Begraafplaatsen en crematorium

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel.

Voor de rest van het jaar 2022 ligt nog een zware opgave om de werkzaamheden op dit taakveld, uit te voeren met minder middelen, omdat vanwege de onderstaande omstandigheden de baten zijn gedaald en de lasten vanwege meerdere redenen (buiten onze invloedsfeer) zijn gestegen.

De covid-19 crisis had ook in januari en februari 2022 nog steeds gevolgen. Zo mochten er beperkt consumpties worden geserveerd tijdens de uitvaarten. Door de verplichte 1,5 meter afstand konden nog steeds weinig personen gebruik maken van onze accommodaties en faciliteiten.

Het bestaande uitvaartcentrum Langenhorst (geen gemeentelijke voorziening) is in 2021 veranderd naar een crematorium. Dit heeft een negatieve invloed op de omzet van het gemeentelijk crematorium Hofwijk. In Rotterdam zijn nu in totaal 4 crematoria, waarvan 1 gemeentelijk crematorium (Hofwijk). Hierdoor zien we het aantal crematies in 2022 nu verder afnemen.

Door de aanbesteding eind 2020 voor de sociale uitvaart in de gemeente Rotterdam kwamen op jaarbasis circa 125 uitvaarten te vervallen. Voorheen vonden deze uitvaarten verplicht plaats op de gemeentelijke begraafplaats Crooswijk of in het gemeentelijk crematorium van Hofwijk. Vanaf 2021 is deze verplichting komen te vervallen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves7.6226.5496.5486.5486.5486.548

Bijdragen rijk en medeoverheden 1 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.660 6.549 6.548 6.548 6.548 6.548
Overige baten 961 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6.1155.3415.3435.3415.3395.339

Apparaatslasten 2.219 2.531 2.530 2.531 2.531 2.531
Inhuur 3 6 6 6 6 6
Overige apparaatslasten 106 140 139 139 139 139
Personeel 2.111 2.386 2.386 2.386 2.386 2.386
Intern resultaat -41 -945 -945 -945 -945 -945
Intern resultaat -41 -945 -945 -945 -945 -945
Programmalasten 3.938 3.755 3.758 3.755 3.753 3.753
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.181 3.080 3.001 2.948 2.917 2.886
Kapitaallasten 689 674 757 806 836 867
Overige programmalasten 68 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 1.506 1.207 1.205 1.208 1.209 1.209
Saldo voor reserveringen 1.506 1.207 1.205 1.208 1.209 1.209
Saldo 1.506 1.207 1.205 1.208 1.209 1.209

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begraafplaatsen en crematoriaBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 1.165 1.163 1.166 1.167 1.167
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 42 42 42 42 42
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Voorziening Afkoop onderhoudsplicht begraafplaatsen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 42 42 42 42 42
Begroting na wijzigingen 1.207 1.205 1.208 1.209 1.209

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Voorziening Afkoop onderhoudsplicht begraafplaatsen
In 2021 is de financiële regelgeving omtrent de voorziening afkoop onderhoud graven gewijzigd. Dit resulteert erin dat de begrote toevoegingen aan deze voorziening komen te vervallen.

 

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Het betreft een actualisatie van de toerekening van overhead naar het programma Overhead door een wijziging in de tijdverantwoording (structureel € 16) en diverse kleine wijzigingen (structureel  € 26).

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematorium
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden)
  • baten begraafplaatsrechten (via categorie 3.7)
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)