Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.

Voortgang 2020

Bij Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves85.97986.82285.05884.80985.14885.148

Apparaatslasten 85.979 86.822 85.058 84.809 85.148 85.148
Inhuur 848 92 148 148 148 0
Overige apparaatslasten 3.536 2.809 1.978 1.857 2.196 0
Personeel 81.595 83.920 82.932 82.804 82.804 0
Intern resultaat -11 0 0 0 0 0
Intern resultaat -11 0 0 0 0 0
Programmalasten 11 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 139 0 0 0 0 0
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten -128 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -85.979 -86.822 -85.058 -84.809 -85.148 -85.148
Saldo voor reserveringen -85.979 -86.822 -85.058 -84.809 -85.148 -85.148
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -85.979 -86.822 -85.058 -84.809 -85.148 -85.148

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overhead - ClusterondersteuningBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -85.231
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -1.590
Basisregistratie wettelijke dienstverlening Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -9
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -1.581
Begroting na wijzigingen -86.822

Toelichting financiële bijstellingen

Basisregistratie wettelijke dienstverlening
In taakveld Burgerzaken (Programma Bestuur en dienstverlening) is een onvermijdelijke ramingsbijstelling opgenomen in het kader van de Basisregistratie wettelijke dienstverlening. Een deel van de totale bijstelling wordt toegerekend aan het taakveld Clusterondersteuning (- € 9).

 

Technische wijzigingen
In taakveld Overhead - Clusterondersteuning zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijzigingen is het effect op het saldo weergegeven. De wijzigingen zijn BBV technisch van aard: Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstelling bestaat uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead (- € 1,6 mln).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)