Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Daarnaast zijn ze cruciaal om samen met bewoners en partners uitdagingen aan te gaan op het vlak van klimaatverandering, circulaire economie en bevordering van biodiversiteit. Goed beheer is daarbij hét instrument om dat voor elkaar te krijgen.

Aanbestedingen

In het 1e kwartaal van 2022 is het bestek ‘nazorg bomen’ aanbesteed. Dit bestek zorgt er o.a. voor dat nieuw aangeplante bomen de eerste jaren naar behoefte extra zorg en water krijgen om zo de  uitval te beperken. De nazorg start in het 2e kwartaal van 2022.

Met het oog op de Omgevingsvisie en Wijk aan Zet wordt een aanbesteding voorbereid om externe partijen in te kunnen zetten voor ondersteuning bij het ontwerpen van speelplaatsen én de organisatie van participatie bij het ontwikkelen of renoveren van speelplaatsen.

In de 1e helft van 2022 wordt een nieuw bestek gemaakt voor de inrichting, de levering, de plaatsing en het onderhoud van Speel- & Sportvoorzieningen.

Uitvoeringsagenda Biodiversiteit

Eind 2020 is de uitvoeringsagenda biodiversiteit vastgesteld door het college van B&W en in april 2021  behandeld in de raad. In 2022 wordt dit beleid verder geïmplementeerd met als ambitie het versterken van biodiversiteit in de stad, zowel op plekken als in de verbindingen. Dat betekent in grote lijnen dat de randvoorwaarden verbeterd moeten worden en er dus meer en meer divers groen, minder steen, meer water, minder licht en een verbeterde  bodemkwaliteit in Rotterdam gerealiseerd moet worden. Dat betekent iets voor de inrichting en de  ontwikkeling van de stad, maar het betekent ook dat het huidige en toekomst groenareaal anders beheerd moet worden. Zo zal er bij voorbeeld anders gemaaid, gerichter gesnoeid en gevarieerder  geplant worden. Daarnaast wordt meer aandacht gegeven aan de ‘monumentale bomen van de toekomst’, het leveren van maatwerk en kennisontwikkeling.

Samen Speelakkoord

Samen knikkeren, samen in de zandbak zitten of in een klimrek klimmen. Een toegankelijke samenleving begint met samen opgroeien en samen spelen. Wethouder HBIS, Wethouder MJT, en Koen van Dijk, directeur van de Brede Raad 010 ondertekenden in 2021 de Rotterdamse Samenspeelbelofte! De gemeente Rotterdam werkt hard aan het toegankelijk maken van de speelplekken. Het gaat niet alleen om bereikbaarheid van de plekken en speeltoestellen. Maar vooral ook dat iedereen zich er welkom voelt en met elkaar contact kan maken. De focus ligt niet alleen op speeltoestellen, maar op interactiemogelijkheden in het algemeen. Een duidelijke padenstructuur kan er al voor zorgen dat kinderen hun eigen spel kunnen bedenken waar ieder kind aan mee kan doen, ongeacht beperking. Ook ouders of verzorgers met een beperking krijgen de aandacht zodat zij samen met hun kind naar de speelplek kunnen.

Blauwalgbestrijding Kralingse Plas

Voor de aanpak van blauwalg is al een heel pakket aan maatregelen uitgevoerd. En daarmee gaan we dit jaar in 2022 door. In november 2021 is 1064 ton Phoslock in de Kralingse Plas aangebracht. Uit metingen blijkt dat de concentraties fosfaat sterk zijn verlaagd. De metingen worden maandelijks voortgezet.

 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves2.401203204204204204

Bijdragen rijk en medeoverheden 838 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.504 101 76 76 76 76
Overige baten 59 102 127 127 127 127
Lasten exclusief reserves49.32047.29747.23448.54649.46250.528

Apparaatslasten 6.003 5.962 5.958 5.959 5.959 5.959
Inhuur 3 8 8 8 8 8
Overige apparaatslasten 126 230 228 229 229 229
Personeel 5.873 5.724 5.722 5.722 5.722 5.722
Intern resultaat 5.087 7.462 7.462 7.462 7.462 7.462
Intern resultaat 5.087 7.462 7.462 7.462 7.462 7.462
Programmalasten 38.230 33.873 33.814 35.125 36.041 37.107
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 35.025 30.580 29.359 29.389 29.389 29.389
Kapitaallasten 2.328 2.653 3.928 5.209 6.124 7.191
Overige programmalasten 540 527 527 527 527 527
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 337 113 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -46.919 -47.094 -47.031 -48.343 -49.258 -50.325
Saldo voor reserveringen -46.919 -47.094 -47.031 -48.343 -49.258 -50.325
Reserves2.577619115646363

Onttrekking reserves 2.577 619 115 64 63 63
Toevoeging reserves 0 600 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 600 0 0 0 0
Saldo -44.342 -46.476 -46.916 -48.278 -49.195 -50.261

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie - BeheerBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -47.069 -47.098 -48.461 -49.377 -49.377
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 593 182 182 182 -884
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 354 -4 -4 -4 -1.070
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 239 186 186 186 186
Begroting na wijzigingen -46.476 -46.916 -48.278 -49.195 -50.261

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.

 

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest, de grootste wijzigingen zijn:

  • invulling van de concern brede dekkingsopgave (€ 213 in 2022 tot € 90 in 2026)
  • actualisatie van de toerekening van overhead naar het programma Overhead door een wijziging in de tijdverantwoording (structureel € 57)
  • budgetoverdracht van programma Cultuur, sport en recreatie voor het plaatsen van vlonders (- € 69 in 2022)
  • diverse kleine wijzigingen (€ 38 in 2022 tot € 39 in 2026)

Omschrijving taakveld

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

  • natuurbescherming, onderhoud van bos en overige natuurgebieden
  • aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte
  • aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en beschoeiing
  • aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen