Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

Jongerenloket: Het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben.

Jongerenloket: wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

Voortgang 2020

Prestatie010

In deze collegeperiode komt de werkzoekende nog meer centraal te staan en leggen we de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling van werkzoekenden.

Door middel van passende dienstverlenging op maat, aangevuld met een re-integratietraject waar
mogelijk, proberen we voor deze werkzoekenden de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Circa 9.000 werkzoekenden, waarbij de verwachting is dat zij arbeidspotentie hebben, krijgen vanuit één vast contactpersoon intensieve begeleiding.

Onze ambitie is om jaarlijks 1.000 werkzoekenden de stap naar een re-integratietraject te laten maken of direct uit te laten stromen uit de uitkering. In 2019 is dit gelukt. Vorig jaar hebben 743 werkzoekenden de stap gezet richting re-integratietrajecten bij domein Werk om aldaar hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en waar mogelijk de stap te zetten naar een betaalde baan. Daarnaast hebben 276 werkzoekenden vorig jaar vanuit hun Prestatie010 de directe stap naar betaald werk gezet.

Dit jaar onderhouden we nog steeds intensief contact met de 9.000 meest kansrijke werkzoekenden van de doelgroep Prestatie010. Ook tijdens de coronacrisis gaat de dienstverlening door, veelal telefonisch en digitaal. Daarnaast nemen we extra stappen voor werkzoekenden ouder dan 60 jaar. Deze werkzoekenden kampen vaak met eenzaamheidsgevoelens, vandaar dat we hen tijdens de coronacrisis vaker bellen om te vragen hoe het met hen gaat en of we hen ergens bij kunnen helpen. Helaas zijn voor veel werkzoekenden activiteiten in het kader van Prestatie010, zoals vrijwilligerswerk en taalcursussen nu gestaakt. Dit heeft invloed op de ambitie van de gemeente om werkzoekenden door te leiden naar re-integratie bij domein Werk of direct naar betaalde arbeid.

 

Jongerenloket

De coronacrisis heeft grote impact op de dienstverlening van het Jongerenloket. Tot maart lagen we op koers de ambitie van 1.950 jongeren in de bijstand waar te maken. Het percentage <27 jaar in het bestand buig is binnen enkele weken opgelopen van 5,5% naar 6,6%. Het percentage blijft naar verwachting de komende maanden groeien. Op dit moment maakt de groep <27 jaar  25-30% van de nieuwe instroom uit.

Terwijl de afgelopen jaren de instroom van het Jongerenloket steeds complexer werd, stroomt er nu ook een aantal jongeren in met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt.

De uitstroom van jongeren uit de bijstand is vanaf maart gehalveerd. Het is onzeker hoe de arbeidsmarkt voor jongeren zich de komende periode gaat ontwikkelen. Het Jongerenloket monitort de ontwikkelingen op de voet en past indien nodig haar dienstverlening en ambities aan op de nieuwe omstandigheden.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Prestatie010: Iedere stap telt

Jongerenloket

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Ambitie ‘Iedere stap telt’. Aantal werkzoekenden vanuit doelgroep Prestatie010 doorgestroomd naar domein Werk of direct naar een betaalde baan. Streefwaarde n.v.t. 1.000 1.000 1.000 1.000  
Realisatie n.v.t. 1.019        
Jongerenloket. Aantal jongeren in de bijstand (incl. statushouders) Streefwaarde 2.550 2.200 2.200 2.080 2.080  
Realisatie 2.235 2.037        
Jongerenloket. Aantal jonge statushouders in de bijstand Streefwaarde 620 585 545 501 501  
Realisatie 630 468        
Jongerenloket. Aantal jongeren uitstroom Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150  
Realisatie 1.557 1.345        
 
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Jongerenloket. % jongeren binnen 2 weken intake gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 90% 100%        
Jongerenloket. % jonge statushouders binnen 3 weken een gesprek Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 100% 100%        

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.3552.1921.5861.5861.5861.586

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.344 2.168 1.518 1.518 1.518 1.518
Overige opbrengsten derden 11 24 68 68 68 68
Lasten exclusief reserves17.50820.85518.99518.93116.58116.581

