Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

Voortgang 2020

Op 10 december 2019 heeft het college de nota "Betaald parkeren in Rotterdam" vastgesteld. De nota is besproken in de raadsvergadering van 20 februari 2020.  Deze nota is een verdere aanscherping van het beleid, met name op het gebied van straatparkeren, zoals vastgelegd in het Parkeerplan 2016-2018 "Parkeren in beweging". In de nota is een pakket van maatregelen opgenomen dat de komende periode zal worden uitgevoerd met als doel een betere balans te realiseren tussen de verschillende claims op de openbare ruimte.

Per 1 januari 2020 is, als uitwerking van de motie “Parkeren Noordereiland”, betaald parkeren ingevoerd op het Noordereiland (Feijenoord).

Per 1 januari 2020 is de zogenaamde Centrumring ingevoerd met een hoger parkeertarief voor bezoekers. Doel is het tegengaan van oneigenlijk hoge parkeerdruk in de wijken grenzend aan het Centrum, een beter gebruik van de openbare parkeergarages en een beter gebruik van openbaar vervoer en de fiets.

Op 22 februari 2020 is begonnen met een proef inzake parkeerduurbeperking op de Veranda (IJsselmonde) tijdens wedstrijden/evenementen in Stadion Feijenoord (de Kuip). De maximale parkeerduur voor bezoekers bedraagt op dagen met wedstrijden/evenementen 90 minuten, met als doel een andere mobiliteitskeuze van bezoekers van het stadion. Als gevolg van de coronacrisis is de pilot tussentijds stopgezet en zal deze worden vervolgd bij de herstart van wedstrijden en evenementen in het stadion.

Per 2 maart 2020 is betaald parkeren ingevoerd in West-Carnisse (Charlois).

Op 31 maart 2020 heeft het college besloten per 1 juli 2020 betaald parkeren in te voeren in de wijk Feijenoord (Feijenoord).

Deze maatregelen op het gebied van straatparkeren moeten worden bezien in samenhang met maatregelen binnen het taakveld Parkeren (parkeergarages, P+R en fietsparkeren). Doelstelling is een verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in parkeergarages en op P+R en stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fiets.
 

Gezien de in 2019 gerealiseerde parkeeropbrengsten hoger zijn dan de begroting 2020 zou de begroting naar hetzelfde niveau dienen te worden aangepast. Door de coronamaatregelen lopen de opbrengsten kort parkeren op straat echter zodanig sterk terug dat een bijstelling naar beneden wordt voorgesteld (zie financiële toelichting).

 

Wat willen we bereiken

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Betalingsgraad Streefwaarde 86% 87% 88% 89% 90% 91%
Realisatie 86% 87%        
Beschikbaarheid parkeerautomaten* Streefwaarde 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%
Realisatie 99,7% 99,7%        
* Dit is gebaseerd op de SLA met onze leveranciers

Toelichting indicatoren

De jaarlijkse stijging van de betalingsgraad is het gevolg van de doorontwikkeling van de fiscale parkeercontrole door meer data- en informatiegestuurd te werken en gebruik te maken van omgevingsbeelden ("handhaven op afstand").

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten ParkeerbelastingRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves103.135105.607105.555105.431105.431105.431

Bijdragen rijk en medeoverheden 82 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 103.042 105.607 105.555 105.431 105.431 105.431
Overige baten 11 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves25.94923.50722.81322.64322.64422.644

Apparaatslasten 7.035 6.592 6.986 6.943 6.944 6.944
Inhuur 443 63 96 96 96 0
Overige apparaatslasten 326 266 -20 -44 -43 0
Personeel 6.266 6.263 6.909 6.891 6.891 0
Intern resultaat 12.292 11.735 11.669 11.669 11.669 11.669
Intern resultaat 12.292 11.735 11.669 11.669 11.669 0
Programmalasten 6.622 5.180 4.158 4.031 4.031 4.031
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.288 3.617 2.521 2.441 2.444 0
Kapitaallasten 2.566 103 177 130 127 0
Overige programmalasten 1.763 1.460 1.460 1.460 1.460 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 5 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 77.186 82.100 82.742 82.788 82.786 82.786
Saldo voor reserveringen 77.186 82.100 82.742 82.788 82.786 82.786
Saldo 77.186 82.100 82.742 82.788 82.786 82.786

Financiële bijstellingen

Bijstellingen ParkeerbelastingBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 82.702
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -602
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Lagere parkeeropbrengsten door Corona Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.336
Uitbreidingen betaald parkeren Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 734
Begroting na wijzigingen 82.100

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling, omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Lagere parkeeropbrengsten door Corona
Door de coronamaatregelen vallen de opbrengsten kort parkeren op straat lager uit. De aanpassing van de begroting is gebaseerd op de door de regering genomen maatregelen tot 1 juni. Bij de tweede herziening van de begroting zal op basis van de dan bekende ontwikkelingen, worden beoordeeld of een verdere bijstelling nodig is.


Uitbreiding betaald parkeren
Het gebied betaald parkeren is uitgebreid met Noordereiland per 1 januari, West-Carnisse per 2 maart en Feijenoord per 1 juli. Vanwege de onzekerheid van de effecten van de coronamaatregelen op de hoogte van de parkeeropbrengsten, wordt voorlopig voorzichtigheidshalve de verhoging van de opbrengsten gelijkgesteld aan de verhoging van de uitvoeringskosten die samenhangen met deze uitbreidingen. In de 2e herziening zal bezien worden of nog een verdere bijstelling van de opbrengsten benodigd is.

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Overheveling van € 890 budget naar programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling:  Het college heeft bij de Voorjaarsnota 2019 structureel € 1 mln budget toegevoegd aan het programma Verkeer en vervoer voor maatregelen op parkeren. Enerzijds ten behoeve van het ‘bevriezen’ (niet indexeren) van de tarieven van parkeervergunningen, anderzijds voor het vergroenen van de buitenruimte. Voor het vergroenen van buitenruimte worden er in 2020 projecten uitgevoerd die ten laste komen van het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling

  • Overheveling van  budget van taakveld Parkeren naar taakveld Parkeerbelasting ter dekking van intern doorbelaste kosten bij het taakveld Parkeerbelasting (-€ 874)

  • Correctie voor doorbelasting overhead van projecten naar programma Overhead (€ 289)

  • Verwerking aandeel van Parkeren in de herverdeling concern opgaven van Stadsbeheer (€ 283)

  • Diverse kleinere wijzigingen op apparaatslasten (€ 146)

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoren:

  • heffing en invordering
  • opbrengsten parkeerfaciliteiten
  • opbrengsten boetes

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerpolitie. Deze valt onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid