Maatwerkdienstverlening 18-

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Versterken van next skills en jong leiderschap.

Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant).

Wijkprogrammering is meer en meer sturend voor samenwerking en maatwerk in wijknetwerken.

Voortgang 2020

  • Versterken van next skills en jong leiderschap: de stijgende lijn van investeringen in de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren in de stad wordt in 2020 minstens op hetzelfde niveau gehouden. Dit betreft vooral preventieve interventies die effectief zijn om risico’s tegen te gaan, zoals angst, depressie, agressie en probleemgedrag. Daarnaast werkt de gemeente met professionals uit de praktijk en de wetenschap binnen het innovatieplatform Walstroom aan werkende aanpakken op het gebied van next skills en jong leiderschap. Vanwege de coronacrisis heeft Walstroom een informatiepunt opgezet voor leren tijdens en na corona, gericht op de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen omdat deze vaardigheden door de crisis extra onder druk staan: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/sociaal-emotioneel-leren/
  • Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant). Hoe doen we dat? In alle gebieden organiseren wij met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wijkgerichte bijeenkomsten op het verstevigen van de ketensamenwerking tussen partners die een rol spelen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. Deze wijkgerichte bijeenkomsten zijn vanwege de coronamaatregelen in het teken komen te staan van het gezamenlijk (met onderwijs en kinderopvang en peuterspeelzalen) in beeld brengen en houden van de kwetsbare kinderen/gezinnen, deze te voorzien van passende ondersteuning en hulp en zo nodig toe te leiden naar het wijkteam. Daarmee is de focus van de inzet van CJG meer komen te liggen op de kwetsbare kinderen/gezinnen en wordt in de wijken en gebieden maatwerk geleverd op basis van de signalen van CJG professionals en ketenpartners. Een andere doelgroep waar CJG zich nu specifiek op richt is de -9 maanden doelgroep in kader van het programma Stevige Start. De geboortecontactpersonen van CJG halen de contacten met verloskundigen verder aan om samen zo vroeg mogelijk signalen van kwetsbaarheid op te kunnen vangen.
  • Om de samenwerking binnen de wijknetwerken te optimaliseren is in 2019 per gebied een ‘Lokale verbeteragenda’ gemaakt. Omdat de zwaarte van de opgaven en de netwerken per gebied of wijk verschillend zijn is gekozen voor lokaal maatwerk. In het ene gebied is de agenda het verbeteren van op- en afschaling van het wijkteam en in het andere gebied de kennis over vroegsignalering. De contacten en de netwerksamenwerking in de wijken worden met de Wijkprogrammering als de spin-in-het-web steeds steviger. Deze manier van werken wordt meer en meer leidend, bevordert de samenwerking en maakt gedeelde belangen op een gezamenlijke preventie aanpak voor iedereen zichtbaar. De bijeenkomsten van de wijknetwerken worden door de veiligheidsmaatregelen rond de coronacrisis bemoeilijkt. Zoveel mogelijk worden de contacten met de wijknetwerkpartners in de gebieden onderhouden en wordt hun inzet en samenwerking door gebiedsadviseurs Jeugd met MS Teams en andere digitale communicatiemiddelen geïnventariseerd, gecoördineerd en onderling uitgewisseld. Veiligheidsrisico’s in buurten worden in kaart gebracht en waar mogelijk gedeeld. Professionals in wijken zoals het jongerenwerk spelen hierin een belangrijk rol. Het belang van goed partnerschap, presentie en samenwerking in wijken wordt met deze crisis extra onderstreept. 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Doelrealisatie Jeugdhulp* Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie    
Uitval Jeugdhulp** Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie    
* Bij afronding van een traject wordt vastgesteld of de doelen van de hulp behaald zijn. Deze doelrealisatie wordt met vier subindicatoren in beeld gebracht:
  • De mate waarin cliënten na jeugdhulp zonder hulp verder kunnen
  • De mate waarin er na beëindiging van de jeugdhulp geen nieuwe start hulp is
  • De mate waarin er sprake is van afname problematiek / toename zelfredzaamheid / toename participatie
  • De mate waarin de overeengekomen doelen zijn gerealiseerd.
** De indicator is nog in ontwikkeling. De bedoeling is dat deze indicator het aantal cliënten weergeeft dat eenzijdig en voortijdig de behandeling of begeleiding stopt. Hoe lager deze indicator hoe beter de Jeugdhulp aansluit bij de behoeften van de jeugdige.
Prestatie-indicatoren 20192020202120222023
Aantal huisartsen met een POH GGZ* Streefwaarde 15 25 35 40  
Realisatie 20        