Apparaatslasten 15.893 15.472 14.969 14.903 13.054 13.054
Inhuur 2.505 1.787 2.493 2.493 1.863 0
Overige apparaatslasten 459 406 317 317 783 0
Personeel 12.929 13.279 12.159 12.093 10.408 0
Intern resultaat 52 22 43 43 43 43
Intern resultaat 52 22 43 43 43 0
Programmalasten 1.563 5.361 3.983 3.985 3.485 3.485
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 934 5.334 3.956 3.958 3.458 0
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen -18 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 646 27 27 27 27 0
Saldo voor vpb en reserveringen -15.152 -18.663 -17.410 -17.345 -14.995 -14.995
Saldo voor reserveringen -15.152 -18.663 -17.410 -17.345 -14.995 -14.995
Reserves2000-7002.00000

Onttrekking reserves 200 0 2.000 2.000 0 0
Toevoeging reserves 0 0 2.700 0 0 0
Saldo -14.952 -18.663 -18.110 -15.345 -14.995 -14.995

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Arbeidsparticipatie - MaatschappelijkBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -20.300
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 1.636
Extra inkomensconsulenten vanwege groei bijstandsvolume in 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -442
Tijdelijk wegvallen ESF-inkomsten Jongerenloket Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.350
Regio Deal Rotterdam Zuid Taakmutaties 3.300
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 128
Begroting na wijzigingen -18.663

Toelichting financiële bijstellingen

Extra inkomensconsulenten vanwege groei bijstandsvolume in 2020

De uitbraak van de coronapandemie en de daarop volgende contactbeperkende maatregelen hebben geleid tot een trendbreuk in het aantal bijstandsuitkeringen. Waar de personele capaciteit voor dit jaar was ingericht op een verdere daling naar 32.000 uitkeringen eind 2020, is het aantal bijstandsuitkeringen sinds medio maart snel gaan stijgen. Op basis van de huidige inzichten gaan we uit van een stijging naar 38.700 uitkeringen eind dit jaar. Voor het bieden van inkomenszekerheid aan deze nieuwe werk-zoekenden is extra personeel nodig. Omdat de diepte en duur van deze crisis nog zeer onzeker is, zal hiervoor veelal extern worden ingehuurd. Gebruik makend van de Berenschotnormering, bedragen de extra arbeidskosten voor dit taakveld € 442.

 

Tijdelijk wegvallen ESF-inkomsten Jongerenloket

Betreft het opvangen van wegvallende baten door uitblijven van Europese subsidie in 2020 van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De verwachting is dat de inkomsten vanuit deze ESF-subsidie vanaf het tweede halfjaar 2021 weer beschikbaar zijn. Dit zal wel op een lager niveau zijn dan bij de vorige EU-begrotingsronde. Het geld is bedoeld voor de uitvoering van wettelijke taken van de gemeente in het kader van de participatiewet (jongeren <27). Het bedrag is noodzakelijk om ons uitvoeringsapparaat op peil te houden.

 

Regio Deal Rotterdam Zuid
In 2019 is door het Rijk aangegeven dat de ter beschikking gestelde middelen voor de Regio Deal Rotterdam Zuid niet meer via het Gemeentefonds worden uitbetaald, maar via een specifieke uitkering. Dit betekent dat de baten niet meer op het programma Algemene middelen worden begroot, maar op de programma’s waar ook de uitgaven plaatsvinden. De hieraan gekoppelde reservemutaties op de bestemmingsreserve Regio deal werk zijn teruggedraaid.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De wijziging heeft voor het grootste deel te maken met een andere toewijzing van personeel aan taakvelden. Dit heeft geleid tot een daling van het budget op dit taakveld met € 128.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering op grond van de Participatiewet en die geen
re-integratievoorziening krijgen aangeboden, leveren een tegenprestatie naar vermogen. De tegenprestatie is deze collegeperiode doorgezet in een vernieuwde aanpak onder de naam Prestatie010, waarbij iedereen meedoet naar vermogen. Door de actieve inzet van werkzoekenden die een tegenprestatie doen, dragen zij bij aan de stad, kunnen beter participeren en verkleinen zij de afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met werkzoekenden zetten we stappen in de persoonlijke ontwikkeling. Iedere stap telt!

Het Jongerenloket adviseert en ondersteunt jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid. Het Jongerenloket richt zich op Rotterdamse jongeren die veelal een opeenstapeling aan problemen kennen. Zij krijgen advies en ondersteuning op weg naar een zo groot mogelijke sociale en economische zelfstandigheid, zodat zij weer meedoen en actief deel uitmaken van de maatschappij.