arbeidsmarkt. Het verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan de gemeente niet zelf oplossen. Wel zorgt de gemeente voor de voorwaarden die het gat tussen vraag en aanbod kleiner kunnen maken. Met partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven richt de gemeente het Rotterdams Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP010) op, zet arbeidsmarktprojecten die aantoonbaar werken door, en zorgt voor verdere ontwikkeling van het leerwerkakkoord (LWA) en het Scholingsfonds. Ook de verdere ontwikkeling van de werkgeversdienstverlening hoort daarbij. Aan uw raad is toegezegd om voor het eind van dit jaar een plan van aanpak voor RAP010 te sturen. Hetzelfde geldt voor de strategiebrief in aanloop naar het nieuwe beleidskader over de uitvoering van de Participatiewet.  In de monitor tweede tertaal 2022 vermelden wij de resultaten van het LWA over het jaar 2021.

De dalende trend van het bijstandsvolume sinds mei 2021 zet ook dit jaar door. Het aantal bijstandsuitkeringen is gedaald van 34.624 begin januari, naar 34.218 eind april tot 33.666 bijstandsuitkeringen eind augustus. We verwachten dan ook de ambitie voor dit jaar (33.375) te behalen.

Financiële bijstellingen Werk en inkomen (x 1.000)  € 1.178
Meer sociaal rechercheurs - € 1.000
Regionaal Bureau Zelfstandigen - € 1.656
Aanpassing omzetdoelstellingen Rotterdam Inclusief - € 2.600
Technische bijstelling BUIG € 14..558
Technische wijzigingen, taakmutaties, kasschuiven en kleine bijstellingen - € 8.124
NB Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma

Rechtmatigheid

Iedereen die recht heeft op een bijstandsuitkering krijgt die ook. Bijstandsfraude wordt aangepakt. De gemeente zet deze collegeperiode extra sociaal rechercheurs in. De kans dat fraude loont, moet zo klein mogelijk zijn. Tegelijk hanteert de gemeente de menselijke maat in de reguliere heronderzoeken. Wie niks verkeerds heeft gedaan, hoeft zich geen verdachte te voelen. De gemeente gaat tijdens elk rechtmatigheidsonderzoek zorgvuldig om met de rechtspositie van de betrokken Rotterdammer. Dit jaar willen we 240 fraudeonderzoeken uitvoeren en verhogen dit ieder jaar tot 850 in 2025.

 

Inzet loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie (LKS) is effectief om meer mensen aan de slag te helpen. Met de subsidie krijgt een werkgever compensatie voor een beperkte arbeidsproductiviteit. Vaker inzetten van deze subsidie biedt meer kwetsbare werkzoekenden een kans op duurzaam werk. Inspanningen richten zich op plaatsing bij zowel bij werkgevers in de stad als bij de gemeentelijke organisatie. Onze ambitie is heel fors: eind 2025 moeten 2.100 Rotterdammers een LKS-baan hebben (eind 2021 waren dat er 928).  Eind augustus hebben 1.128 Rotterdammers een LKS-baan. We liggen daarmee op koers om de doelstelling van dit jaar (1.200) te realiseren. 

 

Monitor tweede tertaal 2022 Werk en Inkomen

Voor meer informatie over de voortgang in het programma Werk en Inkomen wordt verwezen naar de tertaalmonitor die op 18 oktober wordt gepubliceerd.