Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsrestenRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves-1.664876876876876876

Bijdragen rijk en medeoverheden -1.664 876 876 876 876 876
Lasten exclusief reserves1.700732732732732732

Intern resultaat 185 306 306 306 306 306
Intern resultaat 185 306 306 306 306 306
Programmalasten 1.514 426 426 426 426 426
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 754 426 426 426 426 426
Subsidies en inkomensoverdrachten 760 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -3.364 144 144 144 144 144
Saldo voor reserveringen -3.364 144 144 144 144 144
Saldo -3.364 144 144 144 144 144

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsrestenBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 211 211 211 211 211
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -67 -67 -67 -67 -67
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -67 -67 -67 -67 -67
Begroting na wijzigingen 144 144 144 144 144

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In dit taakveld is er een technische wijziging geweest. Het betreft een actualisatie van de toerekening van overhead naar het programma Overhead door een wijziging in de tijdverantwoording (structureel - € 67).

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, informatiebeheer, opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten uit WOII.

Sinds september 2021 is het landelijk Kenniscentrum Ontplofbare oorlogsresten operationeel. Het kenniscentrum kan gemeenten ondersteunen bij vragen rondom het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten.