Overige baten en lasten - Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. De gemeente houdt op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen, een groot deel van deze risico’s in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.

Voortgang 2020

Voor Verzekeringen zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - VerzekeringRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves3.8813.2453.2453.2453.2453.245

Bijdragen rijk en medeoverheden 18 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3.186 3.245 3.245 3.245 3.245 3.245
Overige baten 677 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves5.0215.0145.0185.0185.0185.018

Apparaatslasten 673 686 690 690 690 690
Inhuur 10 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 5 15 14 14 14 0
Personeel 658 671 675 675 675 0
Intern resultaat -3.969 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672
Intern resultaat -3.969 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672 0
Programmalasten 8.316 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.245 8.000 8.000 8.000 8.000 0
Overige programmalasten 3.071 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.140 -1.769 -1.773 -1.773 -1.773 -1.773
Saldo voor reserveringen -1.140 -1.769 -1.773 -1.773 -1.773 -1.773
Saldo -1.140 -1.769 -1.773 -1.773 -1.773 -1.773

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overige baten en lasten - VerzekeringBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -1.772
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 4
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 4
Begroting na wijzigingen -1.769

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In het taakveld Overige baten en lasten - Verzekering is er een technische wijziging geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De wijziging is de verwerking van de indexatie: de indexatie van de loonkosten voor het jaar 2020 is door het aanpassen van werkgeverslasten, eigen risico Ziektewet (ZW) én Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) geactualiseerd (€ 4). Nadere informatie is opgenomen bij Financiën onder Grondslagen.