Stedelijke inrichting en ontwikkeling

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990.

Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%.

Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd en 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid.

20 hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018.

Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen.

TAAKVELD 1

Beheer overige gebouwen en gronden

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen.

Goed rentmeesterschap uitoefenen.

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed.

TAAKVELD 2

Cultureel erfgoed - Monumenten

In dit taakveld zijn de werkzaamheden ondergebracht die te maken hebben met de beschermde monumenten, de stadsgezichten en overige objecten met cultuurhistorische waarde. De thematische Erfgoedagenda Rotterdam is gericht op zowel bescherming en instandhouding als ook op het ontwikkelen van kennis en het beschikbaar stellen daarvan door onder meer cultuurhistorisch onderzoek, publicatie en publieksactiviteiten.

TAAKVELD 3

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaat adaptieve deltastad.

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving.

Dit taakveld bevat de activiteiten voor bescherming en verbetering van het milieu waaronder de energietransitie en het verbeteren van de luchtkwaliteit, de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer, de beheersing van geluidhinder, de bescherming tegen straling en het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven.

TAAKVELD 5

Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.

Zorgen voor de Implementatie van de Omgevingswet.

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad.

TAAKVELD 6

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden.

TAAKVELD 7

Wonen en bouwen

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus.

Woningvoorraad met toekomstwaarde.

Basis op orde.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Hernieuwbare elektriciteit % Streefwaarde N.v.t. RWS
Realisatie 15,9 (2017)
Gemiddelde WOZ-waarde Duizend euro Streefwaarde N.v.t. CBS
  Realisatie 166 (2018)
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Streefwaarde N.v.t. Basisregistratie adressen en gebouwen
Realisatie 2,4 (2016)
Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64) % Streefwaarde N.v.t. CBS
Realisatie 58,4% (2019)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkelingRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves317.213265.202220.302204.858193.497193.497

Bijdragen rijk en medeoverheden 18.910 20.929 3.549 2.694 2.694 2.694
Financieringsbaten 248 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 304.504 259.892 210.004 204.222 189.196 189.196
Overige baten -6.448 -15.619 6.750 -2.057 1.607 1.607
Lasten exclusief reserves333.991427.352335.499293.999242.080242.080

Apparaatslasten 127.255 130.868 130.675 129.911 135.258 135.258
Inhuur 23.705 15.887 16.012 15.248 20.841 20.841
Overige apparaatslasten 2.849 2.856 2.730 2.730 2.729 2.729
Personeel 100.701 112.124 111.933 111.933 111.688 111.688
Intern resultaat -133.248 -128.466 -123.277 -127.655 -132.320 -132.320
Intern resultaat -133.248 -128.466 -123.277 -127.655 -132.320 -132.320
Programmalasten 339.984 424.949 328.102 291.743 239.142 239.142
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 188.090 268.483 193.832 152.874 96.073 96.073
Kapitaallasten 98.889 100.213 91.145 97.464 103.844 103.844
Overige programmalasten 21.093 16.690 18.844 19.071 19.055 19.055
Subsidies en inkomensoverdrachten 31.912 39.564 24.280 22.334 20.170 20.170
Saldo voor vpb en reserveringen -16.778 -162.149 -115.197 -89.141 -48.583 -48.583
Saldo voor reserveringen -16.778 -162.149 -115.197 -89.141 -48.583 -48.583
Reserves20.00994.29365.93753.16925.11225.112

Onttrekking reserves 50.047 111.548 81.637 56.869 25.312 25.312
Toevoeging reserves 72.451 43.669 16.860 7.570 200 200
Vrijval reserves 42.413 26.413 1.160 3.870 0 0
Saldo 3.232 -67.857 -49.261 -35.972 -23.471 -23.471

Bijstellingen per programma naar taakvelden

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Stedelijke inrichting en ontwikkeling3.84426%
Beheer overige gebouwen en gronden -7.408 26%
Cultureel erfgoed - Monumenten 77 12%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -195 14%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -1.885 5%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap -909 15%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -73 1%
Wonen en bouwen 14.237 29%
Beheer overige gebouwen en gronden -7.408 26%
Cultureel erfgoed - Monumenten 77 12%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -195 14%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -1.885 5%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap -909 15%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -73 1%
Wonen en bouwen 14.237 29%

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. We bouwen kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige woningen voor elke portemonnee, waarbij huizen voor de middeninkomens prioriteit hebben. Door de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en kantoren en winkels te transformeren tot woningen, kunnen ook meer mensen een fijne woonplek in Rotterdam vinden.

Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond.

De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. We koppelen de bouwopgave van nu aan de lange termijn ontwikkeling van de stad. Onder andere de klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een transitie hoe we de stad inrichten en ontwikkelen.

De gemeente werkt hieraan door zich in te zetten voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Daarvoor werken we aan belangrijke overeenkomsten, zoals het Klimaat- en energieakkoord. En werken we aan lange termijn visies en kaders die terug gaan komen in de omgevingswet en omgevingsvisie die nu ontwikkeld worden. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.

Door bovenstaande inzet te combineren met de sociale en economische context wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties en de systemen in de stad.

Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen. Bewoners en ondernemers dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.