Cultureel erfgoed - Archeologie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het "archeologisch verhaal van de stad’’.

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. De werkzaamheden hebben door covid-19 nauwelijks hinder ondervonden. Wel is vanwege de coronacrisis het vertellen van het archeologisch verhaal belemmerd door uitstel van tentoonstellingen en annulering van lezingen en schoollessen. Voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs zijn enkele digitale lessen ontwikkeld. Vanaf het vierde kwartaal 2021 wordt de oudste boot van Rotterdam (punter), na de sluiting van het Museum Rotterdam, opnieuw geëxposeerd in de centrale bibliotheek van Rotterdam.

Wat willen we bereiken

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat gaan we daar voor doen

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - ArcheologieRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves267213213213213213

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 267 213 213 213 213 213
Lasten exclusief reserves1.1711.4171.4161.4171.4171.417

Apparaatslasten 1.042 1.194 1.193 1.194 1.194 1.194
Inhuur 1 2 2 2 2 2
Overige apparaatslasten 13 52 52 52 52 52
Personeel 1.028 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140
Intern resultaat 28 15 15 15 15 15
Intern resultaat 28 15 15 15 15 15
Programmalasten 100 208 208 208 208 208
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 88 208 208 208 208 208
Overige programmalasten 12 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -904 -1.204 -1.203 -1.203 -1.203 -1.203
Saldo voor reserveringen -904 -1.204 -1.203 -1.203 -1.203 -1.203
Saldo -904 -1.204 -1.203 -1.203 -1.203 -1.203

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Cultureel erfgoed - ArcheologieBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227 -1.227
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 24 23 23 23 23
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 24 23 23 23 23
Begroting na wijzigingen -1.204 -1.203 -1.203 -1.203 -1.203

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Het betreft een budgetoverdracht naar programma Overhead voor huur opslagruimte Metaalhof (structureel € 22 ) en diverse kleine wijzigingen (€ 2 in 2022 tot € 1 in 2026).

Omschrijving taakveld

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.