Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

Voortgang 2020

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Het taakveld Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid onder programma Openbare orde en veiligheid is overgeheveld naar programma Verkeer en vervoer (€ 6,8 mln). Door recente uitbreiding van taken op het gebied van verkeersregie en het toenemend belang hiervan voor de stad past dit taakveld beter bij de programmadoelstellingen van het programma Verkeer en vervoer.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves4900000

Bijdragen rijk en medeoverheden 49 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.56506.8946.4996.4996.499

Apparaatslasten 5.500 0 6.894 6.499 6.499 6.499
Inhuur 1.218 0 612 612 612 0
Overige apparaatslasten 97 0 132 132 132 0
Personeel 4.185 0 6.150 5.755 5.755 0
Intern resultaat 20 0 0 0 0 0
Intern resultaat 20 0 0 0 0 0
Programmalasten 46 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 46 0 -29 -78 -127 0
Kapitaallasten 0 0 29 78 127 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.515 0 -6.894 -6.499 -6.499 -6.499
Saldo voor reserveringen -5.515 0 -6.894 -6.499 -6.499 -6.499
Saldo -5.515 0 -6.894 -6.499 -6.499 -6.499

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Verkeer en vervoer - BereikbaarheidBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -6.802
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 6.802
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 6.802
Begroting na wijzigingen 0

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
Deze wijziging betreft de overheveling van dit taakveld (€ 6,8 mln) naar programma Verkeer en vervoer, zie voor een uitgebreide toelichting Samenvatting bijstellingen.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.

Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.