De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied.

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.

De hoeveelheid aangeboden restafval en grofvuil blijft hoog in vergelijking met de periode pre-corona. De verwerkingskosten over 2021 zijn wederom hoger uitgekomen dan normaal door toedoen van deze hogere hoeveelheden van onder meer restafval en grofvuil. De verwachting is dat dit in 2022 ook het geval zal zijn. Ook zal dit effect negatief doorwerken in de verwachte hoeveelheid afval per inwoner per jaar, terwijl dit de afgelopen jaren juist gestaag zakt. Dit effect was al te zien in de Jaarstukken 2020. De hoeveelheden afval laten sinds de versoepelingen nog een grillig beeld zien waarbij geen duidelijke trend blijkt.

De programma's Rotterdam Circulair en de Grondstoffennota zijn volop in uitvoering.  Het programma Naastplaatsingen is afgerond en de interventies zijn opgenomen in een toolbox ten behoeve van een gebiedsgerichte aanpak. Naarmate er meer versoepelingen door het kabinet zijn doorgevoerd hebben meer geplande activiteiten door kunnen gaan binnen de op dat moment steeds geldende veiligheidsmaatregelen. Voor de verschillende programma's worden binnenkort voortgangsrapportages aan de gemeenteraad gestuurd waarin per programma en project wordt ingegaan op de voortgang en de behaalde resultaten.

Belangrijke eerste ervaringen zijn opgedaan met de introductie van de gfe-containers in de hoogbouw en de pop-up milieuparken in het straatbeeld. Als eerste kunnen bewoners van Hoek van Holland, Pernis, Blijdorp, een deel van Bergpolder en vier wijken in Prins Alexander (’s-Gravenland, Prinsenland, Het Lage Land en Oosterflank) groente-, fruit- en etensresten scheiden. De gfe-bakken zijn in de zomer en in het najaar van 2021 geplaatst. Vlak voordat bewoners de bakken kunnen gebruiken, ontvangen zij een startpakket. Het startpakket bevat een informatiefolder, een wel/niet-lijst en een bon om een aanrechtbakje en een rol afbreekbare zakjes op te kunnen halen (zolang de voorraad strekt). De plaatsing van gfe-wijkcontainers in overige delen van de stad wordt voortgezet in 2022. 

Met de pop-up milieuparken krijgen bewoners de kans om kapotte of kringloopwaardige spullen op een laagdrempelige manier in te leveren. Ook maken bewoners kennis met afval scheiden en hoe dit het hele jaar door bij een milieupark bij hen in de buurt kan. Het pop-up milieupark bestaat uit meerdere containers, elk voor een aparte grondstof, zoals textiel, papier, klein chemisch afval (kca) en grofvuil. Ook kunnen bewoners spullen inleveren die nog bruikbaar zijn. In 2022 staan er 100 pop-up milieuparken gepland.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren

Streefwaarde CROW-score

per eind 2020

2019*2020202120222023
Naastplaatsingen 80% niveau  A+ en A 80% 70% N.t.b. N.t.b. N.t.b.
waarbij 50% op niveau A+ 41% 51%      

Toelichting indicatoren

* Dit betreft de realisatie van de indicator per eind 2019.

In de loop van 2019 is na onder meer een onderzoek van OBI en op basis van een CROW-nulmeting een indicator naastplaatsingen bepaald:

 1. Ten minste 80% van de containers scoort een A+ of A als CROW-score
 2. Waarvan ten minste 50% van de containers een A+ als CROW-score heeft

Verklaring van de CROW-score:

 • A+ = 0 naastplaatsingen
 • A = 1 naastplaatsing
 • B = 2 of 3 naastplaatsingen
 • C = 4 of 5 naastplaatsingen
 • D = > 5 naastplaatsingen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Afval - GrondstoffenRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves109.637108.949107.790107.790107.790107.790

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.810 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 107.827 108.949 107.790 107.790 107.790 107.790
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves91.31694.03986.10084.29584.31884.318

Apparaatslasten 24.725 24.920 23.339 23.342 23.342 23.342
Inhuur 6.469 6.499 4.920 4.920 4.920 4.920
Overige apparaatslasten 727 698 690 694 694 694
Personeel 17.530 17.724 17.728 17.728 17.728 17.728
Intern resultaat 17.698 15.339 14.579 14.579 14.579 14.579
Intern resultaat 17.698 15.339 14.579 14.579 14.579 14.579
Programmalasten 48.893 53.780 48.183 46.374 46.396 46.396
Financieringslasten 3 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 42.916 48.289 42.750 41.389 41.905 42.425
Kapitaallasten 5.447 5.491 5.433 4.984 4.491 3.971
Overige programmalasten 346 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 181 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 18.321 14.910 21.690 23.495 23.472 23.472
Vennootschapsbelasting000000

Saldo voor reserveringen 18.321 14.910 21.690 23.495 23.472 23.472
Reserves2.3712.9450000

Onttrekking reserves 2.371 2.945 0 0 0 0
Saldo 20.692 17.855 21.690 23.495 23.472 23.472

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Afval - GrondstoffenBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 17.853 21.704 23.509 23.487 23.487
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 1 -14 -14 -14 -14
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 1 -14 -14 -14 -14
Begroting na wijzigingen 17.855 21.690 23.495 23.472 23.472

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Het betreft een saldo neutrale wijziging. 

 

Bestemmingsreserve Energietransitie
Voor Circulair wordt het al eerder toegekend budget voor 2022 opgevoerd. Dit betreft een saldo neutrale wijziging.

 

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn herverdeling algemene middelen waarbij het inhuur budget is opgehoogd (€ 0 in 2022) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 1 in 2022 tot - € 14 in 2026).

Omschrijving taakveld

Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

 • afvalscheiding en recycling
 • vuilophaal en -afvoer
 • vuilstort en -verwerking
 • baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
 • kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing

Tot dit taakveld behoren niet:

 • aanpak van zwerfvuil en veegdiensten

Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval (in kilo's) per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam is beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022. De ingezette beleidslijn leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder grondstoffen in het restafval laten.