Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten voor bezoekers en marktvergunninghouders.

December 2021 is de marktvisie "de markt als vliegwiel in de wijk" door het college vastgesteld. De ambities van de visie zoomen in op acht lagen waaronder aanbod van producten, beleving en circulariteit. Inmiddels is er gestart met de uitwerking van de aan de visie gekoppelde pilots en wordt er ook gewerkt aan de verdere uitwerking van de ambities uit de visie. Een van de ambities is de ruimtelijke inrichting van de markt. Op dit moment wordt er samen met de kooplieden gezocht naar een zo'n goed mogelijke toekomstbestendige opstelling van de marktkramen, waarbij de balans gezocht wordt tussen ruimte voor de bezoekers en verkoopruimte voor de kooplieden. Om te zorgen voor meer diversiteit in aanbod en het tegengaan van leegstand op de markten zijn op 4 april 2022 de inschrijfbeperkingen opgeheven. Kooplieden kunnen zich vanaf deze datum weer inschrijven voor een plaats op de warenmarkten.

 

 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves1.7952.0592.0583.6003.6003.600

Bijdragen rijk en medeoverheden 282 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.513 2.059 2.058 3.600 3.600 3.600
Lasten exclusief reserves3.9173.2173.2203.2203.2203.220

Apparaatslasten 1.789 1.431 1.431 1.431 1.431 1.431
Inhuur 467 3 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 29 39 38 39 39 39
Personeel 1.293 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390
Intern resultaat 1.196 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214
Intern resultaat 1.196 1.214 1.214 1.214 1.214 1.214
Programmalasten 932 571 575 575 575 575
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 909 486 490 490 490 490
Overige programmalasten 23 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -2.123 -1.157 -1.162 380 380 380
Saldo voor reserveringen -2.123 -1.157 -1.162 380 380 380
Saldo -2.123 -1.157 -1.162 380 380 380

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -1.159 -1.163 379 379 379
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 2 2 2 2 2
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 2 2 2 2 2
Begroting na wijzigingen -1.157 -1.162 380 380 380

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In dit taakveld heeft één technische wijziging plaatsgevonden. Deze wijziging betreft een budgetoverheveling voor Wijk aan zet (structureel € 2).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:

  • regelen straathandel, markten alsook veemarkten
  • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7)