Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Binnen het taakveld Overige baten en lasten - Beheer Algemene Middelen geeft de gemeente invulling aan een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief. Dit taakveld bevat de Algemene Reserve, bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam, bestemmingsreserve taakmutaties Gemeentefonds, concernbrede stelposten en de post onvoorzien.

Voortgang 2020

Eén van de uitgangspunten van het gevoerde financieel beleid is dat het weerstandsvermogen minimaal 1,0 bedraagt. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Omwille van een sluitend financieel meerjarenbeeld wordt op dit taakveld de toevoegingen danwel onttrekkingen aan de Algemene reserve verwerkt.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Beheer algemene middelenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves000000

Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.8808.578-12.187-12.180-12.180-12.180

Programmalasten 5.880 8.578 -12.187 -12.180 -12.180 -12.180
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.969 4.675 -12.187 -12.180 -12.180 0
Kapitaallasten 8 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.903 3.903 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.880 -8.578 12.187 12.180 12.180 12.180
Saldo voor reserveringen -5.880 -8.578 12.187 12.180 12.180 12.180
Reserves17.700-1.172.692-32.734-25.839-108.327-108.327

Onttrekking reserves 8.614 115.000 143 7.290 -333 -333
Toevoeging reserves 16.500 1.302.881 49.930 50.430 125.294 0
Vrijval reserves 25.586 15.188 17.053 17.300 17.300 17.300
Saldo 11.820 -1.181.271 -20.547 -13.659 -96.147 -96.147

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overige baten en lasten - Beheer algemene middelenBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -290
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -1.180.981
Eigen risicodrager regelingen Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en Ziektewet Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 4.000
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves 226
Sluitpost saldo Algemene Reserve Reserves 109.932
Transactie verkoop aandelen Eneco Groep B.V. Reserves -1.289.713
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -5.425
Begroting na wijzigingen -1.181.271

Toelichting financiële bijstellingen

Eigen risicodrager regelingen Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en Ziektewet
Sinds 1 januari 2020 is de gemeente Rotterdam eigen risicodrager voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Hierdoor daalt de loonsom in 2020 met 0,47% (€ 4 mln). Op concernniveau (taakvelden Overhead-Concernondersteuning en Overige baten en lasten-Van Werk Naar Werk/VOIL) worden budgetten gereserveerd voor een uitvoeringsbureau, verzuimaanpak en uitkeringslasten voor de ZW/WGA. Netto is het effect van dit eigen risicodragerschap financieel positief.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

Vanwege de Verzelfstandiging Sportbedrijf dient de toegekende dekking IFR voor kapitaallasten anders verwerkt te worden. Op grond daarvan is de beoogde onttrekking omgezet in een lagere toevoeging aan het IFR.

 

Sluitpost saldo Algemene Reserve
Voor een sluitende meerjarenbegroting wordt het geraamde saldo verrekend met de Algemene reserve.

 

Transactie verkoop aandelen Eneco Groep B.V.
Op 25 maart 2020 zijn de aandelen van Eneco Groep B.V. verkocht aan Mitsubishi Corporation, Chubu Electric power Co. De verkoop is goedgekeurd door de 44 gemeenteraden die aandeelhouder waren van Eneco. Voor de gemeente Rotterdam met een aandeel van 31,69% betekent dit een opbrengst van € 1,3 miljard. Tegelijkertijd wordt voorgesteld om een voorlopige reserve (Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco) te vormen ter hoogte van € 1,3 miljard. Nadere verdeling van deze Eneco-middelen vindt in een later stadium plaats.

 

Technische wijzigingen
Sinds 1 januari 2020 is de gemeente Rotterdam eigen risicodrager voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Hierdoor daalt de loonsom in 2020 met 0,47%. Daarnaast zijn er enkele andere wijzigingen aangebracht, zoals stijgende werkgeverspremies in 2020. Het totale effect van de wijzigingen is dat de index personeel in 2020 met 0,63% (€ 5,4 mln) neerwaarts is bijgesteld. Dit is verwerkt bij de diverse taakvelden.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Beleidskaders

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de Algemene Reserve, bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam, bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds, concernbrede stelposten en de post onvoorzien.

De Algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, dat middelen omvat die de gemeente vrij kan inzetten om het begrotingsbeeld sluitend te houden en om onvoorziene financiële risico’s af te dekken. Het onderdeel Reserves bevat het meerjarig verloop van deze reserve.

In het coalitieakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat er gestuurd wordt op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0. Daarbij is het weerstandsvermogen geënt op de financiële risico’s. Verwezen wordt naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het IFR (Investeringsfonds Rotterdam) is een bestemmingsreserve. De gelden in deze reserve zijn bedoeld om in het kader van de meerjarige investeringsplanning concernbrede investeringsprojecten te kunnen dekken.

Het BBV schrijft voor dat de begroting een post onvoorzien bevat, zonder hiervoor een maximale of minimale hoogte voor te schrijven. Rotterdam heeft in 2017 de hoogte van dit bedrag structureel begroot op € 600. Dit komt neer op € 1,00 per inwoner.