Toelichting indicatoren

* 2020 - Door het coronavirus worden huisartsen minder bezocht, het is denkbaar dat de inzet van POH daardoor ook lager is dan we hadden verwacht en begroot.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18-Realisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves93554013.50013.50013.500

Bijdragen rijk en medeoverheden 93 554 0 13.500 13.500 13.500
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves45.06150.70647.22461.08558.58058.580

Apparaatslasten 606 1.464 667 662 581 581
Inhuur 158 112 97 97 61 0
Overige apparaatslasten 19 26 8 8 35 0
Personeel 429 1.326 561 557 485 0
Intern resultaat 811 470 494 494 494 494
Intern resultaat 811 470 494 494 494 0
Programmalasten 43.644 48.772 46.063 59.929 57.505 57.505
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.817 6.216 13.721 28.410 24.737 0
Overige programmalasten 66 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 33.969 35.635 28.012 27.262 28.512 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 5.792 6.921 4.329 4.257 4.257 0
Saldo voor vpb en reserveringen -44.968 -50.152 -47.224 -47.585 -45.080 -45.080
Saldo voor reserveringen -44.968 -50.152 -47.224 -47.585 -45.080 -45.080
Reserves-12.0042.5820000

Onttrekking reserves 2.996 6.966 0 0 0 0
Toevoeging reserves 15.000 4.384 0 0 0 0
Saldo -56.972 -47.570 -47.224 -47.585 -45.080 -45.080

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Maatwerkdienstverlening 18-Begroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -46.515
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -1.055
Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond transformatiefonds 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 104
Stijgende zorgvraag Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -994
Mutatie rijksbijdrage ten behoeve van uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank Taakmutaties 340
Mutatie rijksbijdrage Kinderen in een AZC Taakmutaties -3
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -501
Begroting na wijzigingen -47.570

Toelichting financiële bijstellingen

Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond transformatiefonds 2020

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, heeft de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) van het Rijk geld ontvangen. De gemeente Rotterdam heeft van de GR JR voor dit doel € 1,5 mln ontvangen. Dit wordt voor een groot deel besteed aan twee teams Specifiek Ambulant Netwerk, één op de Zuidoever (al in 2019 gestart) en één op de Noordoever.
De lasten worden gedekt uit de bijdrage GR JR. Het verschil op dit taakveld wordt met taakveld geëscaleerde zorg 18- gecompenseerd.

 

Stijgende zorgvraag
Met de groei van Rotterdamse bevolking en de toenemende vergrijzing stijgt ook de vraag naar zorg. Dit werkt door in de accressen die het Rijk jaarlijks ter beschikking stelt. De gemeente stelt voor 2020 in totaal € 32,3 mln beschikbaar om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. De € 32,3 mln wordt verdeeld over verschillende programma’s en taakvelden. Voor het taakveld Maatwerkdienstverlening 18- komt er € 994 bij.

 

Mutatie Rijksbijdrage ten behoeve van uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank

Vanuit het Gemeentefonds is gemeenten opgedragen collectief bij te dragen aan de hogere uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB is onder andere belast met de uitvoering van het Persoonsgebonden Budget (PGB).

 

Mutatie Rijksbijdrage kinderen in een AZC

Vanuit het Gemeentefonds wordt hiervoor meer ontvangen.

 

Technische wijzigingen

In taakveld maatwerkdienstverlening 18- zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De wijzigingen zijn:

  • Wijzigingen in personeel - verdelen van vaste formatie in een team jeugdhulp lokaal en een team jeugdhulp regionaal - hebben geleid tot een verschuiving tussen taakveld maatwerkdienstverlening 18- en taakveld geëscaleerde zorg 18- (-€ 754).
  • Overheveling van budgetten (budget kinderombudsman en bijdrage ICT-ondersteuning registratie jeugdhulp) naar andere taakvelden leiden tot een daling (€ 253).

Omschrijving taakveld

Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.

Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.