Overige baten en lasten - Vervoer en materieel

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.

Het programma 'verduurzaming gemeentelijk wagenpark' is in uitvoering. De doelstellingen van het taakveld zijn nog actueel. De ontwikkeling van emissieloze zware bedrijfsvoertuigen kent echter nog diverse uitdagingen, waardoor het behalen van de doelstelling (emissieloos in 2030) voor dit segment onder druk staat.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves34.41238.61939.42039.71539.61639.692

Bijdragen rijk en medeoverheden -738 -684 -684 -684 -684 -684
Overige opbrengsten derden 38.384 41.303 42.104 42.398 42.300 42.376
Overige baten -3.234 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Lasten exclusief reserves24.61728.46327.88128.16428.05828.134

Apparaatslasten 10.683 10.506 10.484 10.486 10.486 10.486
Inhuur 33 108 108 108 108 108
Overige apparaatslasten 471 460 456 458 458 458
Personeel 10.179 9.938 9.920 9.920 9.920 9.920
Intern resultaat -33.982 -31.918 -31.108 -31.108 -31.108 -31.108
Intern resultaat -33.982 -31.918 -31.108 -31.108 -31.108 -31.108
Programmalasten 47.916 49.876 48.505 48.786 48.680 48.756
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 22.662 22.416 20.027 20.233 20.237 20.241
Kapitaallasten 23.113 25.358 26.376 26.452 26.341 26.413
Overige programmalasten 2.130 2.102 2.102 2.102 2.102 2.102
Subsidies en inkomensoverdrachten 10 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 9.795 10.156 11.539 11.550 11.558 11.558
Vennootschapsbelasting000000

Saldo voor reserveringen 9.795 10.156 11.539 11.550 11.558 11.558
Reserves981.4810000

Onttrekking reserves 98 1.481 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo 9.893 11.636 11.539 11.550 11.558 11.558

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overige baten en lasten - Vervoer & MaterieelBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 11.625 11.529 11.541 11.548 11.548
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 11 10 10 10 10
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 11 10 10 10 10
Begroting na wijzigingen 11.636 11.539 11.550 11.558 11.558

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
 

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest (€ 11 in 2022 tot € 10 in 2026).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

De in 2019 vastgestelde Aanpak Nul Emissie Mobiliteit geeft weer hoe mobiliteit in Rotterdam emissievrij wordt gemaakt. Dit plan bouwt voort op de Brandstoffenaanpak uit 2017.

Het meerjarenplan 2020-2023: "Op weg naar een emissieloos wagenpark" is een concrete uitwerking van deze ambitie, waarbij het gehele wagenpark in 2030 emissieloos is. Dit plan is eveneens in 2019 vastgesteld.

Werkzaamheden dienen passend te zijn binnen de regelgeving van de wet Markt en Overheid en binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van aanbestedingen.

Aanbestedingen worden gedaan volgens de laatste richtlijnen zoals de CVD (Clean Vehicle Directive). De Europese Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen beoogt de aanbestedingen voor vervoer en transport te verduurzamen en daarmee een betere markt te creëren voor schone voertuigen.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.