Jonge Rotterdammers groeien veilig, gezond en kansrijk op.

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen.

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij.

Voortgang 2020

Het eerste beeld is dat er als gevolg van de coronacrisis minder vraag is naar Jeugdhulp. Specifieke gegevens over aantallen en soorten jeugdhulp worden komende periode in kaart gebracht. In samenwerking met de zorgaanbieders zijn we bezig vast te stellen hoeveel ambulante cliënten in perceel B geregistreerd staan. Het college komt zo snel mogelijk met een definitief, onderbouwd cijfer. Gezien de bestaande wachttijden wordt niet verwacht dat het aantal cliënten de komende periode zal dalen. Waar mogelijk zoeken aanbieders naar nieuwe manieren om jeugdhulp in te zetten.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Effectieve en efficiënte Jeugdhulp met aandacht voor wachttijden binnen de gestelde normen

Passende Jeugdhulp voor Rotterdamse jeugdigen en gezinnen dichtbij

Effectindicatoren 201820192020202120222023
*Collegetarget 9: Van 2018 naar 2021 wordt ingezet op een daling van 10% jeugdigen in instellingen Streefwaarde 225 218 210 203    
Realisatie 225 Nog niet bekend        
Daling aantal jongeren met jeugdbeschermings-maatregel OTS Streefwaarde 1.333 1.305 1.285 1.262 1.248  
Realisatie 1.285 1.204        
Daling verblijfsduur jeugdigen in gesloten jeugdzorg (in maanden) Streefwaarde < 8 7 7 6 6  
Realisatie            
Daling aantal delicten gepleegd door R’damse jeugdigen per 1.000 inwoners Streefwaarde 19 18 17 16 15  
Realisatie 19          
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Terugbrengen wachttijden jeugdbescherming (bij toewijzing casusregie aan jeugdbescherming binnen 5 werkdagen face-to-face contact)** Streefwaarde 50% 75% 90% 95% 95%  
Realisatie 53% 24%        
Doorlooptijden verminderen crisishulp: residentiele plaatsingen terugbrengen naar de vastgestelde norm van gemiddeld 4 weken Streefwaarde 8-10 wkn 5-7 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn 0-4 wkn  
Realisatie 8,5 wkn          
Verminderen totale duur ondertoezichtstelling (OTS) (in maanden) Streefwaarde 27,6 27,4 27,2 27,0 26,8  
Realisatie 20,04 22,5        

Toelichting indicatoren

**  2020 - De indicator terugdringen wachttijden jeugdbescherming is de verwachting dat het resultaat niet wordt gehaald. Dit heeft onder ander te maken met de interne organisatie (onder ander registratie discipline) en lastigheden die er zijn om de capaciteit op orde te krijgen door een complexe arbeidsmarkt.

2020 - T.a.v de andere indicatoren zijn er geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Geëscaleerde zorg 18-Realisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves1.9793.0761.5671.5671.5671.567

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.979 3.076 1.567 1.567 1.567 1.567
Lasten exclusief reserves120.077126.838109.681109.676109.350109.350

Apparaatslasten 1.831 1.852 2.452 2.447 2.122 2.122
Inhuur 261 616 389 389 245 0
Overige apparaatslasten 34 9 25 25 131 0
Personeel 1.536 1.227 2.039 2.034 1.746 0
Intern resultaat 64 0 0 0 0 0
Intern resultaat 64 0 0 0 0 0
Programmalasten 118.182 124.986 107.229 107.229 107.229 107.229
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9 7 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 118.173 124.978 107.229 107.229 107.229 0
Saldo voor vpb en reserveringen -118.099 -123.762 -108.113 -108.109 -107.783 -107.783
Saldo voor reserveringen -118.099 -123.762 -108.113 -108.109 -107.783 -107.783
Reserves-8.30911.1350000

Onttrekking reserves 14.291 11.135 0 0 0 0
Toevoeging reserves 22.600 0 0 0 0 0
Saldo -126.408 -112.627 -108.113 -108.109 -107.783 -107.783

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Geëscaleerde zorg 18-Begroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -108.122
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -4.505
Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond transformatiefonds 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -104
Stijgende zorgvraag Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -5.106
Verhoging bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond voor uitvoeringsorganisatie 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 705
Begroting na wijzigingen -112.627

Toelichting financiële bijstellingen

Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond transformatiefonds 2020

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, heeft de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) van het Rijk geld ontvangen. De gemeente Rotterdam heeft van de GR JR voor dit doel € 1,5 mln ontvangen. Dit wordt voor een groot deel besteed aan twee teams Specifiek Ambulant Netwerk, één op de Zuidoever (al in 2019 gestart) en één op de Noordoever.
De lasten worden gedekt uit de bijdrage GR JR. Het verschil op dit taakveld wordt met taakveld maatwerkdienstverlening 18- gecompenseerd.


Stijgende zorgvraag
Met de groei van Rotterdamse bevolking en de toenemende vergrijzing stijgt ook de vraag naar zorg. Dit werkt door in de accressen die het Rijk jaarlijks ter beschikking stelt. De gemeente stelt voor 2020 in totaal € 32,3 mln beschikbaar om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. De € 32,3 mln wordt verdeeld over verschillende programma’s en taakvelden. Voor het taakveld Geëscaleerde zorg 18- komt er € 5,1 mln bij.

 

Verhoging bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond voor uitvoeringsorganisatie 2020

De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond heeft haar bijdrage voor de uitvoeringsorganisatie met € 1,5 mln verhoogd. Lasten en baten nemen met hetzelfde bedrag toe.

 

Technische wijzigingen

In taakveld geëscaleerde zorg 18- zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De wijzigingen zijn:

  • Wijzigingen in personeel - verdelen van vaste formatie in een team jeugdhulp lokaal en een team jeugdhulp regionaal - hebben geleid tot een verschuiving tussen taakveld maatwerkdienstverlening 18- en taakveld geëscaleerde zorg 18- (€ 754).
  • Diverse "kleine technische wijzigingen" (-€ 49).

De wijziging heeft voor het grootste deel te maken met wijzigingen in personeel - verdelen van vaste formatie in een team jeugdhulp lokaal en een team jeugdhulp regionaal; dit heeft geleid tot verschuiving tussen taakveld maatwerkdienstverlening 18- en taakveld geëscaleerde zorg 18-.

Omschrijving taakveld

Binnen het taakveld Geëscaleerde zorg 18- gaat het om situaties waarbij de sociale en/of fysieke veiligheid van een jeugdige in het geding kan zijn. In die gevallen kan het nodig zijn effectieve en efficiënte jeugdhulp te bieden en/of samenhangende hulp te organiseren rond de jeugdige en/of het gezin. In sommige situaties is het zelfs noodzakelijk dat de jeugdige naar een residentieel verblijf (24-uurs verblijf + jeugdhulp) gaat.

Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen worden uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband Jeugdhulp Rijnmond. Het gaat dan om o.a. Jeugdbescherming, Veilig Thuis, crisishulp, gesloten Jeugdzorg, jeugd-GGZ.