Cultureel erfgoed - Monumenten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van drie hoofdthema’s: Bescherming en instandhouding, Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. De thema's zijn samengebracht in de Erfgoedagenda Rotterdam.

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.

Voortgang 2020

In 2020 wordt verder gewerkt met de Rotterdamse Erfgoedagenda 2017-2020. De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. De Erfgoedagenda, zet de koers uit en schetst de concrete activiteiten rond het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed van Rotterdam. Naast de vergunningverlening betreft dit projecten die direct verbonden zijn met de bescherming en instandhouding van erfgoed. In 2020 is nader onderzoek uitgevoerd naar religieus erfgoed en wordt er gewerkt aan een kerkenvisie voor de stad. In dit jaar wordt ook een start gemaakt met cultuurhistorisch onderzoek naar schoolgebouwen in Rotterdam. Eind  2019 is de motie ‘Versnelde toekomst voor erfgoed’ die met algemene stemmen aangenomen. In de motie is gevraagd naar een versnelling van het aanwijzen van gemeentelijke monumenten vanuit de bestaande groslijst. In 2020 wordt het eerste deel van deze werkzaamheden uitgevoerd.

Wat willen we bereiken

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren van de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Wat gaan we daar voor doen

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren van de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - MonumentenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves000000

Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves638577652651651651

Intern resultaat 326 345 269 268 268 268
Intern resultaat 326 345 269 268 268 0
Programmalasten 312 231 382 382 382 382
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 230 114 265 265 265 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 82 118 117 117 117 0
Saldo voor vpb en reserveringen -638 -577 -652 -651 -651 -651
Saldo voor reserveringen -638 -577 -652 -651 -651 -651
Saldo -638 -577 -652 -651 -651 -651

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Cultureel erfgoed - MonumentenBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -654
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 77
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 77
Begroting na wijzigingen -577

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

Op taakveld Cultureel erfgoed - Monumenten zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest (€ 77).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdam staat internationaal bekend als stad van moderne architectuur. Daarnaast heeft de stad inmiddels ook een volwassen monumententraditie. Het erfgoed vertelt het verhaal van Rotterdam. In Rotterdam zijn verschillende monumenten. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, UNESCO Werelderfgoed, beeldbepalende panden en beschermd stadsgezichten.

De cultuurhistorische verantwoordelijkheid van de gemeente heeft een basis in de wettelijke taken in het kader van de vergunningverlening en de instandhouding van monumenten en beschermde stadsgezichten en het sinds 1986 bestaande Rotterdamse monumentenbeleid.

De gemeente zorgt voor een aantrekkelijke woon-, leef- en verblijfsomgeving door behoud, beheer en ontwikkeling van gebouwd cultureel erfgoed (monumentenbeleid).

In december 2016 is door het college de ‘Erfgoedagenda Rotterdam 2017 – 2020’ vastgesteld. Hierin worden de ambities en activiteiten rond het gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch waardevolle erfgoed van Rotterdam tot 2020 beschreven en voorzien van een planning. De Erfgoedagenda wordt elke vier jaar geactualiseerd, verbreed en vernieuwd. De Erfgoedagenda Rotterdam 2017-2020 vormt de basis voor de invulling van het monumentenbeleid voor de komende jaren. De activiteiten zijn gericht op de invulling van wettelijke taken vanuit de Wabo, Erfgoedwet en Monumentenverordening Rotterdam (thema: Bescherming en instandhouding, aangevuld met specifieke activiteiten binnen de thema’s Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. Ieder jaar wordt de gemeenteraad inhoudelijk gerapporteerd via het college van B en W.