Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Dit taakveld bevat de Algemene Reserve, de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor, de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds, concernbrede stelposten en de post onvoorzien

Weerstandsvermogen
Eén van de uitgangspunten van het gevoerde financieel beleid is dat het weerstandsvermogen minimaal 1,00 bedraagt. Indien op enig moment het weerstandsvermogen als gevolg van forse financiële tegenvallers minder dan 1,00 bedraagt, worden er maatregelen getroffen die het aannemelijk maken dat het weerstandsvermogen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming weer 1,00 of meer zal bedragen. Voor ontwikkelingen van het weerstandsvermogen wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Beheer algemene middelenRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Lasten exclusief reserves2.0541764.89711.35711.63010.835

Programmalasten 2.054 176 4.897 11.357 11.630 10.835
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.034 131 4.852 11.312 11.585 10.790
Overige programmalasten 20 45 45 45 45 45
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -2.054 -176 -4.897 -11.357 -11.630 -10.835
Saldo voor reserveringen -2.054 -176 -4.897 -11.357 -11.630 -10.835
Reserves-36.55294.877-26.240-72.527-57.370-56.557

Onttrekking reserves 24.962 146.698 39.773 25.443 28.336 29.149
Toevoeging reserves 64.864 51.821 66.013 97.969 85.706 85.706
Vrijval reserves 3.350 0 0 0 0 0
Saldo -38.606 94.701 -31.137 -83.883 -69.000 -67.392

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overige baten en lasten - Beheer algemene middelenBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 96.137 -30.757 -85.014 -71.114 -71.114
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -1.436 -380 1.130 2.114 3.722
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -791 264 1.775 2.758 4.571
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -644 -644 -644 -644 -849
Begroting na wijzigingen 94.701 -31.137 -83.883 -69.000 -67.392

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten / Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
Om de budgetten voor de kapitaallasten binnen het concern op peil te houden, wordt het verschil tussen de geraamde en benodigde budgetten met de begroting verrekend. Deze verschillen zijn opgenomen op verschillende programma's. Hiertegenover is op programma Algemene middelen een stelpost opgenomen. Geraamde kapitaallasten die tijdelijk niet nodig zijn – bijvoorbeeld door het later in de tijd opleveren van activa, lagere kapitaallasten dan geraamd of einde activering – kunnen vrijvallen en toegevoegd worden aan de Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) voor toekomstige dekking van kapitaallasten voor vervanging, renovatie en restauratie van investeringen. Op basis van de daadwerkelijke activeringen per ultimo 2021 zijn de benodigde kapitaallasten meerjarig berekend en zijn de meerjarig geraamde budgetten voor kapitaallasten aangepast en verrekend met de RIM cilinder 5 (zie Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor).

Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:

  • decentralisatie-uitkering Landelijke functies opvang uit het Gemeentefonds die omgezet is naar de Regeling specifieke uitkering Specialistische functies aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij specifieke uitkeringen staan zowel de baten als de lasten op het programma Volksgezondheid. Dit heeft geleid tot een budgetverschuiving van programma Volksgezondheid naar het programma Algemene middelen (structureel - € 653)
  • correctie op indexering (structureel € 9)
  • technische, administratieve correctie op boekjaar 2026 (- € 205)

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Beleidskaders

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de Algemene Reserve, de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor, de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds, concernbrede stelposten en de post onvoorzien.

De Algemene reserve behoort tot het weerstandsvermogen, dat middelen omvat die de gemeente vrij kan inzetten om het begrotingsbeeld sluitend te houden en om onvoorziene financiële risico’s af te dekken. Het onderdeel Reserves bevat het meerjarig verloop van deze reserve.

In het coalitieakkoord is als uitgangspunt opgenomen dat er gestuurd wordt op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0. Daarbij is het weerstandsvermogen geënt op de financiële risico’s. Verwezen wordt naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

De Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) is een bestemmingsreserve. De gelden in deze reserve zijn bedoeld om in het kader van de meerjarige investeringsplanning concernbrede investeringsprojecten te kunnen dekken.

Het BBV schrijft voor dat de begroting een post onvoorzien bevat, zonder hiervoor een maximale of minimale hoogte voor te schrijven. Rotterdam heeft in 2017 de hoogte van dit bedrag structureel begroot op € 600. Dit komt neer op circa € 1,00 per inwoner.